Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närvårdssamverkan Csadadas Asdas Ksaldjaksld Saldöksaldö Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Information om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närvårdssamverkan Csadadas Asdas Ksaldjaksld Saldöksaldö Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Information om."— Presentationens avskrift:

1 Närvårdssamverkan Csadadas Asdas Ksaldjaksld Saldöksaldö Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Information om

2 Närvårdssamverkan omfattar: Kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda Regional närsjukvård inom primärvård, sjukhusvård och habilitering i Södra Älvsborg

3 För att enklare uppnå målet om lika vård för alla Samverkan ger samsyn och förutsättningar för lika vård Behov av gemensam politisk vision med tydliga mål Önskemål från de tidigare samverkansformerna ReKo och KOLA Ge förutsättningar för en långsiktig planering, ledning och styrning Omfatta fler grupper i befolkningen Behov av strukturerat omhändertagande av nationella och regionala riktlinjer Varför en ny samverkansform?

4 Forts. Ge övergripande struktur för funktionell vårdsamverkan på lokal- och delregional nivå Möjliggöra deltagande från privata aktörer (lagen om valfrihet, LOV) Delaktighet från regionens beställare och utförare Effektivare utnyttjande av gemensamma resurser Möjliggöra utveckling av gemensamma stödprocesser och samordning Minska dubbelarbete och parallella processer Varför en ny samverkansform?

5 Vad är nytt från tidigare samverkansformer? Tydligare medborgar/patientfokus Fler grupper i befolkningen prioriteras Ökad tyngd på närvårdsområden Ökad politiskt delaktighet och samverkan Delaktighet av regionens beställare Tydligare struktur och samordning för närvårdssamverkan på alla nivåer Närvårdskansli med samordnande, stödjande och beredande funktion

6 Målgrupp Närvårdssamverkan Målgrupp för närvårdssamverkan är de patienter och grupper som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region

7 Grupper som särskilt ska uppmärksammas Barn och unga vuxna med utsatt situation Äldre multisjuka och multisviktande Personer med psykisk ohälsa Personer med funktionsnedsättning (LSS) Personer med behov av vård i livets slutskede

8 Vad ska Närvårdssamverkan skapa? Förutsättningar för hälsa och välbefinnande En obruten vårdkedja Ett effektivt nyttjande av de gemensamma resurserna

9 Framgångsfaktorer Samarbete och aktiv medverkan från Kommunal vård och omsorg Socialtjänst Elevhälsa VG primärvård Habilitering Specialiserad vård på Södra Älvsborg Sjukhus (SÄS) och Alingsås lasarett

10 Målområden Patient och medborgarfokus – inga trösklar mellan vårdgivarna Närhet – vård/omsorg i egen bostad och/eller närliggande vårdenhet Kontinuitet – sammanhängande vårdprocess Trygghet – att veta vart man ska vända sig, dvs. kunskap om rätt vård- och omsorgsnivå mellan vårdgivarna Tillgänglighet – året runt, dygnet runt så nära medborgaren som det är möjligt

11 Styrgrupp närvård Södra Älvsborg Närvårds- område Tranemo Befolkning och patienter som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region Utvecklings- råd vid behov Delregionalt politiskt samrådsorgan Södra Älvsborg AU Referensråd närvård Närvårds- kansli Närvårds- område Sven- ljunga Närvårds- område Ulrice- hamn Närvårds- område Mark Närvårds- område Bolle- bygd Närvårds- område Borås Närvårds- område Herr- ljunga Närvårds- område Vårgårda Närvårds- område Alingsås Närvårds- område Lerum AU Struktur för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

12 Ansvarsfördelning Inriktnings- dokument, vision, övergripande mål, följa upp, föra dialog Styrdokument, Verksamhetsplan. Styra, leda, följa upp, utveckla, fatta beslut Handlingsplan, aktivitetsplaner. Leda, följa, utveckla målgruppsarbetet Medborgare i Södra Älvsborg som tillhör någon av målgrupperna Delregionalt politiskt samrådsorgan Styrgrupp närvård Ledningsgrupp Närvårds- område/kommun Närvårdskansli – bereda, stödja, samordna, delta och följa upp

13 Närvårdsområde Varje kommun utgör ett närvårdsområde (10st) Är basen för närvårdssamverkan Samverkan sker på –Strategisk ledningsnivå –Operativ verksamhetsnivå –I dialog med och mellan befolkningsansvariga politiker

