Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vissa av bilderna i denna powerpoint-presentation är tagna av fotograf Paul Quant.   Fotografen har upphovsrätt till bilderna. Endast Handisam och Processtöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vissa av bilderna i denna powerpoint-presentation är tagna av fotograf Paul Quant.   Fotografen har upphovsrätt till bilderna. Endast Handisam och Processtöd."— Presentationens avskrift:

1 Vissa av bilderna i denna powerpoint-presentation är tagna av fotograf Paul Quant.
Fotografen har upphovsrätt till bilderna. Endast Handisam och Processtöd Tillgänglighet har användarrätt. Fotografens namn ska alltid nämnas i samband med att vi använder bilderna; Till exempel så här: Foto:

2 Processtöd Tillgänglighet
Genomförs av: Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning Handikappförbunden - 39 förbund i samverkan Finansieras av: Europeiska socialfonden, ESF

3 Syfte med dagen Att ge grundläggande förståelse om vad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning handlar om Att så frön om hur ni kan arbeta med tillgänglighet i ert projekt Att ni ska veta vart ni ska vända er för att få mer hjälp och information

4 På bilden ser du en person som har Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i bakfickan. Alla människor ska kunna röra sig fritt, ta del av information, kunna ha samma möjligheter att få ett arbete och kunna påverka sin livssituation. Det handlar om mänskliga rättigheter. I januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. I artikel 9 går det att läsa om rätten till tillgänglighet och i artikel 27 beskrivs rättigheter kring arbete och sysselsättning. (FN-konventionen flyttar fokus från individen till strukturen. Dvs det betyder att det är samhället som ska anpassas efter individernas behov, och inte tvärtom. Tillgänglighet är en förutsättning för att kunna ta del av alla andra rättigheter) (Från att tidigare varit vårdperspektiv ”nån som behöver tas om hand” – till att bli ett medborgar- och rättighetsperspektiv där personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter, skyldigheter och lika villkor i samhället – vilket gör att konventionen ställer stora krav på tillgängligheten.) Foto:

5 Funktionshinderperspektivet
Utgå i planering och genomförande från att alla har olika förutsättningar Sträva mot generella lösningar – särskilda lösningar är ett komplement Bedöma hinder och/eller det stöd som behövs Generell tillgänglighet - Att man redan i planeringsstadiet ser till att lokaler, information och verksamhet byggs upp så att de blir tillgängliga och användbara för alla människor oavsett funktionsförmåga.

6 På bilden ser du en äldre man med matkassar i handen
På bilden ser du en äldre man med matkassar i handen. Utan dörröppnaren hade det varit mycket svårare för honom att komma ut. Dörröppnaren är ett exempel på en generell lösning som fungerar för alla, oavsett funktionsförmåga. Det som är bra för 10 procent, underlättar för 50 procent och är bekvämt för 100 procent. Foto:

7 Öka tillgängligheten nu!
En film från Handisam: Öka tillgängligheten nu! Handisams filmer är syntolkade, teckentolkade och textade. Ge exempel = Varför och för vem?

8 Vilka tankar väcker filmen hos dig?
Först bikupa Vilka tankar väcker filmen hos dig? 3 minuter 2 och 2, samla upp två – tre synpunkter från gruppen. Gruppövning: Vad är tillgänglighet för dig – vad är din erfarenhet? Bikupa 5 minuter 2 och 2. Följ upp frågan genom att skriva upp svaren på tavlan. Se punkt 5 på Skräddarsydd Utbildning för projektledare!!

9 Var rädd om orden Vilka begrepp använder vi? Varför är det viktigt att vara rädd om orden? Låt deltagarna läsa igenom Ord som taggar. Diskutera i helgrupp eller bikupa, beroende på hur många deltagare det är.

10 Vad säger vi… Personer med funktionsnedsättning
Bristande tillgänglighet är det som gör att personer med funktionsnedsättning inte kan vara delaktiga Miljön är funktionshindrande Ord vi använder: varför?

