Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetslivsintroduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetslivsintroduktion"— Presentationens avskrift:

1 Arbetslivsintroduktion
Lars Durfelt, socialkonsulent Arbetsförmedlingen Rehabilitering till Arbete

2 Rehabiliteringskedjan
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har fått i uppdrag att säkra en bra övergång till Arbetsförmedlingen för personer vars ersättning från sjukförsäkringen upphör Under 2010 beräknas totalt omkring personer uppnå tidsgränsen i sjukförsäkringen. Fram till och med första halvåret 2010 har cirka personer, varav cirka 70 procent kvinnor och 30 procent män, börjat i arbetslivsintroduktionen. Av samtliga del-tagare uppgick andelen med psykiska diagnoser till 43 procent.

3 Målgrupp Personer vilkas dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning har tagit slut. De som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen av andra skäl tillhör inte målgruppen. I målgruppen inkluderas personer som inte har en anställning och personer med en anställning samt egna företagare. Vissa är också redan inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

4 Mål Målet med arbetslivsintroduktionen, som ska vara individanpassad, är att den som har deltagit i programmet ska ha fått sitt behov av stöd för återgång till arbete utrett. När det är dags för deltagaren att lämna introduktionen ska han eller hon vara klar att gå vidare till annan arbetsrelaterad insats inom Arbetsförmedlingen, arbete eller utbildning.

5 Ett första överlämningsmöte hålls där personen träffar sin handläggare på Försäkringskassan och en arbetsförmedlare för att få information om hur övergången går till. Personen får ett erbjudande om medverkan i Arbetslivsintroduktion, som utgörs av individuella, vägledande och utredande insatser för att komma fram till vilka förutsättningar individen har till utveckling mot arbete.

6 Arbetslivsintroduktion resulterar i en Handlingsplan, som utifrån individens förutsättningar presenterar hur hans eller hennes väg tillbaka till arbetsmarknaden ser ut. Som längst pågår Arbetslivsintroduktion under tre månader. Därefter ska individen kunna ta del av Arbetsförmedlingens ordinarie stöd.

7 Om tre månader är en för kort tid
För en del deltagare har tidsgränsen om maximalt tre månader varit alltför kort för att Arbetsförmedlingen och deltagaren ska ha hunnit komma fram till en adekvat fortsatt planering.

8 Personer som deltar i Arbetslivsintroduktion har rätt till aktivitetsstöd.
I Göteborg finns sedan 1 januari ett särskilt arbetsförmedlingskontor som ansvarar för Arbetslivsintroduktionen. Af Samverkan Göteborg är lokaliserat till Rosenlund. I övriga kommuner inom GR-området bedrivs arbetet på respektive arbetsförmedling.

9 Exempel på aktiviteter
Kartläggningssamtal Aktiverande, motiverande och bearbetande insatser Praktisk arbetsförmågebedömning/Arbetsträning/ Praktik ”Social rehabilitering” Stöd av specialister – arbetsterapeut, arbetspsykolog, socialkonsulent Yrkesvägledningssamtal För anställda; arbetsträning hos egen arbetsgivare Arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplats/studieplats vid arbete hos ny arbetsgivare

10 Kontakter Af Samverkan – Gbg kommun
Försörjningsstöd – komplettering, avslag på sjukpenning/sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning upphör – SGI nollas, aktivitetsersättning upphör Boendestöd – särskilt boende Daglig verksamhet – som aktivitet eller övergång från Annat stöd t ex vid missbruk, personligt stöd, god man Behov av ytterligare stöd t ex hemtjänst/boendestöd för att frigöra resurser för arbetslivsinriktad rehabilitering/arbete?

11 Faktablad


Ladda ner ppt "Arbetslivsintroduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser