Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan

2 Historik Samverkande vårdkedjor i norra O och P län – 1997 Samverkansavtal mellan 15 kommuner, primärvård och länssjukvård år 2000 Närsjukvård 2005 Arbetar för långsiktig och hållbar samverkan och samarbete

3 Målsättning och syfte Genom ökad samverkan förbättra och utveckla närsjukvården för att skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för brukaren/patienten samt resurshushållning med bibehållen och förbättrad vårdkvalitet Syfte: -Skapa en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter -Verka för att resurser används på ett optimalt sätt -Skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser

4 Målgrupper Äldre personer Äldre med sammansatta behov av vård och omsorg Personer med psykisk ohälsa/sjukdom och/eller missbruk/beroende Specifika områden för vård och omsorg som ex. palliativ vård

5 Organisering

6 Idag…….. MÄVA – direktinläggning, auskultation mm. ”Äldresjuksköterskor” på vårdcentral Utökad ansvar för kommunens sjuksköterskor Samverkande sjukvård Trygg hemgång – hemrehabilitering Utveckla former för och innehåll i vårdplanering Riktlinjer för läkemedelsavstämning inom kommunal hälso- och sjukvård i Fyrbodal Palliativ vårdkedja ”Kvalitativ uppföljning” - SKL 2010 FoU –kompetensförsörjningsprogram

7 Arbetsprocess inför verksamhetsplan 2012-2014 Uppdrag från ledningsgruppen Underlag till samverkansavtal och VP Uppdragshandling Närsjukvårds- grupperna + Beredning psykiatri Ta fram typfall Analysera systembrister Förslag till åtgärder ”Framtidsverkstäder” Kansliet för Vådsamverkan Fyrbodal Återkoppling arbetskonferens 13/2 Sammanställa underlag till Verksamhetsplan Utvärdera systembrister Ordf. prioritera tillsammans med NSV och beredningsgrupp Förslag verksamhetsplan 2012-2014 ställningstagande oktober Delregionalt politiskt samrådsorgan Utvärdera sammansällning

8 Identifierade bristområden  Struktur, logistik och kommunikation  Vårdplaneringen  Undvikbara inskrivningar i slutenvård  Kompetensbrister inom hela det geriatriska området  Omhändertagande på rätt vårdnivå  Läkemedelsområdet  Hälsofrämjande och proaktivt arbete  Stöd till anhöriga behöver utvecklas

9 Identifierade bristområden fortsättning:  Särskilda diagnosgrupper i behov av samverkan: fallskador, Hjärtsvikt, Stroke, KOL, Demens, Vård i livets slut samt samsjuklighet psykiatri/missbruk  Parternas uppfyllande av sitt uppdrag  Avvikelsehantering mellan vårdgivare på systemnivå

10 Målområden 2012-2014 Förebyggande och hälsofrämjande Proaktiv hälsostyrning och vårdplanering i samverkan Övergripande och samordnad vårdplan Sammanhållen nära vård, omsorg och rehabilitering God och säker läkemedelsbehandling för äldre God vård i livets slutskede God vård vid demenssjukdom Avancerad sjukvård i hemmet Diagnosgrupper i behov av samverkan

11 Målområden - fortsättning Förbättra stödet till anhöriga och närstående Direktinläggning på sjukhus Samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning Ökad geriatrisk kompetens Avvikelsehantering


Ladda ner ppt "Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser