Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KomAn – vägar till arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KomAn – vägar till arbetslivet för personer med funktionsnedsättning."— Presentationens avskrift:

1

2 KomAn – vägar till arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

3 ESF-projekt •3,5-årigt projekt, 1 juli 2009 – 31 dec. 2012 •Budget drygt 125 mkr: - 50 mkr ESF-medel - 75 mkr medfinansiering •Ca 55 personer arbetar inom KomAn på hel- eller deltid •Hittills har 844 personer deltagit i projektet - just nu är 520 deltagare

4 Samverkan •Värmdö, Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun •Försäkringskassan •Arbetsförmedlingen •Dessutom: psykiatri, brukarorganisationer, företag och arbetsgivare, frivilligorganisationer

5 Målgrupp Personer som har en •psykisk funktionsnedsättning •neuropsykiatrisk funktionsnedsättning •förvärvad hjärnskada i vuxen ålder •utvecklingsstörning

6 Primära mål för KomAn-projektet •Fler personer med funktionsnedsättning har egen försörjning, helt eller delvis, genom arbete eller studier •Deltagarna har olika valmöjligheter och ökad valfrihet när det gäller arbete och studier •Unga vuxna i ålder 18-36 år prioriteras

7 forts. Primära mål •Ett lokalt och regionalt arbetsmarknads- och utbildningssystem för personer med funktionsnedsättning skapas och integreras i parternas ordinarie verksamhet

8 Hur ska vi nå våra mål? •Mobiliseringskurser •Anpassad vuxenutbildning •Socialt företagande •Supported Employment

9 Mobiliseringskurser •Syftet är att identifiera sin egen styrka, sina mål och resurser (karriärplan) •8-12 deltagare i 12-16 veckor •Stärka självkänslan, hälsa, bildövningar, studiebesök hos arbetsgivare

10 Anpassad vuxenutbildning •Arbetsplatsförlagd yrkesutbildning (APY) •Särvuxyrkesutbildning •Stöd i teoretiska studier

11 Socialt företagande •Integrera människor som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden •Skapa en alternativ arbetsmarknad •Sociala arbetskooperativ som drivs som ideella föreningar •Nytt sätt att arbeta inom daglig verksamhet - empowerment

12 Supported Employment •Stöd att finna, få och behålla ett arbete •Först arbete, sedan träning •Stöd till både arbetstagare och arbetsgivare •Målet är arbete på den reguljära arbetsmarknaden

13 Supported Employment (SE) i KomAn •Två-fyra Supported Employment-handledare per kommunnätverk (nu 14 totalt) •Både Arbetsförmedlings- och kommunanställda SE-handledare •Insatsledare •Insatsnätverk

14 SE i KomAn jämfört med SIUS inom AF SE i KomAn: •Inga minimikrav på arbetsförmåga - alla är välkomna, även om de inledningsvis bara kan arbeta ett par timmar i veckan SIUS på AF: •Tidigare krav på arbetsförmåga om minst 50 % el 20 h/v, sedan 25 % el 10 h/v. Nu ingen definitiv gräns.

15 forts. Jämförelse av SE i KomAn och SIUS inom AF SE i KomAn: •Inga krav på färdig utredning och läkarutlåtande som dokumenterar funktionsnedsättning SIUS på AF: •Deltagare ska vara färdigutredda och ha aktuella läkarut- låtanden som dokumenterar deras funktionsnedsättning

16 forts. Jämförelse av SE i KomAn och SIUS inom AF SE i KomAn: •Inga krav på praktik, arbetsträning eller utredd arbetsförmåga före SE – ska vilja och kunna arbeta utifrån egen förmåga och med individuellt anpassat stöd SIUS på AF: •Ska ha arbetsprövat i nära anslutning till inskrivning i SIUS

17 forts. Jämförelse av SE i KomAn och SIUS inom AF SE i KomAn: •AF-anställda SE- handledare i KomAn ansvarar även för myndighetsutövningen = endast en AF-kontakt för arbetsgivaren SIUS på AF: •SIUS-konsulenter har inte myndighets- utövning, utan andra arbetsförmedlare har kontakt med arbets- givaren om t.ex. lönesubvention, omprövning, hjälp- medel etc.

18 forts. Jämförelse av SE i KomAn och SIUS inom AF SE i KomAn: •Möjlighet till långvarigt stöd utan tidsgräns då behov finns hos deltagaren SIUS på AF: •Förut har tidsgränser funnits för stöd i SIUS, t.ex. stöd i max ett år efter anställning. Nu talas inte om tids- gränser på samma sätt, utan att stödet ska utgå från individens behov

19 Resultat hittills: arbete och studier •Osubventionerade anställningar: 59 •Subventionerade anställningar: 113 •Studier med studiemedel: 35 •Anställningarna har pågått i upp till 2,5 år

20 forts. Arbete och studier •22 % (189 deltagare) har kommit ut i arbete eller studier (207 anställningar/kurser) •132 deltagare arbetar eller studerar f.n. och är därmed helt eller delvis självförsörjande (= 16 % av alla som deltagit i KomAn, 22 % av nuvarande deltagare) •20 av de 132 har avslutat sitt deltagande i KomAn, medan övriga (85 %) har fortsatt stöd från projektet

21 Resultat: praktik i Supported Employment •Därutöver har ytterligare 73 deltagare praktik hos arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden genom Supported Employment •Sammanlagt har 252 deltagare (30 %) gjort praktik genom Supported Employment hittills

22 Resultat: sysselsättning I KomAn: •Praktik genom Supported Employment hos arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden: 73 deltagare (9 %) •Sysselsättning i blivande sociala arbetskooperativ: 101 deltagare (12 %) Utanför projektet (avslutade deltagare), t.ex.: •Sysselsättning enl. SoL (t.ex. Jobbverket) •Daglig verksamhet enl. LSS •Arbete på Samhall •Praktik/arbetsträning

23 Av deltagare med ersättning från FK som kommit ut i arbete och studier är de flesta unga med aktivitetsersättning (15 % = 26 pers.). (Övriga är 11 pers. m tidsbegränsad sjukersättning, 7 pers. m stadigvarande sjukersättning, 5 pers. m sjuk- eller rehabpenning)

24

25 Framgångsfaktorer •Samsyn hos parter och personal i KomAn om uppdrag, mål och metod •Gemensam och samordnad planering för deltagaren redan från start genom samtycke och samverkan mellan kommun, FK och AF

26 forts. Framgångsfaktorer •Flexibilitet för deltagarna genom fyra insatser och nära samarbete mellan personal i insatserna •Personalen i KomAn vägleder om regler och ersättningar •KomAn-personalen förmedlar nödvändiga kontakter till myndigheter, vård etc. och bistår med att koppla på ev. andra insatser som behövs

27 forts. Framgångsfaktorer •Stödet till arbetsgivarna är lika viktigt som det till deltagarna •Det får ta tid – KomAn ger möjlighet till långvarigt och samordnat stöd då behov finns


Ladda ner ppt "KomAn – vägar till arbetslivet för personer med funktionsnedsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser