Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingen September 2014 Arbetsmarknadsläget och prognosen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingen September 2014 Arbetsmarknadsläget och prognosen"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingen September 2014 Arbetsmarknadsläget och prognosen
Stöd till arbetsgivare vid sjuk- frånvaro och arbetshinder Frågor & Svar

2 Prognos för 2014 och 2015 Ökad ekonomisk tillväxt
Både hushåll och företag är mer optimistiska Stark ökning av arbetskraften — tillskott på personer på två år. Sysselsättningen stiger med respektive personer åren 2014 och 2015. Jobben kommer i hög grad inom privata tjänster såsom hotell och restaurang, personlig tjänster och företagstjänster. Bristen på efterfrågad arbetskraft stiger men blir inte lönedrivande år 2014. Ungdomsarbetslösheten minskar tydligt — ungdomar med bristfällig utbildning får dock fortsatt svårt. Andelen inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden passerar 70 procent av antalet inskrivna arbetslösa (utomeuropeiskt födda, arbetslösa år, arbetslösa med funktionsnedsättning och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning). Sysselsättningen ökar i alla län, men blir starkast i de tre storstadsregionerna. Bristen på arbetskraft blir allt större inom näringslivet i mindre glesbygdskommuner. Generationsväxlingen och minskad befolkning i arbetsföra åldrar ligger bakom.

3 Nuläge Antalet nyanmälda platser ökar Varsel om uppsägning minskar
Inflödet av nya arbetslösa minskar Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska

4 Nyanmälda platser i riket ackumulerat under året

5 Nyanmälda platser AF Värnamo ackumulerat under året

6 Förändring arbetslöshet Af Värnamo

7 Antal arbetssökande – öppet arbetslösa och sökande i program
Totalt antal arbetssökande i Smålandsstenar: 210

8 Arbetsförmedlingens uppdrag
Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ska vi göra genom att: effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt 8

9 Förstärkt samarbete - AF och FK
”Mål för samarbetet är att öka förutsättningarna för varje individ att finna hållbara lösningar för att återfå sin arbetsförmåga och ta tillvara sina förutsättningar till egen försörjning” ”Målgruppen är de individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av medicinska skäl eller riskerar en sådan nedsättning och därför kan ha behov av samordnade insatser för att komma i arbete”

10 Hur samarbetar vi? Tidigt och aktivt Gemensamt Anpassat
i rehabiliteringskedjan rusta människor för arbetslivet Gemensamt Kartläggning stöd under aktiva rehabiliteringsinsatser Anpassat efter personens behov efter personens situation/förutsättningar Arbetslivsintroduktion sjukförsäkringsdagarna har tagit slut förberedelse inför arbetslivsinriktade insatser upp till tre månader (sex månader)

11 Konsultativt stöd till arbetsgivare
Insatser hos Försäkringskassan tillsammans med arbetsgivare, kommun, ESF och Samordningsförbund Konsultativt stöd till arbetsgivare Arbete, utbildning, (arbetssökande) Gemen-sam kart-läggning Arbetsförberedande insatser Arbetslivsinriktade insatser Tidigare i ett sjukärende Insatser hos Arbetsförmedlingen

12 Gemensam kartläggning
Individens egen uppfattning och behov styr vilka aktörer som behöver delta i kartläggningen. Arbetsgivare

13 Stöd till arbetsgivare som anställer person med nedsatt arbetsförmåga
Arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras ekonomiskt genom  Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen  Stöd till personligt biträde  Lönebidrag  Trygghetsanställning  Utvecklingsanställning SIUS (Förstärkt stöd vid introduktion och uppföljning)

14 Stöd till personligt biträde
Ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer eller har en anställd med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga En företagare eller fri yrkesutövare kan också få stödet Stöd kan även lämnas till annan som har kostnader för ett personligt biträde

15 Stöd till personligt biträde
Syfte Att underlätta för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga att: Att få eller behålla ett arbete Att kunna delta i arbetsmarknadspolitiska program som utbildning och praktik Stödet ska ge ekonomisk kompensation för merkostnader till följd av att arbetsplatsen avsätter personalresurser för stöd i arbetet för den funktionshindrade

16 Stöd till personligt biträde
Stöd får lämnas med högst kr/år Till företagare med funktionshinder som medför stora kommunikationshinder får stöd lämnas med högst kr/år

17 Lönebidrag Syfte: Att underlätta för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga att få eller i vissa fall behålla en anställning

18 Lönebidrag Lönebidrag får lämnas: Vid nyanställning
När en anställd återgår i arbete efter period med hel sjuk- eller aktivitetsersättning När en arbetstagare som tidigare haft anställning med lönebidrag får sin arbetsförmåga försämrad inom tre år från det att lönebidrag senast lämnades

19 Lönebidrag När en arbetstagare som har lönebidrag byter arbetsgivare kan den nya arbetsgivaren få bidrag för återstoden av den beslutade bidragsperioden När en arbetsgivare anställer en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som är långtidssjukskriven från en anställning som hon/han inte kan återgå till

20 Lönebidrag Den anställde ska ha lön och andra anställningsförmåner som följer av, eller är likvärdigt med kollektivavtal i branschen Om kollektivavtal saknas ansvarar arbetsgivaren för att den anställde omfattas av likvärdigt försäkringsskydd som vid kollektivavtal

21 Lönebidrag Lönebidrag får i regel lämnas i längst fyra år
Ett första beslut om lönebidrag får omfatta längst ett år Tak: kr (Heltid) Bidragets storlek påverkas av lönekostnad och arbetsförmåga

22 Lönebidrag Kan ej lämnas till nära anhörig Rekvireras av arbetsgivaren
Arbetsgivaren får inte ha näringsförbud, skatteskuld eller betalningsanmärkningar som inte är obetydliga Kan lämnas vid deltid, halvtid, heltid

23 Tillsammans fokuserar vi på kompetensen, inte på hindret!
När en arbetsgivare anställer någon med nedsatt arbetsförmåga kan denne få del av särskilda insatser för att underlätta anställningen. Alltid individuella bedömningar av nedsättningen gentemot arbetets krav: - Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen - Stöd till personligt biträde - Lönebidrag - Trygghetsanställning - Utvecklingsanställning - SIUS

24 Arbetsförmedlingen


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingen September 2014 Arbetsmarknadsläget och prognosen"

Liknande presentationer


Google-annonser