Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENKELT AVHJÄLPTA HINDER – Hur enkelt är det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENKELT AVHJÄLPTA HINDER – Hur enkelt är det?"— Presentationens avskrift:

1 ENKELT AVHJÄLPTA HINDER – Hur enkelt är det?
Kommunal-Tekniska Föreningen Benny Hunemark

2 21 a § I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Lag (2001:146).

3 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande
av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser; Allmänt 1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till 17 kap. 21 a § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, om krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Föreskrifterna 2 § Föreskrifterna gäller – befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde (publika lokaler), – befintliga allmänna platser (allmänna platser).

4 De allmänna råden 3 § De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna i denna författning och i huvudförfattningarna och anger hur någon kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. Det står dock den enskilde fritt att välja andra lösningar och metoder, om dessa uppfyller föreskrifterna. De allmänna råden kan vara sådana regler som skall främja en enhetlig tillämpning av en viss författning eller som skall bidra till utveckling i en viss riktning av praxis men som inte formellt binder den som råden är riktade till. Terminologi 4 § Termer som inte särskilt förklaras i huvudförfattningarna eller i dessa föreskrifter, har den betydelse som anges i Tekniska Nomenklaturcentralens publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

5 Enkelt avhjälpta hinder
5 § Föreskrifterna i 6-18 §§ gäller endast om de hinder som skall undanröjas är enkelt avhjälpta. Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren. Publika lokaler 6 § Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas. 7 § Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering skall undanröjas. 8 § Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön skall undanröjas.

6 9 § Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas.
10 § Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd skall undanröjas. 11 § Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning skall undanröjas. 12 § Fysiska hinder såsom mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar och trottoarkanter skall undanröjas. 13 § Hinder i form av bristande kontrastmarkering och varningsmarkering skall

7 14 § Hinder i form av bristande skyltning skall undanröjas.
15 § Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas. 16 § Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd skall undanröjas. 17 § Hinder i form av bristande utformning av biluppställningsplatser för handikappfordon skall undanröjas. 18 § Hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning skall undanröjas.

8 ”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde
och på allmänna platser skall ägaren av byggnaden eller platsen undanröja enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga när de uppkommer. Vid bedömningen av om hinder är enkelt avhjälpta ska hänsyn tas till förutsättningarna på platsen och den nytta som personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga har av att hindren undanröjs. Om det föreligger betydande praktiska skäl mot att undanröja enkelt avhjälpta hinder när de uppkommer får hindren undanröjas senare. Enkelt avhjälpta hinder behöver inte undanröjas om de ekonomiska konsekvenserna för ägaren blir orimligt betungande. Med lokaler dit allmänheten har tillträde avses privat och offentligt ägda lokaler som i inte obetydlig omfattning riktar sig till eller används av allmänheten. I föreskrifter meddelade med stöd av denna lag får närmare anges i vilken utsträckning som hinder ska undanröjas och under vilka förutsättningar undanröjande får senareläggas.”

9 Så här gör vi i Jönköping
Inlämnade anmälningar - Register - Anmälan + brev till fstgh-ägaren Inf. till fastighetsägare - Möte med Fstgh-ägarföreningen - Möte med Fstgh-ägarför. medlem. - Broschyrer från Boverket och HSO

10 Stadskärneförnyelse Östra centrum!
Mål: Skapa en stark och attraktiv stadskärna! - Ökad kvalitet - Ökad lönsamhet - Stor mångfald - God miljö

11 ENKELT AVHJÄLPTA HINDER

12 Stadsbyggnadsnämnden
Ledningsgrupp: Jenny Larsson (PL) Carina Lundeholm Magnus Olsson Ralf Ekblad Matias Benér Klas Friberg Referensgrupp: Alla aktiva parter Destinations- utveckling Kultur och upplevelser Hållbara kommunikationer Varu- distribution Stadsrummens innehåll och utformning Enkelt avhjälpta hinder Samordning av vardagslivet

13 ENKELT AVHJÄLPTA HINDER – ETT TILLGÄNGLIGT CENTRUM
Arbetsgrupp: Stadsbyggnadskontoret, Benny Hunemark, Projektledare Fastighetsägareföreningen, Pier Skörd Fastighetsägare, Ralf Ekblad HSO, Christer Svenningsson Jönköpings City AB, Jesper Steén Landstinget, Ewa Timén Fritidsförvaltningen, John-Erik Hagström Tekniska kontoret, Lennart Angselius Stadsbyggnadskontoret, Lisa Stalin

14 Informationskampanj, enkät till allmänheten
Informationsmöte med alla fastighetsägare inom Ö Centrum Informationsmöte med alla näringsidkare inom Ö Centrum Inventering och åtgärdsförslag EAH på allmän platsmark Invent. och åtgärdsförsl EAH vid entréer till allmänna lokaler Studiebesök i Sverige och Danmark

15 Formulera förslag till åtgärder till 28 mars 2008
Slutligt förslag till åtgärder maj 2008 Åtgärdas under 2008


Ladda ner ppt "ENKELT AVHJÄLPTA HINDER – Hur enkelt är det?"

Liknande presentationer


Google-annonser