14 Närvårdsområde Uppdrag Att fastställa en handlingsplan Ta fram aktivitetsplan för varje målgrupp och målområde Identifiera nya gemensamma utvecklings-eller förbättringsområden Upprätta och fastställa lokala rutiner, överenskommelser och avtal Infoga lokala Västbusgrupper och lokala psykiatriråd i den lokala närvårdssamverkan m.m

15 Närvårdsområdets ledningsgrupp Minst två representanter från kommun representerande vård, skola, omsorg och socialtjänst Minst en representant från vårdcentraler i VG primärvård Representanter för sjukhus inkl. öppenvårdspsykiatrin (Barn och ungdomspsykiatri BUP samt vuxenpsykiatri VUP) habilitering och hälsa, övrig primärvård (rehab, ungdomsmottagning, MHV mfl) samt folkhälsosamordnare kallas vid behov, dock minst en gång per år Utöver ovanstående beslutar Närvårdsområdet utifrån sina lokala förutsättningar om eventuell ytterligare representation i ledningsgruppen En närvårdskoordinator (adjungerad)

16 Politiskt samråd Uppdrag Politisk dialog kring gemensamma närvårdsfrågor Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd Uppföljning utifrån fastställda målområden

17 Politiskt samråd En politisk företrädare från var och ett av det politiska ledarskapet omfattande: Kommunerna i Södra Älvsborg Alingsås lasarett Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Primärvården Södra Älvsborg Hälso- och sjukvårdsnämnderna 6 och 8 Sjuhärads kommunalförbund

18 Styrgrupp Uppdrag Ansvar för övergripande strategiska samverkansfrågor mellan vårdgivarna Styra, leda, följa upp, utveckla och fatta beslut i gemensamma frågor som inte omhändertas av närvårdsområdena

19 Styrgrupp 10 förvaltningschefer/motsvarande med uppgift att representera kommunkollektivet/samrehab utifrån målgrupperna – vård, skola och omsorg inklusive utsatta barn och unga vuxna samt socialtjänst. en tjänsteman representerande Sjuhärads kommunalförbund en verksamhetschef eller motsvarande representerande vårdcentraler i privat regi inom VG primärvård i Mittenälvsborg en verksamhetschef eller motsvarande representerande vårdcentraler i privat regi inom VG primärvård i Sjuhärad en förvaltningschef/motsvarande representerande förvaltningen Primärvården Södra Älvsborg en förvaltningschef/motsvarande representerande förvaltningen för Alingsås lasarett en förvaltningschef/motsvarande representerande förvaltningen för Södra Älvsborgs sjukhus en förvaltningschef/motsvarande representerande för Habilitering och Hälsa en förvaltningschef/motsvarande representerande Hälso- och sjukvårdskansliet Borås chef för närvårdskansliet (adjungerad och ansvarig beredande tjänsteman)

20 Utvecklingsråd Utses av styrgrupp 3 utvecklingsråd är under planering för 2011 –Barn och unga vuxna i utsatta situationer –Äldre multisjuka och multisviktande –Personer med psykisk ohälsa Arbetar utifrån specifik uppdragshandling som fastställs av styrgrupp Tar upp frågor där det finns behov av delregional samordning Kvalitets- och verksamhetsutveckling Lärande ut till organisationerna

21 Referensråd Arbetar på uppdrag av Styrgrupp närvård Uppgift att bistå och stödja närvårdskansliet med kompetens och verksamhetsanknytning

22 Närvårdskansli Uppdrag Koordinera, bereda, stödja, delta och följa upp närvårdssamverkan Arbetar på uppdrag av Styrgrupp närvård och gällande styrdokument Placering i Alingsås (utvärderas efter 1 år) Formellt arbetsgivaransvar – Alingsås lasarett

23 Närvårdskansli Bemanning –2 Närvårdskoordinatorer –1 Informations- och kommunikationsansvarig –0,5 Samordningsansvarig för samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL)

24 Ekonomi VGR 60% - finner själva former för intern fördelning 2011 – 2 100 tkr Kommunerna 40% - fördelning mellan kommunerna utifrån befolkning föregående år 2011 – 1 400 tkr

25 Utvärdering och uppföljning FoU Sjuhärad Välfärd Syfte att –belysa om samverkan leder till förväntad medborgar- verksamhets- och organisationsnytta –att det övergripande målet och målområdena nås


Ladda ner ppt "Närvårdssamverkan Csadadas Asdas Ksaldjaksld Saldöksaldö Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Information om."

Liknande presentationer


Google-annonser