Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad Individuell Plan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad Individuell Plan"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad Individuell Plan
Sofie Grinneback Utvecklingsledare SIMBA

2 Mål med dagen Varför behövs en SIP? Vad är en SIP? Hur gör man?
Vad finns för stödmaterial?

3 Varför behövs en SIP?

4 Vad är en SIP? Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen Socialstyrelsens definition: ”…en vård och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst, och som tagits fram genom en samordnad vård- och omsorgsplanering”. =SIP Handlar om samordning! Viktigt att tänka att det är utifrån patientens behov och önskemål som vi aktörer runt hen måste samordna oss.

5 Vad säger lagen? 3 f § HSL När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 2 kap. 7 § SoL När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

6 Syfte Att den enskilde får ett ökat inflytande och därmed mer delaktig i sina egna vård- och omsorgsinsatser. Egna önskemål och självupplevda behov är grunden till planeringen. Att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses. För individer som har behov av insatser i form av HSL och SoL och har behov av en samordning. De kan därmed vara delaktig i sin egen vård och påverka besluten för att få rätt hjälp och behandling För organisationen/verksamheten där en tydlig ansvarsfördelning är ett kvitto på att något görs för den vi är till för

7 Arbetsgång 1. Starta 2. Samtycke 3. Kallelse 4. Möte 5. Uppföljning
6. Avslut Enligt lagtexten så har vi skyldighet att starta ett SIP-arbete om vi upptäcker ett behov. Den enskilde kan o

8 1. Starta Enligt lagen har alla som jobbar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården en skyldighet att starta ett SIP-arbete om man upptäcker ett behov av samordning Den enskilde har även själv rätt att initiera ett SIP-arbete och påkalla hjälp för sammankalla till möte

9 2. Samtycke Patienten eller i de fall det anses lämpligt närstående eller god man skall ge sitt samtycke till att de olika verksamheterna får samverka. De skall även godkänna vilka verksamheter som skall kallas till mötet.

10 3. Kallelse

11 4. Mötestips! Innan mötet avslutas: I början av mötet:
Sammanfatta vad man kommit överens om. Boka tid för uppföljning, vilka som skall vara med samt var uppföljningen skall ske. Se till att alla aktörer undertecknar den dokumenterade planen. Se till att den enskilde får originalet av den dokumenterade planen. Se till att alla deltagande aktörer får en kopia av den dokumenterade planen. Informera om vad som händer om något inträffar mellan mötena som är av avgörande betydelse för SIP tex akuta situationer, ändringar av insatser etc. I början av mötet: Börja med en presentation av alla deltagare. Informera om att samtycke har inhämtats och att sekretess råder- vi kan prata med varandra under SIP-mötet men inte utanför samanhanget. Berätta varför vi är här - varför har SIP initierats? Utse en sekreterare som fyller i SIP-blanketten under mötet enligt rubrikerna.  Under mötet: Se till att alla kommer till tals. Var uppmärksam på den enskildes och eventuell närståendes reaktioner. Se till att konkreta mål formuleras. Se till att varje aktör klart och tydligt beskriver vad de skall göra för att uppnå målet/målen. Gemensamt utse ansvarig samordnare som även är kontaktperson för den enskilde gällande planen.

12 4. Möte

13 5. Uppföljning Inför uppföljning av SIP:
Samordnaren bjuder in och håller i det uppföljande mötet. Denne ansvarar för att ta fram en kopia på den ursprungliga planen.

14 ”Bikupa” Har ni/ har ni haft någon/några personer i er verksamhet där ni tror en SIP hade varit till hjälp?

15 Länktips! Stödmaterial
Film ”Margaretas väg” Film ”SIP på 3 min” Utbildningsfilmer SIP (barn och unga)

16 Reflektioner Hur följer vi upp hur och om arbetet med SIP går?
Det regionala arbetet, var står vi idag? I de fall AVH-teamet är inkopplat kanske SIP är en bra tanke?

17 5 myter om implementering
Bra idéer sprider sig själva Information räcker för att åstadkomma förändring Utbildning leder till användning Förändring sker snabbt Det räcker att man tror på det man gör för att det ska bli bra

18 Vem bör erbjudas en SIP? Instruktion
Använd SIP-kortet för att hitta personer som bör erbjudas en SIP. En person ska erbjudas en SIP: Om minst en av frågorna inom område 1-4 besvaras med Ja, samtidigt som minst en av frågorna inom område 5 besvaras med Ja Syftet med SIP, Samordnad Individuell plan är att samordna insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att personen skall få sina behov tillgodosedda. Personen ska ge sitt samtycke till SIP.


Ladda ner ppt "Samordnad Individuell Plan"

Liknande presentationer


Google-annonser