Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AT-utbildning 19-20 februari 2014 Försäkringskassans ansvar och uppdrag i sjukförsäkringsprocessen Camilla Nohammar, Försäkringskassan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AT-utbildning 19-20 februari 2014 Försäkringskassans ansvar och uppdrag i sjukförsäkringsprocessen Camilla Nohammar, Försäkringskassan."— Presentationens avskrift:

1 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Försäkringskassans ansvar och uppdrag i sjukförsäkringsprocessen Camilla Nohammar, Försäkringskassan

2 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Innehåll • Tidig Bedömning och Fortsatt Bedömning • Försäkringskassans samordningsuppdrag • Arbetsmetoder • Förstärkt samarbete med Arbetsförmedling

3 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Organisering • Nationellt försäkringscenter (NFC) Tidig Bedömning - Första prövningen av rätten till ersättning och första utbetalningen av ersättningen. • Lokalt försäkringscenter (LFC) Fortsatt Bedömning – Personliga handläggare, löpande kontakt

4 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Sjukskrivningsprocessen – en process med många aktörer • Individen • Arbetsgivaren •Vårdgivaren • Arbetsförmedlingen • Företagshälsovården • Försäkringskassan

5 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Försäkringskassan och samordningsuppdraget • Samlat ansvar vid nedsatt arbetsförmåga enligt Socialförsäkringsbalken • Samordning på olika nivåer!  Individ (samordna aktiviteter från olika aktörer)  Strukturell (ska förutsättningar för effektiv samverkan) • Samtycke för utbyte av information • Samordningsuppdraget innebär inte att vi övertar andra aktörers ansvar.

6 AT-utbildning 19-20 februari 2014 SASSAM  Strukturerad  Arbetsmetodik för  Sjukfallsutredning och  SAMordnad rehabilitering

7 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Syfte med SASSAM • Individen i centrum • Helhetsbild • Samla in och ge information! • Utreda och klarlägga behov av rehabiliteringsinsatser • Utredning inför beslut för att kunna dra ”rätt” slutsatser

8 AT-utbildning 19-20 februari 2014 SASSAM - kartan - ett pedagogiskt hjälpmedel

9 AT-utbildning 19-20 februari 2014 S ASSAM-kartläggning - INDIVID  Kroppsfunktioner  Psykiska funktioner  Stress - psykosomatik  Substansintag  Historik  Övrigt

10 AT-utbildning 19-20 februari 2014 SASSAM-kartläggning - OMGIVNING  Sociala förhållanden  Arbetsförhållanden  Utbildning  Fritidsintressen  Professionellt nätverk  Övrigt

11 AT-utbildning 19-20 februari 2014 SASSAM - motivation och planering Motivation - Förändringsprocesser - Motiverande samtalsmetodik Sammanfattning - planering - Analys - Åtgärder

12 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Vad är ett avstämningsmöte? • Möte med person som är sjukskriven, Försäkringskassan och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnes situation • Annan part kan vara läkare, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, facklig representant, stödperson • Försäkringskassan sammankallande part • Vanligt att ha mötet på vårdcentral/vårdklinik

13 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Syfte med avstämningsmöte • Klarlägga vad individen på grund av sjukdom kan och inte kan göra • Ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att individen komma tillbaka till arbete • Samsyn – berörda parter träffas tillsammans • Ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att individen ska kunna komma tillbaka till arbete • Upprätta en ”Plan för återgång i arbete”

14 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Frågeställningar • Deltidssjukskrivning • Anpassning/Omplacering • Rehabiliteringsinsatser • Byte av arbetsplats/arbetsgivare? Ansvar och tidplan för insatser kan belysas i plan för återgång i arbete.

15 AT-utbildning 19-20 februari 2014 När avstämningsmöte? • Vid behov kalla till avstämningsmöte • Tidigt och aktiva insatser kopplat till rehabkedjan • Impuls kan lämnas från olika aktörer, men FK sammankallar berörda parter

16 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen

17 Presentationstitel • Månad 200X • Sida 17 Varför ska vi samarbeta? ”… öka tryggheten för den enskilde, i de situationer där den enskilde har behov av stöd från båda myndigheterna för återgång i arbete.” Regleringsbrevet till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 2013

18 Presentationstitel • Månad 200X • Sida 18 Hur ska vi samarbeta? • Tidigt och aktivt – i rehabiliteringskedjan – rusta människor för arbetslivet • Gemensamt – Kartläggning – stöd under aktiva rehabiliteringsinsatser • Anpassat – efter kundens behov – efter kundens situation/förutsättningar

19 Presentationstitel • Månad 200X • Sida 19 Vad kan våra gemensamma kunder förvänta sig? • Samordnade insatser, oavsett ersättningsform. • Respekt och lyhördhet. • Delta i planeringen av insatserna, förstå varför de görs och uppleva dem som meningsfulla.

20 Presentationstitel • Månad 200X • Sida 20 Gemen- sam kart- läggning Arbetsförberedande insatser Arbetslivsinriktade insatser Arbete, utbildning, (arbetssökande) Konsultativt stöd till arbetsgivare Insatser hos Försäkringskassan tillsammans med arbetsgivare, kommun, ESF och Samordningsförbund Insatser hos Arbetsförmedlingen Samarbetet kring kunden

21 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Gemensam kartläggning Kundens egen uppfattning och behov styr vilka aktörer som behöver delta i kartläggningen. Arbetsgivare

22 Presentationstitel • Månad 200X • Sida 22 Motiverad till arbete? • Vad individen vill • Vad individen tror sig kunna klara • Vad individen tror sig kunna få

23 Presentationstitel • Månad 200X • Sida 23 Gemensam planering • Mål och delmål • Gemensamma uppföljningsmöten • Planeringen dokumenteras i Försäkringskassans ”Plan för återgång till arbete” och i Arbetsförmedlingens ”Handlingsplan” • Båda myndigheterna skall vara uppdaterade – alla steg tas tillsammans

24 Presentationstitel • Månad 200X • Sida 24 Avslut När ska samarbetet avslutas? • När målet är uppnått i den gemensamma planen • När kunden inte längre behöver vårt gemensamma stöd Hur ska samarbetet avslutas? • Gemensamt avslutsmöte


Ladda ner ppt "AT-utbildning 19-20 februari 2014 Försäkringskassans ansvar och uppdrag i sjukförsäkringsprocessen Camilla Nohammar, Försäkringskassan."

Liknande presentationer


Google-annonser