Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12-12-13 Projektgrupp Ingela Thorell, Primärvården i Sjuhärad Helen Gedda, Primärvården i Mittenälvsborg Maria Glemfelt, SÄS Gunilla Lindberg, Alingsås.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12-12-13 Projektgrupp Ingela Thorell, Primärvården i Sjuhärad Helen Gedda, Primärvården i Mittenälvsborg Maria Glemfelt, SÄS Gunilla Lindberg, Alingsås."— Presentationens avskrift:

1 12-12-13 Projektgrupp Ingela Thorell, Primärvården i Sjuhärad Helen Gedda, Primärvården i Mittenälvsborg Maria Glemfelt, SÄS Gunilla Lindberg, Alingsås lasarett Marie Elm, Borås Stad Nena Stamenkovic, Kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn Kerstin Rigstedt, Kommunerna i Mittenälvsborg Cajsa Gustavsén, Representant för arbetsterapi och sjukgymnastik Bertil Martinsson, Huvudprojektledare Presentation om TryggVE

2 Organisation TryggVE  Styrgrupp - representanter från SÄS, Alingsås lasarett, Primärvård, Kommun  Projektledning - delprojektledare från SÄS, Alingsås lasarett, primärvård, kommun, representant för arbetsterapi och sjukgymnastik samt huvudprojektledare  Nätverksgrupp TryggVE - gruppen består av representanter från SÄS, Alingsås lasarett, vårdcentraler, Primärvårdsrehab, Samrehab och kommuner/stadsdelar  FoU Sjuhärad Välfärd - ansvarar för utvärderingen. Möjlighet att ge input till projektet under projekttiden

3 Gunilla Lindberg, Alingsås TryggVE Bertil Martinsson Sjukhus Kommun Maria Glemfelt, SÄS Kerstin Rigstedt, Mitten Ä Marie Elm, Borås Stad Helen Gedda, Mitten Ä Ingela Thorell, Sjuhärad Cajsa Gustavsen Primärvård Nena Stamenkovic, Sjuhärad

4 Hemsida: www.tryggve.vgr.se

5 TryggVE i teori och praktik  Presentation av modellen - mål, uppdrag, team  Genomförande - sjukhus - kommun - primärvård

6 TryggVE - projektet Syfte: Förbättra omhändertagande och vård av gruppen multisjuka och multisviktande äldre genom implementering av TryggVE- modellen Mål: Testa samt utvärdera en arbetsmodell som ger rätt vård på rätt nivå med hög effektivitet och ett tydligt patientperspektiv med fokus på trygghet

7

8 Vad ska göras? Modellen bygger på att äldre patienter som identifieras som multisjuka eller multisviktande genomgår en ”utredning/screening” för att uppmärksamma hälsoproblem Patienten får en vårdkontakt som har till uppgift att följa utredningen och samordna vårdkontakter och insatser Vården ska ges på rätt vårdnivå

9 Vad ska uppnås? Alla, varje verksamhet och profession, ska veta hur information om TryggVE ska hanteras: •mellan sjukhus, primärvård och kommun •inom vårdgivare •inom kommun •inom yrkesgrupp •definiera vem som är TryggVE- patient samt vad det betyder för patienten •ansvar för bedömning, uppföljning •dokumentation, journalföring •kommunikation mellan och inom vårdgivare

10 Samsyn?

11  Apotekare  Arbetsterapeut  Biståndshandläggare  Läkare  Omvårdnadspersonal  Sjukgymnast  Sjuksköterska Team

12 TryggVE- modellen  Behovet identifieras  Patienten får information om TryggVE och vad det innebär  Utredningen startar där patienten befinner sig TryggVE-modellen kan användas på alla patienter för att identifiera risker och förebygga ohälsa

13 Ansvar - Dokumentation - Informationsöverföring Trygghet Arbetsterapeut, Bist å ndshandl ä ggare, L ä kare, Sjuksk ö terska & Sjukgymnast Läkemedel Psykisk hälsa Nutrition Rehabili- tering Prevention Risk- bedömning för psykisk ohälsa och alkohol- missbruk HAD AUDIT MMSE Klocktest GDS-20 Läkemedels- berättelse Läkemedels- genomgång Olämpliga läkemedel Läkemedels- avstämning Symtom- skattning Veta vart man ska vända sig Social situation Aktivitets- och funktions- bedömningar Risk- bedömning undernäring MNA Risk- bedömning för fall- och trycksår Norton RAPS ADL-taxonomin Sunnaas GMF (lic.) Bergs balanstest TUG Chair Stand test VAS

