Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsgemensam ledning i samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsgemensam ledning i samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

2 Program Delaktighet o inflytande 11 juni 2014
Samling och fika Inledning, Shiermodellen Regionala utvecklingsområden Grupparbete - Vad kan delaktighet och inflytande innebära och vilka förutsättningar behöver finnas för medverkan? Lunch Underhållning Fortsatt grupparbete Fika Summering och avslutning

3 Inledning Presentationsrunda
Uppdrag från länsgemensam ledning att öka delaktighet o inflytande Vi ska tillsammans utveckla brukares och anhörigas/närståendes delaktighet och medverkan. Basförutsättningar gällande delaktighet och inflytande Specifika skillnader mellan de olika områdena. Området psykisk ohälsa är mest eftersatt och har därför de skarpaste kraven på förbättrad delaktighet och inflytande. Vi kommer därför arbeta på lite mer fokuserad inom det området och resultatet av det arbetet kommer ligga till grund för övriga områden.

4 Vad är evidensbaserad praktik?
Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser: den bästa tillgängliga kunskapen den professionelles expertis berörda personens situation erfarenhet och önskemål. Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och lokala sammanhanget, till exempel vilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap. (Kunskapsguiden,

5 Vad är evidensbaserad praktik?
Den evidensbaserade modellen (Kunskapsguiden, Den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. I verksamheten följer man hela tiden upp insatserna för hela gruppen. Man kan följa upp insatsen och se resultatet av den. Det gör att praktiken blir evidensbaserad. Evidens är att om man gör en sak så ska man veta vad resultatet blir. Det är ju lättare inom sjukvården. Blodtrycksmedicin ger detta resultat. Så kan vi inte jobba inom socialjänsten. När handläggare beslutar om insatser så ska man titta på alla dessa tre områden och väga samman det. En förutsättning för att kunna bedöma om en insats är bra eller inte utifrån hur det ser ut just nu. Exempel bruten fot, SoS rekommenderar gips men man måste se till den enskildes situation och förmåga. Enkät om hur resultatet blev.

6 SKL efter Ernstein SKL efter Arnstein
Information – för att kunna vara delaktig behöver man vara väl informerad och ha möjlighet att ta till sig kunskaper om den fråga som ska behandlas. Vissa beslut är inte lämpade för medborgardialoger men medborgarna har rätt att bli informerade om vilket besluts som fattats. En transparent kommun/ landsting skapar tillit och förtroende. Konsultation- innebär att ge medborgarna möjlighet till att ta ställning till vilket alternativ de tycker är mest lämpligt för en aktuell fråga. Här utgår man från färdiga alternativ som är beredda av professionen och godkända av de förtroendevalda och där medborgarna får ta ställning till om de föredrar alternativ 1 eller 2 eller A eller B. Dialog – här ger man människor möjlighet att möta andra för att föra dialog om en aktuell fråga. Utgångspunkten är att alla ska få föra fram sin åsikt och argumentera för sin syn på frågan. Grunden är att man behöver inte nå konsensus. Delaktighet – innebär att medborgarna deltar under en längre tid och är med i en utvecklingsprocess från det vita pappret till färdigt förslag som underlag till politiska beslut. Deltagandet blir på en djupare nivå. Medbeslutande – här har den representativa valda församlingen valt att delegera ansvar till nämnd eller styrelse där delegaterna inte är valda utifrån partitillhörighet utan valda som person.

7 Shiermodellen (reviderad 11/6)
(individ = brukare / Patient / anhörig / närstående) Individnivå Verksamhetsnivå Organisationsnivå 5. Individer delar makt och ansvar över beslutsfattande Är du som anställd beredd att dela inflytande och ansvar med individer? Finns det ett förfarande som möjliggör för individer och anställda att dela inflytande och ansvar över beslut? Är det ett policykrav att individer och anställda delar inflytande och ansvar över beslut? 4. Individer involveras i beslutfattande processer Är du beredd att låta individer delta i dina beslutsfattande processer? Är det ett policykrav att individer ska vara involverade i beslutsfattande processer? 3. Individers synpunkter och åsikter beaktas Är du beredd att beakta individens åsikter och synpunkter? Möjliggör den beslut fattande processen att individers åsikter och synpunkter beaktas? Är det ett policykrav att individers åsikter och synpunkter ska vägas in vid beslut? 2. Individen får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter Är du beredd att stödja individen att uttrycka sina åsikter och synpunkter? Har du tillgång till olika aktiviteter och metoder som stödjer individer att uttrycka åsikter och synpunkter? Är det ett policykrav att individer ska ges stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter? 1. Individen blir lyssnad till Är du beredd att lyssna på individen? Arbetar du på ett sätt som möjliggör att individer blir lyssnade till? Är det ett policy/krav att individer ska bli lyssnade till?

8 Länsgemensam ledning och styrning
Struktur för samverkan politik och tjänstemän | årsplanering Januari/februari Fastställa handlingsplan Presidiekonferens med politiken - fastställa handlingsplan December Presidiemöten PKN/Lt Länsgemensam ledningsgrupp sammanträder Länsgemensam ledningsgrupp sammanträder September- December Uppföljning och rapportering av årets aktiviteter. Planering av kommande års samverkansområden. Länsgemensam ledning och styrning Länsgemensam ledningsgrupp sammanträder September Presidiekonferens med politiken rapport och uppföljning kring samverkansområden Länsgemensam ledningsgrupp sammanträder Maj Delårsbokslut och avstämningar Länsgemensam Ledningsgrupp sammanträder Juni Presidiemöten PKN/Lt

9 Grupparbete Indelning Psykisk ohälsa Missbruk och beroende
Funktionsnedsättning Äldre Frågeställningar Vad kan delaktighet och inflytande innebära? Vilka förutsättningar krävs för delaktighet? Vilka förutsättningar krävs för inflytande? Vilka förutsättningar krävs för medverkan?

10 Tidslinje delaktighet och inflytande 2014
Godkänna åtgärdsförslag Lämna synpunkter samverkan Workshop PRIO brukararbetsgrupp Formulera åtgärdsförslag PRIO brukararbetsgrupp Planera workshop Länsgemensam ledning Godkänna åtgärdsförslag 18 juni 8? augusti 13 augusti 5 sept PRIO handlingsplan PRIO Delaktighet och inflytande Workshop Inspiration och resultat 11 juni Inspirationsdag Presidiekonferens 11 juni 24 sept 17 okt Fortsatt arbete handlingsplan Kalmar län ALLA

11 Sammanfattning av dagen
Vad kom vi fram till i grupparbetena? Reflektioner från dagen Så går vi vidare Avslut - Vi ses igen!!! Inspirationsdag för beslutsfattare och brukarorganisationer 24 sept


Ladda ner ppt "Länsgemensam ledning i samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser