Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland • Framtagen av partsammansatt grupp, bestående av kommuner, sjukhus och primärvård. •

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland • Framtagen av partsammansatt grupp, bestående av kommuner, sjukhus och primärvård. •"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland • Framtagen av partsammansatt grupp, bestående av kommuner, sjukhus och primärvård. • Remiss till VGR och samtliga 49 kommuner • Beslutad 2006-09-26, Version 1.0 • Ligga till grund för tillämpningsanvisning

2 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland Utgår från • 1990:1404 Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. • SOSFS 2005:27 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård • M.fl. lagar

3 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Ett övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret ska alltid föregås av en samordnad vårdplanering där man är överens om att patienten ska vårdas av annan huvudman. Initiativ till vårdplanering kan tas av den enskilde samt, efter samråd med den enskilde, av närstående, sjukhus, vårdcentral, rehabiliteringsenhet och kommunen.

4 SVPL processen

5 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland • Gemensam rutin hänvisar till att lagen om betalningsansvar föreskriver att en vårdplan ska tas fram

6 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland • Vårdplanen ska justeras av ansvarig läkare på sjukhus, i PV och ansvarig handläggare i kommunen

7 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland • Sjukhusläkaren beslutar att vårdplanering skall ske. Det är också sjukhusläkaren som är ansvarig för innehållet i kallelsen.

8 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland • Kallelse och underlag skickas från sjukhus till kommun och primärvård

9 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland • I fall då patientens vårdbehov bedöms vara oförändrat efter utskrivning från sjukhus kan sjukhuset föreslå kommunen och primärvården att låta tidigare vårdplanering gälla. Detta innebär att ett regelrätt vårdplaneringsmöte ej behöver genomföras. Redigerbar kopia av tidigare justerad vårdplan kan användas

10 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland • Vårdplanen sammanställs gemensamt av berörda parter • Framgå vilka insatser som skall genomföras efter utskrivning från sjukhus – ansvar – deltagare i mötet • Fysiskt eller via telefon, video etc • Kombination av mötesformer

11 Regional Tillämpning av den gemensamma rutinen för samordnad vårdplanering i Västra Götaland. Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL Västra Götaland Uppdragstagare: SAMSA Senast uppdaterad 2013 05 20 Kommande revidering 2013 12 01 Gäller som tolkning av den gemensamma rutinen Nämner inget specifikt om Trygg hemgång eftersom det inte innebär inte att reglerna för SVPL är annorlunda.

12 Hemplaneringar – Trygg hemgång Utlåtande av Eva-Britt Zetterström, utredare juridiska enheten VGR En samordnad plan vid utskrivning ska vara färdig och ha innehåll när patienten skrivs ut för att uppfylla kraven i betalningsansvarslagen och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Vad planen ska innehålla anges både i betalningsansvarslagen och i Socialstyrelsens föreskrifter.

13 Hemplaneringar – Trygg hemgång Utlåtande av Eva-Britt Zetterström, utredare juridiska enheten VGR Om behandlande läkare bedömer att patientsäkerheten äventyras vid hemplanering ska en samordnad plan vid utskrivning upprättas eftersom det är den behandlande läkaren som avgör när patienten är utskrivningsklar, d v s när patienten inte längre behöver sluten hälso- och sjukvård. Betalningsansvar kan inträda om kommunen inte medverkar till upprättandet av en samordnad plan vid utskrivning (såvida det inte är patienten som förhindrar upprättandet).

14 Hemplaneringar – Trygg hemgång Utlåtande av Eva-Britt Zetterström, utredare juridiska enheten VGR Huvudmännen kan komma överens om att hemplanering är ett alternativt tillvägagångssätt. En sådan överenskommelse bör ange att hemplanering kan ske om den behandlande läkaren i det enskilda fallet gör bedömningen att hemplanering är ett patientsäkert alternativ.

15 Hemplaneringar – Trygg hemgång Utlåtande av Eva-Britt Zetterström, utredare juridiska enheten VGR Förutsättningen är att även sjukhuset deltar i planeringen i hemmet när det behövs. SOL-insatser kan i vissa fall med fördel planeras i hemmet men HSL behöver i de flesta fall planeras på sjukhuset. Det är viktigt att ett överlämnande sker mellan läkarna sjukhus-PV om behov finns. Alla berörda enheter ska vara överens om en hemplanering ska ske.

16 Hemplaneringar – Trygg hemgång Utlåtande av Eva-Britt Zetterström, utredare juridiska enheten VGR I den samordnade planen vid utskrivning ska det anges vilka enheter som ska vara med vid hemplaneringen. Denna planering kan ske genom telefonkontakt med enheterna och det är viktigt att det man kommer överens om dokumenteras i den samordnade planen så att planen har ett innehåll vid utskrivning.

17 På gång • Styrgrupp för SVPL gett uppdrag till SAMSA rutingrupp att titta över Gemensam rutin. I behov av uppdatering, även ta höjd för samordnad individuell planering SIP • Utredning pågår kring regelverket

18 På gång • SIP - samordnad individuell plan • Mina planer


Ladda ner ppt "Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland • Framtagen av partsammansatt grupp, bestående av kommuner, sjukhus och primärvård. •"

Liknande presentationer


Google-annonser