Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Landstinget Gävleborg Kommunerna Gävleborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Landstinget Gävleborg Kommunerna Gävleborg."— Presentationens avskrift:

1 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Landstinget Gävleborg Kommunerna Gävleborg

2 Grundläggande krav – stöd till långsiktigt förbättringsarbete och förbättrad kvalitet 1 Strukturen för ledning och styrning i samverkan 1.Beslut om handlingsplan inklusive handlingsplanen 2.Beslut att införa ett ledningssystemet för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för sytematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

3 Beskrivning av strukturen för ledning och styrning i samverkan •En gemensam struktur har funnits sedan XX med en formaliserad samverkan på olika nivåer: Närverk för samverkan Nätverk Närvård Styrgrupp Närvård Norra Hälsingland Styrgrupp Närvård Södra Hälsingland Styrgrupp Närvård Västra Gästrikland Styrgrupp Närvård Gävle Länsledning Närvård Närvårdsgrupp Norra Hälsingland Närvårdsgrupp Södra Hälsingland Närvårdsgrupp Västra Gästrikland Närvårdsgrupp Gävle Samverkan tjänstemän/ verksamhet Samverkan politiker

4 Nätverk Närvård Länsledning Närvård Närvårdsgrupperna Vårdkedjegrupper • Vårdkedjegrupp: psykiska ohälsa barn och unga • Vårdkedjegrupp: Psykisk ohälsa vuxna • Vårdkedjegrupp: Äldre Respektive nämnd • Barn & ungas psykiska ohälsa • Psykisk ohälsa • Mest sjuka äldre Styrgrupper inom respektive närvårdsområde Samverkan tjänstemän/verksamhet Samverkan politik

5 Beskrivning av strukturen för ledning och styrning i samverkan Vård och omsorg av äldre Vård och omsorg av personer med psykiska sjukdomar Arbete med barn och ungdomar Arbetet med att förbättra befolkningens hälsa Arbetet med personer med missbruk och beroende Vård och omsorg av personer med funktionshinder Utvecklingsarbetet i närvårdsarbetet utgår från länets styrdokument ”Gemensamma utgångspunkter”. Finns inom 6 verksamhetsområden.

6 Beskrivning av strukturen för ledning och styrning i samverkan 4 utgångpunkter är grunden i arbetet 1.Gemensamma värderingar 2.Hälsosamt åldrande 3.Samband. Samverkan, samspel och samarbete 4.Säkerhet, kvalitet och uppföljning av våra resultat Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Vård och omsorg av äldre

7 Handlingsplan •Länsledning har prioriterat vad som ska göras utifrån Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg •Länsledning har också planerat hur Länsledningsgruppen kommer att följa arbetet och vilken rapportering som kommer att begäras. •I varje Närvårdgrupp har 2 personer utsetts för att sammanställa hur handlingsplanen ska genomföras konkret i verksamheten. Detta samordnas av minst 2 representanter från Länsledning.

8 Handlingsplan - Länsledning Utgångspunkt 1VadHurVem/vilkaNär Gemensamma värderingar Implementera de beslutade vårdplaneringsdokum ent som finns -SIP -SVOP -Egen vård Planera för genomförande, utbildningsinsatser genom att skapa förutsättningar för verksamheterna att arbeta med införande Genom Närvårdsgrupperna

9 Handlingsplan - Länsledning Utgångspunkt 2VadHurVem/vilkaNär Hälsosamt åldrandeSäkerställa att arbetet med att arbetet med införande av nationella riktlinjerna för hälsoberfrämjande arbete även omfattar äldre Bevaka att äldre perspektivet finns med i de aktiviteter som införs Resp. Länslednings representant följer detta inom sin organisation Använda resultatet av Senior Alert och Palliativa registret, exv. -Läkemedel, smärtlindring -Brytpunktssamtal Tydligt uppdrag till verksamheterna är att kräva in aktiviteter fsom har sin grund för förbättring Införa Demensregistret och BPSDregistret Säkerställa att det finns rutiner för att börja registrera i dess kvalitetsregister och följa täckningsgraden

10 Handlingsplan - Länsledning Utgångspunkt 3VadHurVem/vilkaNär Samband samverkan, samspel och samarbete Nya förstärkta strukturen i Närvåds- organisationen beslutas genomförs och följs upp -Alla grupperingar kopplas ihop -Kvalitetssäkring av processerna mellan de olika vårdnivåerna -Renodla samverkansforumen enligt närvårdsstrukturen -Kommunicera vad som gäller och säkerställa att andra grupper införlivas i närvårdsstrukturen

11 Handlingsplan - Länsledning Utgångspunkt 4VadHurVem/vilkaNär Säkerhet, kvalitet och uppföljning av våra resultat Gemensamma analyser av öppna jämförelser och kvalitetsregister för uppföljning av pågående förbättringsarbeten att identifiera nya förbättringsarbeten Detta pågår och kommer utvecklas vidare. Tillsammans med Samhällsmedicin i Länsledningsgruppen Uppmuntra och följa avvikelser Ställa samman och följa upp de avvikelser som görs och hur de hanteras

12 Beslut att införa ett ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9) •Kommuner och landsting beslutat


Ladda ner ppt "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Landstinget Gävleborg Kommunerna Gävleborg."

Liknande presentationer


Google-annonser