Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdsamverkan Fyrbodal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdsamverkan Fyrbodal"— Presentationens avskrift:

1 Vårdsamverkan Fyrbodal
Gränsöverskridande samverkan Samverkansarena för de 15 kommunerna i Fyrbodal och Lilla Edet, NU sjukvården, VG primärvård och de tre hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal. ”Lyckat projekt” – från samverkande vårdkedjor i Norra O och P län Arbetar för att skapa ett långsiktigt och hållbart samarbete mellan kommunerna och regionen.

2 Historik Samverkande vårdkedjor i norra O och P län – 1997
Samverkansavtal mellan 15 kommuner, primärvård och länssjukvård år 2000 Närsjukvård 2005 Arbetar för långsiktig och hållbar samverkan och samarbete

3 Målsättning och syfte Genom ökad samverkan förbättra och utveckla närsjukvården för att skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för brukaren/patienten samt resurshushållning med bibehållen och förbättrad vårdkvalitet Syfte: Skapa en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter Verka för att resurser används på ett optimalt sätt Skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser

4 Målgrupper Äldre personer
Äldre med sammansatta behov av vård och omsorg Personer med psykisk ohälsa/sjukdom och/eller missbruk/beroende Specifika områden för vård och omsorg som ex. palliativ vård

5 Organisering

6 Idag…….. MÄVA – direktinläggning, auskultation mm.
”Äldresjuksköterskor” på vårdcentral Utökad ansvar för kommunens sjuksköterskor Samverkande sjukvård Trygg hemgång – hemrehabilitering Utveckla former för och innehåll i vårdplanering Riktlinjer för läkemedelsavstämning inom kommunal hälso- och sjukvård i Fyrbodal Palliativ vårdkedja ”Kvalitativ uppföljning” - SKL 2010 FoU –kompetensförsörjningsprogram

7 Arbetsprocess inför verksamhetsplan 2012-2014
Uppdrag från ledningsgruppen Underlag till samverkansavtal och VP Uppdragshandling Närsjukvårds- grupperna + Beredning psykiatri Ta fram typfall Analysera systembrister Förslag till åtgärder ”Framtidsverkstäder” Kansliet för Vådsamverkan Fyrbodal Återkoppling arbetskonferens 13/2 Sammanställa underlag till Verksamhetsplan Utvärdera systembrister Ordf. prioritera tillsammans med NSV och beredningsgrupp Förslag verksamhetsplan ställningstagande oktober Delregionalt politiskt samrådsorgan Utvärdera sammansällning

8 Identifierade bristområden
Struktur, logistik och kommunikation Vårdplaneringen Undvikbara inskrivningar i slutenvård Kompetensbrister inom hela det geriatriska området Omhändertagande på rätt vårdnivå Läkemedelsområdet Hälsofrämjande och proaktivt arbete Stöd till anhöriga behöver utvecklas

9 Identifierade bristområden
fortsättning: Särskilda diagnosgrupper i behov av samverkan: fallskador, Hjärtsvikt, Stroke, KOL, Demens, Vård i livets slut samt samsjuklighet psykiatri/missbruk Parternas uppfyllande av sitt uppdrag Avvikelsehantering mellan vårdgivare på systemnivå

10 Målområden 2012-2014 Förebyggande och hälsofrämjande
Proaktiv hälsostyrning och vårdplanering i samverkan Övergripande och samordnad vårdplan Sammanhållen nära vård, omsorg och rehabilitering God och säker läkemedelsbehandling för äldre God vård i livets slutskede God vård vid demenssjukdom Avancerad sjukvård i hemmet Diagnosgrupper i behov av samverkan

11 Målområden - fortsättning
Förbättra stödet till anhöriga och närstående Direktinläggning på sjukhus Samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning Ökad geriatrisk kompetens Avvikelsehantering


Ladda ner ppt "Vårdsamverkan Fyrbodal"

Liknande presentationer


Google-annonser