Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingens uppdrag för personer med funktionsnedsättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingens uppdrag för personer med funktionsnedsättning"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingens uppdrag för personer med funktionsnedsättning
Jan- Olof Dahlgren

2 Huvudinriktning för verksamheten
Arbetsförmedlingen huvuduppdrag är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att: effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt Detta är det grundläggande uppdraget som Arbetsförmedlingen har från vår uppdragsgivare. Den första punkten handlar om matchningen, dvs. vi skall effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft. Den andra handlar om de grupper på arbetsmarknaden som har lite svårare än andra att hitta ett arbete är personer med funktionsnedsättning, nyanlända, ungdomar utan gymnasiekompetens m.fl. Vi skall prioritera dessa grupper och också ge ett särskilt stöd till dem så att de kan finna, få, behålla eller återgå till ett arbete. Den tredje punkten faller i sin tur ut som en effekt av vårt arbete och en väl fungerande arbetsmarknad. Vi finns över hela arbetsmarknaden! 2

3 Funktionsnedsättning och funktionshinder
Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Med funktionshinder menas de begränsningar som en person med en funktionsnedsättning möter på grund av att omgivningen är otillgänglig. Det kan handla om bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer m.m. Det är i förstahand omgivningen, inte individen, som ska anpassas. Svårigheter att få en anställning beror ofta på påverkbara förhållanden såsom negativa attityder, arbetsuppgifters innehåll och arbetslokalers utformning.

4 Åtgärder för delaktighet och jämlikhet
Individuella stöd Insatser och program Förbättringar i Samhällsstrukturen Tillgänglighet

5 Övergripande mål för personer med funktionsnedsättning Full delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor Myndigheter ska utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen och verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. (Förordningen 2001:526) Myndigheterna ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

6 Nya givna inriktningsmål 2011-2016
Arbetsmarknadspolitiken Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka. Matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv.

7 Personalresurser / kompetens
Arbetsförmedlare Arbetsterapeuter/Sjukgymnaster Psykologer SIUS konsulenter Socialkonsulenter Specialfunktioner för arbetssökande med funktionsnedsättning inom syn/döv/hörsel (audionomer, synpedagoger m.fl.) Säkerställ personalresurser På den lokala Arbetsförmedlingen ska finnas arbetsförmedlare som huvudsakligen svarar för tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering och som har kompetens att arbeta med dessa tjänster. Det gäller framför allt tjänsterna Söka arbete, Vägledning till arbete, Klargöra dina arbetsförutsättningar samt Anpassa din arbetssituation. Arbetsförmedlingen ska ha tillgång till resurser och kompetens för de grundläggande och kvalitetssäkrade metoderna inom respektive tjänst. Varje lokal arbetsförmedling ska också ha tillgång till de specialister som är en förutsättning för att genomföra vissa av de grundläggande metoderna i tjänsterna Vägledning till arbete, Klargöra dina arbetsförutsättningar och Anpassa din arbetssituation. Organisatoriskt finns specialisterna vid Avdelningen Rehabilitering till arbete med en egen chefslinje. Utifrån den arbetssökandes behov initierar arbetsförmedlaren insatser från specialisterna. Arbetsförmedlingschefer och chefer inom Avdelningen Rehabilitering till arbete har ett gemensamt ansvar att stödja samspelet mellan arbetsförmedlare och specialister. Arbetet sker därför integrerat på arbetsförmedlingskontoren som en del av förmedlingsverksamheten. Tillgången till specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering ska säkerställas genom personalrekrytering, introduktion av nyanställda och fortlöpande kompetensutveckling. Avdelningen Rehabilitering till arbete har också ett ansvar för att resurser sätts av för arbetslivsinriktad rehabilitering i förmedlingsverksamheten som helhet. 7

8 Särskild arbetsgivarstrategi
Öka vår kunskap om arbetsgivarnas synpunkter/attityder Öka arbetsgivarnas kunskaper – informera Utveckla målinriktade arbetsgivarkontakter Marknadsföra arbetssökandes kompetens Utveckla kompetensen internt om uppdraget Arbetsförmedlingen som förebild För att lösa detta uppdrag har vi en särskild strategi i sex punkter utformats (2009). Aktiva kontakter med arbetsgivare ger möjlighet att påverka rekryteringen så att också mindre konkurrenskraftiga arbetssökande, kan komma ifråga vid nyanställning. En viktig framgångsfaktor är att ”hämta hem” nya platser samt att fokusera på den arbetssökandes kompetens, individuella förutsättning och utvecklingsmöjligheter och ej på det som begränsar. ! 8

9 Aktuellt just nu- Kulturarvslyftet
Att erbjuda en väg tillbaka till arbetsmarknaden för personer som lämnat sjukförsäkringen genom ett meningsfullt och utvecklande arbete Att bygga upp kunskap om, vårda och tillgängliggöra kulturarvet och kulturmiljön Säkerställ personalresurser På den lokala Arbetsförmedlingen ska finnas arbetsförmedlare som huvudsakligen svarar för tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering och som har kompetens att arbeta med dessa tjänster. Det gäller framför allt tjänsterna Söka arbete, Vägledning till arbete, Klargöra dina arbetsförutsättningar samt Anpassa din arbetssituation. Arbetsförmedlingen ska ha tillgång till resurser och kompetens för de grundläggande och kvalitetssäkrade metoderna inom respektive tjänst. Varje lokal arbetsförmedling ska också ha tillgång till de specialister som är en förutsättning för att genomföra vissa av de grundläggande metoderna i tjänsterna Vägledning till arbete, Klargöra dina arbetsförutsättningar och Anpassa din arbetssituation. Organisatoriskt finns specialisterna vid Avdelningen Rehabilitering till arbete med en egen chefslinje. Utifrån den arbetssökandes behov initierar arbetsförmedlaren insatser från specialisterna. Arbetsförmedlingschefer och chefer inom Avdelningen Rehabilitering till arbete har ett gemensamt ansvar att stödja samspelet mellan arbetsförmedlare och specialister. Arbetet sker därför integrerat på arbetsförmedlingskontoren som en del av förmedlingsverksamheten. Tillgången till specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering ska säkerställas genom personalrekrytering, introduktion av nyanställda och fortlöpande kompetensutveckling. Avdelningen Rehabilitering till arbete har också ett ansvar för att resurser sätts av för arbetslivsinriktad rehabilitering i förmedlingsverksamheten som helhet. 9

10 SE KRAFTEN! Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att genomföra en kampanj. Bakgrunden till kampanjen är regeringens grundläggande utgångspunkt att alla människors kompetens och vilja att arbeta ska tillvaratas. Det förutsätter att alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sin förmåga och förutsättningar. 10 10

11 HELT ENKELT – SER DU MÖJLIGHETEN ELLER SER DU HINDRET?
SE KRAFTEN! SE KRAFTEN! Ser du en it -specialist eller en tjej med protes? Ser du en vaktmästare eller en kille med hjärnskador? Ser du en sjuksköterska, en brevbärare och en mellanchef - eller en musarm, en koncentrationsstörning och en svag rygg? HELT ENKELT – SER DU MÖJLIGHETEN ELLER SER DU HINDRET? Tonen i kampanjen. Det vi vill göra är att lyfta kompetensen och individen, inte funktionsnedsättningen. Det är genomgående för alla aktiviteter som kommer att ske i kampanjen och ligger också väl i linje med vår värdegrund. 11 11


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingens uppdrag för personer med funktionsnedsättning"

Liknande presentationer


Google-annonser