14 TryggVE-modellen

15 Trygghet Att patienten känner sig trygg i sin situation, vet att vården samverkar och vet vem man ska/kan vända sig till Trygghet för patienten kan innebära att rutiner finns för fortsatt omhändertagande - Vilken information finns att lämna till patienten? Vem /vilka lämnar info? - Kontakt inom 48 tim Hur sker kontakten, Vem/vilka? Information från vårdgivare för att veta vem som ansvarar - Namngiven PAL/PAS och ev biståndshandläggare - Telefonnummer Kylskåpsmagnet

16 Vårdsamverkan Säkerhetsställa att flöden och kommunikation mellan olika vårdgivare fungerar tillfredsställande och säkert Vårdsamverkan innebär att det finns rutiner för kommunikation, ansvarsnivåer och informationsöverföring mellan och inom vårdgivarna - Mellan vårdgivare SVPL – KLARA SVPL Arbetsterapi - sjukgymnastik Sjukhus - Primärvård – kommun - Inom vårdgivare Dokumentation, kommunikation

17 Effektivitet Effektivt omhändertagande utan onödiga väntetider oavsett vilken organisation som patienten vänder sig till Effektivitet innebär att arbetsmodellen TryggVE används och att det finns rutiner 1. Kontakt inom 48 tim med patienten Hur? Vem/vilka? 2. Kontakter med övriga i teamet Vilka kontaktvägar finns mellan vårdgivare och yrkesgrupper? 3. Alla har kunskap om TryggVE- rutinernas innehåll

18 Nätverkets uppdrag TryggVE- nätverkets uppdrag är att: - Ta fram gemensamma vägledande rutiner för bedömning och aktivitet inom varje område Rutinerna ska användas i arbetet med att implementera TryggVE- modellen i de olika verksamheterna T ex - Rutiner för användning av bedömningsinstrumenten - Rutiner för informationsöverföring mellan och inom vårdgivare

19 Kontaktpersonens roll Är att i sin verksamhet vara drivande i implementeringen av TryggVE- modellen genom att:  delta på nätverksträffarna för att förmedla information till och från projektledningen TryggVE till sina verksamheter  vara sammankallande för en lokal arbetsgrupp  ta fram lokala rutiner för sin verksamhet  kontinuerligt informera verksamhetsledningen om projektet

20 Dokument - rutiner för omhändertagande av TryggVE-patient Ansvar V årdgivare, profession Ansvar V årdgivare, profession Dokumentation Kommunikation Lokala rutiner Inrapporterings- underlag

21 Övergripande riktlinje TryggVE

22 Övergripande manual TryggVE

23 Arbetsgång Fyll i inrapporterings- underlag

24 Sjuksköterska Bedömningar •Trycksår •Nutrition •Symtomskattning •Fallrisk •HAD, AUDIT •MMSE, klocktest Koordinator •Hålla samman olika bedömningar och kontakter med andra professioner och vårdgivare •Team •Inrapporteringsunderlag TryggVE

25 Läkare Åtgärder- diagnos Läkemedel, MMSE, AUDIT, HAD m.m

26 Biståndshandläggare Team •Hemsjukvård •Korttid, växelvård •Primärvård •Inrapporterings- underlag Handläggare SoL Sociala insatser •Trygghet •Social aktivitet

27 Arbetsterapeut Team •Samverka med teamet runt patienten •Meddela sjuksköterska när bedömningar görs Inrapporteringsunderlag Aktivitets- bedömningar Åtgärder

28 Sjukgymnast Team •Samverka med teamet runt patienten •Meddela sjuksköterska när bedömningar görs Inrapporterings- underlag Funktions- bedömningar Åtgärder

29 Lokala rutiner TryggVE Övrig personal i kommun Primärvården - Läkare Sjuksköterska Sjukhus

30 Bild från utvecklingscentrum Region Skåne


Ladda ner ppt "12-12-13 Projektgrupp Ingela Thorell, Primärvården i Sjuhärad Helen Gedda, Primärvården i Mittenälvsborg Maria Glemfelt, SÄS Gunilla Lindberg, Alingsås."

Liknande presentationer


Google-annonser