11 Bilden visar en perrong med många människor som väntar på tåget
Bilden visar en perrong med många människor som väntar på tåget. En av fem personer på bilden är i färg. Bilden illustrerar att det är vanligt med funktionsnedsättningar – det är många det handlar om. Var femte person i arbetsför ålder i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Foto:

12 Personer med funktionsnedsättning (16-64 år)
Drygt personer i Sverige har någon funktionsnedsättning Av dessa har mer än en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 50 procent av personerna med en funktionsnedsättning är sysselsatta Källa: Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008, SCB och Arbetsförmedlingen

13 Detta diagram visar att det inte har hänt så mycket mellan 2000-2008
Detta diagram visar att det inte har hänt så mycket mellan Det har inte blivit bättre – varför har det inte det? Diagrammet visar hur stor sysselsättningsgraden är bland personer med funktionsnedsättning, med nedsatt arbetsförmåga och sysselsättningsgraden för personer utan funktionsnedsättning. Skillnaden mellan grupperna är stor. Källa: Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008, SCB och Arbetsförmedlingen

14 Onödig ohälsa Den upplevda ohälsan är 10 gånger högre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. En tredjedel av den upplevda ohälsan går inte att koppla till själva funktionsnedsättningen. Den beror istället på ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet. Enligt rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning; 2008 från Statens folkhälsoinstitut är den upplevda ohälsan tio gånger högre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga i befolkningen. Dessa siffror är självskattade, dvs man har fråga folk hur de själva upplever sin hälsa. Man kan inte förklara hela denna siffra genom att hänvisa till själva funktionsnedsättningen. Även andra faktorer har spelat roll, såsom otrygghet pga dålig ekonomi, en känsla av att man blir diskriminerad och att man upplever brist på tillgänglighet, som i sin tur leder till att man inte mår bra.

15 Ohälsan kan minskas genom att:
förbättra ekonomiska förutsättningar minska kränkande bemötande öka det sociala deltagandet förändra levnadsvanor Den som är i arbete har en bättre ekonomisk situation. Genom att fler personer med funktionsnedsättning är i arbete kommer attityder och värderingar samt bemötande på sikt förändras. Med bättre ekonomiska förutsättningar har man större möjlighet att delta i sociala aktiviteter. Ett arbete ger en social gemenskap i sig.

16 En bra generell tillgänglighet är användbar för alla.
Ställ frågan: Använder du något hjälpmedel hemma? Räck upp handen. Bilden visar en engreppsblandare. Det var från början ett hjälpmedel som nu är användbar för alla. Den underlättar för personer med nedsatt handfunktion och nås lätt av personer som sitter i rullstol, kortvuxna och barn. Exempel: Fjärrkontroll Fjärrlås till bilen Dörröppnare Foto:

17 Tillgänglighet Fysisk tillgänglighet
Tillgänglig information och kommunikation Tillgänglig verksamhet Bilden visar ytterligare en tillgänglig anpassning som är en generell lösning och bra för alla; höj- och sänkbart skrivbord. Personen på bilden är lång och har höjt skrivbordet. För att bättre kunna beskriva vad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning handlar om/ innebär, så har vi delat in tillgänglighet i fyra tillgänglighetsområden: Fysisk tillgänglighet, Tillgänglig information och kommunikation samt Tillgänglig verksamhet. Foto:

18 Fysisk tillgänglighet
Bilden visar en receptionsdisk med hög- och låg nivå. En kvinna i permobil kan enkelt nå upp och kan bli bemött i ansiktsnivå. Receptionen hos ett företag. Både hög och låg receptionsdisk välkomnande för rullstolsanvändare, kortvuxna och barn. * Lokaler som alla kan ta sig till och från * Toaletter som alla kan använda * Bra ventilation Att kunna ta sig till och från Vistas och använda inom- och utomhus miljöer på ett säkert sätt Kunna orientera sig Ramp/trappa Kontraster Toalett Ledstråk Skyltning Materialval Sittplatser/vilplan Ljusmiljö Ljudmiljö Blomman på bilden är inte allergiframkallande. Den heter Flamingoblomma. Foto:

