Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsrapport 2013. Arbetsmarknadsrapport 2013 _______________________________________ Kapitel 1: Arbetsförmedlingens verksamhet Kapitel 2: Utvecklingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsrapport 2013. Arbetsmarknadsrapport 2013 _______________________________________ Kapitel 1: Arbetsförmedlingens verksamhet Kapitel 2: Utvecklingen."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsrapport 2013

2 Arbetsmarknadsrapport 2013 _______________________________________ Kapitel 1: Arbetsförmedlingens verksamhet Kapitel 2: Utvecklingen på arbetsmarknaden (SCB ) Kapitel 3: Hur påverkar Arbetsförmedlingen arbetsmarknadens funktionssätt?

3 Arbetsmarknaden 2012 (enligt SCB:s statistik) ________________________________________ Arbetskraftsutbudet Antalet och andelen personer i arbetskraften ökade ngt  Andelen sysselsatta ökade marginellt  Andelen arbetslösa ökade marginellt  Andelen långtidsarbetslösa fortsatte att minska Små förändringar jämfört med föregående år

4 Arbetsmarknaden 2012 (enligt SCB:s statistik) ________________________________________ Arbetskraftsefterfrågan Antalet anställda plus vakanser kvar på hög nivå Antalet nyanställningar minskade ngt (gäller nytillträdande, inte de som bytte jobb) Antalet sysselsatta som omfattades varsel ökade i sept.-nov. (inte påverkat arbetslösheten nämnvärt)

5 Arbetslösa och programdeltagare i utsatta grupper fortsätter att öka ______________________________________ Utsatta grupper: personer med lägre utbildning, utomeuropeiskt födda, äldre och/eller en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

6 Förmedlingsverksamhet __________________________________ Inskrivna vid Arbetsförmedlingen: AF:s kontakter (personliga besök) med inskrivna ökade i slutet av året Andelen som har en handlingsplan inom 1, 5 resp. 30 dagar ökade kraftigt Sökaktiviteten: - nedlagd tid på att söka jobb ung. som förut - antal sökta jobb har ökat Cirka 26 procent av de som fått jobb har fått information eller annan hjälp från Arbetsförmedlingen som lett till jobb

7 Antalet kontakter (personliga besök) ökade i slutet av året ________________________________________

8 Sökaktiviteten (sökta jobb) ökade något under 2012 ________________________________________

9 Program ges till arbetssökande med sämst jobbchanser _______________________________________________ Nyinskrivna (inflödet jan-juni 2012) som påbörjat program inom 0-13 v. samt 14-26 v.

10 Uppföljningar och effekter av program ___________________________________ Praktik Arbetsmarknads- utbildning Start av närings- verksamhet 40,8 %34,5 %84,8 % Uppföljningar av program visar att andelen som var i arbete efter 180 dagar 2012 uppgick till: När vi studerar effekter av program undersöker vi om program ökar/minskat möjligheterna för deltagare att få ett arbete (med eller utan stöd) (här jämförs deltagare i program med en jämförelsegrupp och det är skillnaden mellan grupperna som är intressant)

11 Effekter av Arbetspraktik på utflödet till jobb ___________________________________

12 Effekterna av Arbetsmarknadsutbildning har minskat ________________________________

13 Effekter av Arbetsmarknadsutbildning baserat på sysselsättningsstatus enligt SCB _________________________________________

14 Effekterna av Stöd till start av näringsverksamhet fortsatt höga ________________________________________

15 Jobbchansen – utflödet till jobb _____________________________________ Ökat något under 2012 – fortfarande på en lägre nivå  Svag utveckling på arbetsmarknaden  Allt fler av de inskrivna står längre ifrån arbetsmarknaden (nya uppdrag samt förändringar i socialförsäkringssystemet) Stora skillnader i utflöde till jobb mht: - ålder, - födelseland, - utbildning, - inskrivningstid, - funktionshinder, …  Andra rutiner för registrering av dem som får jobb i garantierna

16 Jobbchansen - Andel arbetslösa och programdeltagare som varje månad fått ett arbete med (inkl. nystartsjobb) och utan stöd __________________________________________________

17 Jobbchansen (utan stöd): ålder och utbildning _____________________________

18 Jobbchansen (utan stöd): kön och födelseland ______________________________

19 Jobbchansen (utan stöd) – inskrivningstid, funktionshinder __________________________________________

20 Jobbchansen (utan stöd) – justerad för förändrad sökandessammansättning _________________________________________

21 Matchningsindikatorn (2001- juni 2012) __________________________________

22 Sammanfattning __________________________________  Antalet inskrivna i utsatta grupper fortsätter att öka  Det nya arbetssättet har gett resultat -antalet kontakter (personliga besök) har ökat -fler får handlingsplan inom 1, 5 resp. 30 dagar  Sökaktiviteten har ökat något  Effekter av Arbetsmarknadspolitiska program - Inga effekter av Arbetspraktik till reguljärt arb., stora till nystartsjobb - Inga effekter av AUB till reguljära jobb, små effekter till arbete med stöd - Stora positiva effekter av Stöd till start av näringsverksamhet till reguljära jobb

23 Sammanfattning forts … ________________________________  Jobbchansen- utflödet till jobb fortfarande lågt -Förändrad sökandesammansättning -Svag konjunkturutveckling -Ändrade rutiner för registrering för dem som får jobb i garantierna  Matchningsfunktionen - inom förväntat intervall


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsrapport 2013. Arbetsmarknadsrapport 2013 _______________________________________ Kapitel 1: Arbetsförmedlingens verksamhet Kapitel 2: Utvecklingen."

Liknande presentationer


Google-annonser