Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel på analys och handlingsplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel på analys och handlingsplan"— Presentationens avskrift:

1 Exempel på analys och handlingsplan
Kommunernas inventering; prestationsmål B3

2 Socialstyrelsens bedömningskriterier
Inventeringen ska vara gjord någon gång mellan Inventeringen ska vara gjord med hjälp av socialstyrelsens inventeringsverktyg Registrera aggregerad data i SKLs inmatningsverktyg En analys av inventeringsresultatet ska göras Analysen av inventeringen i handlingsplanen ska avse kvinnor och män Samverkan ska ske med AF och FK vad gäller analysen av arbete och sysselsättningsområdet, samverkan ska dokumenteras. En bedömning ska göras av vilka insatser som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser som finns att tillgå i kommunen

3 Socialstyrelsens bedömningskriterier
En bedömning ska göras av hur väl antalet genomförda samordnade individuella planer stämmer överens med behovet av sådana planer för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning En bedömning ska göras av hur den enskildes delaktighet kan stärkas i de boende och sysselsättningsinsatser som tillhandahålls av kommunen En sammanställning ska göras av de åtgärder som behöver vidtas under de närmaste två åren för att säkerställa en positiv utveckling på de områden som bedöms vara mest angelägna Brukarorganisationer ska ha lämnat synpunkter på analys och handlingsplan. Synpunkterna dokumenteras och bifogas analys och handlingsplanen.

4 Förslag till rubriker i analys och handlingsplan
1. Inledning 2. Beskrivning av inventeringsprocessen Exempelvis; Kommundemografi, uppläggningen av inventeringen, ingående enheter, etc. 2. A: Allmän analys av inventeringsdata Redovisa hur utfallet ser ut på olika variabler som ni anser är de viktigaste. Tänk särskilt på viktigare variabler som boende, tillgång till sysselsättning, ekonomi, gemensamma planer (SIP, etc.) etc. Analysera variablerna ur ett könsperspektiv Gör tabeller eller diagram på de viktigaste data som ni fått fram med era kommentarer kring utfallet Finns andra intressant skillnader i materialet? Diskutera eventuella felkällor som kan ha uppkommit på grund av inventeringens upplägg.

5 Förslag till rubriker i analys och handlingsplan
2. B: Bedömning av tillhandahållandet av de insatser som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Beskriv vilka av de rekommenderade insatserna i de nationella riktlinjerna som finns att tillgå genom kommunen som huvudman eller som är under införande. Beskriv gärna vilka som också finns att tillgå inom ramen för andra vårdgivare om det är känt. Gör en bedömning av vilka insatser kommunen tillhandahåller.

6 Förslag till rubriker i analys och handlingsplan
2. C: Samordnade individuella planer (SIP) Beskriv hur många samordnade planer som finns i kommunen tillsammans med andra vårdgivare. Gör en bedömning av hur många till som borde finnas för att säkerställa att insatser och vård till brukar ges på ett adekvat sätt. I begreppet SIP skall även andra samverkansformer som uppfyller lagstiftnings intentioner som finns för individuell plan redovisas. Vilket innebär att det finns gemensam dokumentation hos alla vårdgivare och brukare, där alla parter är överens om planering och ansvar för genomförande.

7 Förslag till rubriker i analys och handlingsplan
2. D: Hur kan den enskildes delaktighet stärkas i boendeinsatser? Beskriv vad kommunen behöver arbeta med under de kommande åren för att den enskilda brukaren ska få ett bättre inflytande över de insatser som kommunen tillhandahåller i olika typer av boende eller boendestöd.

8 Förslag till rubriker i analys och handlingsplan
2. E: Hur kan den enskildes delaktighet stärkas inom ramen för kommunens sysselsättningsinsatser Beskriv vad kommunen behöver arbeta med under de kommande åren för att den enskilda brukaren kan få ett bättre inflytande över de insatser som kommunen tillhandahåller i olika typer av sysselsättningsinsatser för målgruppen. (ett tips är att tänka på frågan som vi gör kring vårt vanliga arbetsmiljöarbete). Samverka med Arbetsförmedling och Försäkringskassan om hur ni tillsammans behöver arbeta för att personer med psykisk funktionsnedsättning skall få tillgång till arbete och sysselsättning i större omfattning. Dokumentera er samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

9 Förslag till rubriker i analys och handlingsplan
3. Uppföljning handlingsplan Skriv en uppföljning av kommunens handlingsplan för 2013 och 2014 (gäller de kommuner som gjorde sina inventeringar innan 2014). Kommentera vad som hänt fram till dags dato. 4. Handlingsplan för Beskriv de områdena i kommunen som ni anser är viktigaste för att säkerställa en positiv utveckling inom området stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning : 4. A: Exempel 4. B: Exempel 4. C: Exempel 4. D: Exempel

10 Förslag till rubriker i analys och handlingsplan
5. Synpunkter från brukarorganisationer Från våra regionala och lokala brukarorganisationer har vi fått följande synpunkter på kommunens analys och handlingsplan….. Synpunkterna har lämnats av XXXXX ZZZZZ från NSPH och XXXXX ZZZZ från RSMH. NSPH tycker att…. RSMH tycker att….

11 Kom ihåg! Glöm inte att boka tid med FK och AF för samverkan. Samverkan med försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skall ske. Om ni inte får kontakt med parterna meddela detta omgående till Lisa Minell på SKL. Fyll gärna i fråga 10 i inmatningsverktyget till SKL om vilka psykosociala insatser som finns att tillgå i kommunen Kom ihåg att brukarorganisationerna måste få tid och läsa och kommentera. Synpunkter skall bifogas! Glöm inte att mata in data i inmatningsverktyget senast den 1/ som finns på SKL’s hemsida. Senast den 1/11 skall denna analys och handlingsplan bifogas i inmatningsverktyget. Tillse att ni vet vem som har inloggningsuppgifterna i er kommun till SKLs inmatningsverktyg.

12 Frågor? Kontakta oss gärna!
Cecilia Palm Siösteen Nils Varg allternativt


Ladda ner ppt "Exempel på analys och handlingsplan"

Liknande presentationer


Google-annonser