19 Inte så tillgängligt…. Här visar bilden att den låga delen av receptionsdisken är blockerad. Damen kommer inte fram och måste sträcka sig. Mannen tittar ner på besökaren. Blommorna är allergiframkallande etc. Det räcker inte att tänka tillgängligt en gång – då man inhandlar en tillgänglig receptionsdisk. Tillgänglighetsarbetet är ett ständigt pågående arbete. Inför rutiner kring tillgänglighet. Här finns det förutsättningar, men i praktiken blev det fel. En rörig/ stökig miljö är också ofta dålig för en person med psykisk funktionsnedsättning. Foto:

20 Allergier och astma Bra ventilation
Vad kan vi göra för att förbättra? Bra ventilation Rengöringsmedel och tvål som är parfymfri Undvika starka dofter Bra ventilationssystem. Undvik allergiframkallande inredningsmaterial i möbler och textilier. Svårt att andas för medarbetare pga. starka dofter, rengöringsmedel och växter. Alternativ mat i lunchrestaurangen tex. glutenfritt, mjölk- och laktos fritt. Finns det fikabröd för den som har födoämnes allergi?

21 Tillgänglig kommunikation
Bilden visar en person som talar i mobiltelefon. Hon använder teckenspråk Tillgänglig kommunikation kan handla om Teckenspråk för personer med hörselnedsättning eller döv Mobiltelefon – text-sms och bild för personer som är döva Texttelefon Talförmedling – slå upp telefonkatalogens blå sidor där hittar du uppgifter! Läs- och skrivsvårigheter – datahjälpmedel – val av typsnitt och radavstånd Utvecklingsstörning – Lättläst – Klarspråk Synnedsättning – Ha förkunskap om olika format Hörselteknik – hörslinga, högtalaranläggning med mikrofon för grupper med mer än 15 – 20 personer. Att tänka på vid konferenser Personalmöten Hemsidan och intranätet (Koppla exempel till utbildning som ni ska göra!) Foto:

22 Hörselnedsättning Bra ljudmiljö
Använd högtalaranläggning och mikrofon vid personalmöten och arbetsplatsträffar Hörselslinga En bra ljudmiljö, tillgång till hörselteknisk utrustning – till exempel teleslinga.

23 Tillgänglig information
Tala och skriv så alla förstår. Tänk på målgruppen vad gäller språkbruk. Kontraster – undvik färgplattor med text Hemsida och intranät med tydlig struktur Bra att lära sig är, vart man kan vända sig för att tex. producera punktskrift Ha beredskap för alternativa format. Du kan vända dig till Tal och punktskriftsbiblioteket, Språksam, Stiftelsen för Lättläst. Ta med och visa bra och dåliga exempel. Ta med ett alternativt ”kit”. Något på blindskrift, svårlästa broschyrer a la Agnetas.

24 Alternativa format Lättläst svenska Inläst Punktskrift Stor stil
Word eller tillgänglig PDF Tryckt information ska gå att få i olika format och versioner, så kallade alternativa format.

25 Läs- och skrivsvårigheter
Svårt att läsa och att förstå text, såsom: Information från till exempel myndigheter Tidningar och böcker Reklam Läromedel och kurslitteratur Personer med läs- och skrivsvårigeheter är ofta behjälpta av att texten är i lättläst. Men alla människor är behjälpta av att texter står I klartext. SE exempel nedan.

26 Att skriva klartext ”… Handikappaspekter alltid finns med vid planering och utförande av kommunal verksamhet och när man bedömer konsekvenserna före beslut” Lätt- eller svårbegripligt?

27 Att skriva klartext ”… Varje gång vi fattar politiska beslut i kommunen eller planerar för framtiden ska vi tänka på människor med funktionsnedsättning” Lätt eller svårt att begripa? Observera skillnaden mellan klartext och lättläst.

