Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Garantiprogrammen med särskild fokus på fas 3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Garantiprogrammen med särskild fokus på fas 3"— Presentationens avskrift:

1 Garantiprogrammen med särskild fokus på fas 3
Clas Olsson Gert Sternskog

2 Tid i arbetslöshet månader
Flöden över tid UGA Tid i arbetslöshet (dagar alt. månader) Ungdom 90 90 dagar + 15 månader Arbetslös Utan a-kassa Arbetssökande som ej uppbär arbetslöshetsersättning Tid i arbetslöshet månader 18 Med a-kassa JOB Tid i arbetslöshet (dagar) 300 450 750 Dag 0 fas 1 fas 2 fas 3

3 Jobb och utvecklingsgaranti, volymer

4 Jobb och utvecklingsgaranti, omsättning
. Omsättningen i JOB och därav till arbete eller utbildning; uppdelat på fas 1-2 respektive fas 3. Summa per år 2008 – 2010 samt kvartalsdata Årsdata avser unika individer; kvartalsdata antalet övergångar.

5 Jobbgaranti för ungdomar, volymer

6 Jobbgaranti för ungdomar, omsättning

7 Aktiviteter inom JOB (Fas 1-2) och UGA

8 JOB och UGA prognos

9 Förstärkt uppföljning av fas 3
Totalt har över 6600 uppföljningar av anordnare genomförts, det vill säga i stort samtliga anordnare inom fas 3. Uppföljningen omfattade anordnare, platser, deltagarna och matchning. 850 deltagare har intervjuats. Arbetsförmedlingens operativa chefer har deltagit i en enkät.

10 Utfall av den förstärkta uppföljning av fas 3, anordnare
I över 270 fall har arbetsförmedlingen krävt korrigering av verksamheten hos anordnaren. I 269 fall har samarbetet avbrutits med anordnarna, se tabellen nedan.

11 Utfall av den förstärkta uppföljning av fas 3, deltagare
De 269 avbrott med anordnare har berört 542 deltagare, se tabellen nedan.

12 Intervju med deltagare i JOB fas 3

13 Intervju med deltagare i JOB fas 3, forts

14 Enkät gjord med operativa chefer inom arbetsförmedlingen, vad kan förbättras?
Öppna upp fas 3, t.ex. tillåta utbildning. Fortsatta arbetet med att öka tillgång till verksamheter med reella arbetsuppgifter. Förbättra matchningen och utveckla arbetet med anordnarna. Det finns synpunkter på att ersättningsmodellen för anordnare ska ses över så att övergångar till arbete stimuleras.

15 Intervju med deltagare i JOB fas1-2

16 Intervju med deltagare i UGA

17 Sammanfattning I juni 2011 fanns 62 100 deltagare i fas 1-2 och 26  600 i fas 3. Fyra av tio deltagare är 55 år eller äldre medan deltagare under 25 år i princip saknas. Drygt en tredjedel av deltagarna har en registrerad funktionsnedsättning som medför en nedsättning i arbetsförmåga. Tendensen gällande omsättning till arbete eller utbildning är klart positiv för JOB och 28 200 personer har under första halvåret 2011 lämnat programmet och gått till arbete eller utbildning. Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar (UGA) har minskat under första halvåret 2011 och 29 640 personer lämnat UGA för att de gått till arbete eller utbildning. Andelen ungdomar med funktionshinder och andelen utrikes födda har dock ökat. Underlaget om vilka aktiviteter som erbjudits deltagarna i JOB och UGA visar att fler i båda programmen har fått arbetspraktik eller utbildning 2011 jämfört med motsvarande period 2010. Ett omfattande uppföljningsarbete har genomförts av Arbetsförmedlingen under första halvåret 2011 då anordnare har följts upp. Det övergripande syftet är att höja kvalitén i arbetet med fas 3.

18 Sammanfattande konklusioner
Öka arbetsplatsförlagda aktiviteter med jobblika uppgifter där deltagarna får en chans att visa upp sin kompetens för att skapa ”inträngningseffekter” Begränsa sysselsättning utan mervärde till förmån för mera reella arbetsuppgifter i samråd med arbetsmarknadens parter. Staten som anordnare av fas 3-platser är undanskymd. Statliga organisationer bör ta ett större att erbjuda sysselsättning Ändra ersättningsmodellen för anordnarna inom fas 3 så att den mera utgår ifrån reella kostnader och att övergångar till arbete stimuleras Anordnare inom fas 3 med eget rekryteringsbehov eller anordnare med brett och djupt nätverk till andra arbetsgivare är särskilt viktiga, inte minst för deltagarna. Klargör eller förbättra förutsättningarna för att dessa kan verka på arbetsmarknaden fullt ut i arbetet med fas 3 Skapa möjligheter för kommunala anställningar för fas 3 deltagare genom statliga subventioner med ersättning för de merkostnader det kan innebära.

19 Sammanfattande konklusioner, forts.
Intentionerna med en ökad handläggartäthet i garantierna har inte uppnåtts då antalet deltagare i framförallt jobb- och utvecklingsgarantin ökat kraftigt Utveckla matchningen med fokus på arbete med arbetsgivare och aktivt stöd till deltagare med svaga nätverk. Skapa fler möten mellan arbetsgivare och deltagare Använda matchningsuppdraget som utgångspunkt för bättre kontakt och förbättrad uppföljning av deltagare och anordnare Intensifiera ansträngningarna för att höja aktivitetsnivån inom båda garantierna. Fortsätt strävan att höja andelen arbetsplatsförlagda aktiviteter Ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån goda exempel


Ladda ner ppt "Garantiprogrammen med särskild fokus på fas 3"

Liknande presentationer


Google-annonser