Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– en översyn av aktivitetsersättningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– en översyn av aktivitetsersättningen"— Presentationens avskrift:

1 – en översyn av aktivitetsersättningen
Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen

2 Utredningsuppdraget i korthet
Rätten till ersättning Inriktning och regelverk för rehabiliterande insatser och aktiviteter Föreslå förebyggande åtgärder Finansiera funktionshindrades förlängda skolgång på annat sätt än genom aktivitetsersättning?

3 Antal nybeviljade aktivitetsersättningar/ förtidspensioner per i åldersgruppen år. År Källa: Försäkringskassan

4 Antal nybeviljade aktivitetsersättningar/ förtidspensioner
Antal nybeviljade aktivitetsersättningar/ förtidspensioner. Åldersgrupp år efter diagnosgrupp. År Källa: Försäkringskassan

5 Fyra huvudsakliga problemområden
Situationen i skolan för ungdomar med funktionsnedsättningar Förändrad (ökad) diagnostisering av ungdomar Brister inom sjukförsäkringen Brister inom arbetsmarknadspolitiken

6 Aktivitetsersättningen avskaffas
Sjukersättning till unga (SU) införs Arbetsförmedlingen får ett tydligare uppdrag och utökat ansvar Ersättning vid förlängd skolgång föreslås ges inom ramen för studiestödssystemet

7 Sjukersättning till unga (SU)
Omfattar unga med funktionsnedsättning som aldrig någonsin kommer att kunna arbeta Rätten till SU utgår från reglerna för sjukersättning SU beviljas tills vidare och endast som hel ersättning Ersättningsnivå och åldersregler är densamma som för nuvarande aktivitetsersättning

8 Skälen för förslagen Arbetsmarknadsstöd ska utgöra huvudalternativet för unga med funktionsnedsättning flertalet och ambitionsnivån bör höjas betydligt Unga som aldrig kan utveckla en arbetsförmåga måste få sin försörjning tryggad ett mindre antal per årskull

9 Arbetsmarknadspolitiskt stöd
Ett kraftigt utökat uppdrag för Arbetsförmedlingen Förberedande insatser får utökat innehåll och tidsbegränsningarna tas bort Utvecklingsanställning ska kunna kombineras med andra arbetsmarknadspolitiska insatser Finansiering bör ske med öronmärkta medel

10 Skälen för förslagen Sjukförsäkringen inte lämpad för behovet av arbetsmarknadsinsatser Arbetsförmedlingens arbete måste bli mer uthålligt Insatserna ska utveckla och säkerställa att befintlig arbetsförmåga bibehålls Ofta brist på ekonomiska medel

11 Förlängd skolgång Studiefinansieringen inordnas i studiestödssystemet
CSN ansvarar för administrationen

12 Skälen för förslagen Ekonomiskt stöd vid förlängd skolgång bör inte tillgodoses av sjukförsäkringen Ersättningsnivån ska vara rimlig Undvika särlösningar Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är en inkörsport till utanförskap

13 Övergångsbestämmelser
Personer vars ersättning för nedsatt arbetsförmåga löper ut 2010 ska kunna beviljas ytterligare 6 månader med ersättning Övergång till arbetsmarknadspolitiskt program berättigar till aktivitetsstöd motsvarande kr per månad Övergång till sjukersättning till unga (SU) innebär samma ersättningsnivå som aktivitetsersättning

14 Ekonomiska konsekvenser
På medellång sikt samhällsekonomiska vinster Initialt högre kostnader pga. nytt system och avveckling av aktivitetsersättningen Omfördelning av medel från sjukförsäkringen till arbetsmarknadsstöd

15 Ekonomiska konsekvenser för individen
Förlängd skolgång Aktivitetsersättning 7 175 kr (efter skatt 5 023) Studiehjälp 1 050 kr Studiemedel 6 000 kr Nedsatt arbetsförmåga 8 000 kr (efter skatt 5 600) Aktivitetsersättning med BTP kr (efter skatt 7 600) Sjukersättning till unga (SU) Sjukersättning till unga (SU) med BTP Aktivitetsstöd 1-12 mån 5 000 kr (efter skatt 3 500) Aktivitetsstöd efter 1 år kr (efter skatt 7 315)

16 Antal personer i åldern 16-29 år med aktivitetsersättning/sjukersättning/förtidspension
Källa: Försäkringskassan

17 Utbetalt belopp aktivitetsersättning/sjukersättning/ förtidspension
Utbetalt belopp aktivitetsersättning/sjukersättning/ förtidspension. Åldersgrupp år. Miljoner kronor Anm. Exklusive retroaktiva utbetalningar års prisnivå. Källa: Försäkringskassan

18 Ohälsoskuld för aktivitetsersättning. Miljarder kronor
Anm. Skuld vid årens slut, exklusive ålderspensionsavgifter och bostadstillägg års prisnivå. Källa: Försäkringskassan

19 En framtid i fattigdom Unga med funktionsnedsättning som aldrig någonsin kommer att kunna arbeta behöver en mer generös försörjning Idag beroende av ekonomisk hjälp från anhöriga eller av kommunalt bistånd Att införa en särskild ersättning, utanför sjukförsäkringen och ålderspensionen, bör snarast utredas ersättningen bör knytas till det handikappolitiska området

20 Nybeviljade aktivitetsersättningar efter undergrupp inom den psykiska diagnosgruppen. Procent. Kvinnor

21 Nybeviljade aktivitetsersättningar efter undergrupp inom den psykiska diagnosgruppen. Procent. Män


Ladda ner ppt "– en översyn av aktivitetsersättningen"

Liknande presentationer


Google-annonser