28 Tillgänglig verksamhet
En arbetsplats med mångfald skapar ett bra arbetsklimat. Bilden visar att vi alla är olika. Se till kompetens och inte till olikhet. På den här bilden ser vi ett arbetsplatsmöte där man använder högtalarsystem, som gör att alla hörs och alla kan vara delaktiga i mötet. (en av personerna på bilden använder rullator). Tala om vad tillgänglig verksamhet är. En ledningsfråga, arbetsmiljöfråga och en kunskapsfråga. Verksamhet Exempel på hur inkludera tillgänglighet i planering och genomförandet i verksamheten vid upphandling, rekrytering, handlingsplan, bemötande och attityder, värderingar. Att ledningen har kunskap och handlingsberedskap att möta människors olika förutsättningar. Värdegrund hos ledningen. Att man organisera arbetet och ger medarbetarna möjlighet till: Flexibel arbetstid – en generell lösning som gagnar alla Arbetsuppgifter – se var och ens kompetens. Ta vara på kompetenser – olika erfarenheter. Arbetstempo Arbetsledning Arbetsmiljö Positiva till att anställa Vid rekrytering till sommarvikarier – har ni tänkt på att ta in personer med funktionsnedsättning? Foto:

29 Att möjliggöra delaktighet och jämlikhet
Ledningsfråga Arbetsmiljöfråga Kunskapsfråga Summering av Tillgänglig verksamhet. Personalpolicy -rekrytering Mångfaldsplan Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetsplan

30 Bilden visar en anställningssituation. Två män intervjuar en kvinna.
Foto:

31 Kunskap om psykisk ohälsa
Se signaler Koncentrations-svårigheter trötthet ökad sjukfrånvaro Åtgärder Kortare arbetspass Utbildningar i mindre grupper Anpassad pedagogik efter målgruppen Titta gärna på webbplatsen Hjärnkoll.se. Hjärnkoll är ett regeringsuppdrag som handlar öka kunskapen och minska negativa attityder till psykisk ohälsa. Kampanjen Hjärnkoll drivs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Satsningen pågår under 2010 och 2011.

32 Film om ledarskap Företaget Fresh AB
Visa filmen ”Företaget Fresh AB” eller ”Open up”, från Annorlunda arbetsliv. (Finns på vår hemsida

33 Gruppdiskussion Vad kan du göra för att förbättra tillgängligheten i
ert projekt? Vad är fördelarna med att inkludera tillgänglighet i ert projekt? Hur ska ni få in tillgänglighet i projektets alla olika delar? Är ni i behov av ytterligare kompetensutveckling i tillgänglighet? Vilka behov har era projektdeltagare? Längre gruppövning 20 – 30 minuter. Välj två eller tre av frågorna ovan som passar den målgrupp du ska utbilda.

34 Mycket av dagens information hittar du på olika webbplatser
Mycket av dagens information hittar du på olika webbplatser. Därför är det mycket viktigt att just hemsidan är tillgänglig.

35 Vi erbjuder: Hemsida med utbildningsmaterial och filmer Telefonsupport, sakkunnig rådgivning Direktvägledning - vi läser din ansökan och ger återkoppling Information och utbildningar Tillgänglighetskonsulter Beskriv våra tjänster! Information ca 20 – 30 minuter Direktvägledning, vi läser din ansökan och ger feedback. Målgrupp, den som skriver på en ansökan, den som har fått ansökan godkänd både förprojektering och genomförande Orienteringsutbildning den är 3 tim, målgruppen är deltagare i projekten Skräddarsydd utbildning, den 3 timmar – heldag, målgrupp projektledning och projektmedarbetare Nätverk av tillgänglighetskonsulter som har olika specialitèer

36 Mellersta och Övre Norrland
Kontakt Barbro Lindgren Regioncoach Mellersta och Övre Norrland Kontaktuppgifter Här skriver du in dina kontaktuppgifter och informera om det stöd du kan ge! Dela ut: Processtöd Tillgänglighet informationsblad Visitkort till den som är intresserad Ta med dig och visa upp: Handisam Riv Hindren riktlinjer – chef - personalfrågor – lokaler - information Handisams filmer Handikappförbunden lilla informationsbrochyr om medlemsförbunden För beställning av material hänvisa till vår hemsida.


Ladda ner ppt "Vissa av bilderna i denna powerpoint-presentation är tagna av fotograf Paul Quant.   Fotografen har upphovsrätt till bilderna. Endast Handisam och Processtöd."

Liknande presentationer


Google-annonser