Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningssystem BARN, Jönköpings län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningssystem BARN, Jönköpings län"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam ledningsorgansiation Jönköpings län 2014 Barn och unga (missbruk/psykiatri och äldre)

2 Ledningssystem BARN, Jönköpings län
Läns LAKO Politiker 4 ggr/år Chefsgrupp KOLA Skolchefer, Socialchefer, Landsting 6 ggr/år Folkhälsa Funktionsnedsättning E-hälsa Strategigrupp Barn Skolchefer, socialchefer landstinget Länsdel Södra Länsdel Norra Länsdel Högland Kommuner G G V V J H M A T E N V S

3 Ledningssystemets syfte
Öka fokuseringen på det arbete som skapar värde för invånaren Att bygga nödvändiga gemensamma processer där man kan dra nytta av att fler agerar på samma sätt. För att kunna standardisera behöver processer för samverkan beskrivas, dokumenteras och accepteras Förbättra arbetet med att identifiera resursslöseri, dvs sådant som inte bidrar till att lösa en arbetsuppgift eller inte bidrar med ett värde för medborgaren På systematiskt sätt pröva och följa upp olika åtgärder i syfte att förbättra processer som avser samverkan Tillgodose nuvarande och förändrade behov med tillgängliga ekonomiska resurser

4 Ledningssystem BARN, Jönköpings län
Läns LAKO Politiker 4 ggr/år Chefsgrupp KOLA Skolchefer, Socialchefer, Landsting 6 ggr/år Folkhälsa Funktionsnedsättning E-hälsa Strategigrupp Barn Skolchefer, socialchefer landstinget Länsdel Södra Länsdel Norra Länsdel Högland Kommuner G G V V J H M A T E N V S

5 KOLA gruppens ansvar Göra övergripande analyser om att arbetet utgår från värderingen och att invånarnas behov av samverkan tillgodoses Bereda ärende till läns-LAKO Föra kontinuerlig dialog med strategigrupperna och skapa goda förutsättningar för deras arbete och ange inriktning av arbetet och följa upp Bereda strategigruppernas handlingsplaner Följa upp handlingsplanerna från strategigrupperna, med särskild hänsyn till resultat Leda och följa stödprocesserna Leda chefsgruppen Utse representanter till olika övergripande grupper Besluta i tvistefrågor som har beretts i strategigrupper eller tolkningsgrupp

6 Ledningssystem BARN, Jönköpings län
Läns LAKO Politiker 4 ggr/år Chefsgrupp KOLA Skolchefer, Socialchefer, Landsting 6 ggr/år Folkhälsa Funktionsnedsättning E-hälsa Strategigrupp Barn Skolchefer, socialchefer landstinget Länsdel Södra Länsdel Norra Länsdel Högland Kommuner G G V V J H M A T E N V S

7 Strategigrupper Omvärldsbevakning Nationella överenskommelser
Lagar, riktlinjer, utlysningar, föreskrifter Utveckling av befolkning, behovsförändring Nationella och internationella utblickar Verka för bästa möjliga samverkan och på bästa sätt ta tillvara våra resurser Ta fram årlig handlingsplan för sitt ansvarsområde som innehåller utvecklingsområden, arbetsfördelning mellan kommun och landsting, utveckla kompetens. Handlingsplanen ska innehålla mål och hur dessa ska mätas och följas upp i form av balanserade styrkort (BSC). Handlingsplanen bereds i KOLA och beslutas i läns-LAKO Uppföljning sker varje tertial Rutiner för avvikelser Spridning till berörda inklusive samverkan med invånarna

8 Ledningssystem BARN, Jönköpings län
Läns LAKO Politiker 4 ggr/år Chefsgrupp KOLA Skolchefer, Socialchefer, Landsting 6 ggr/år Folkhälsa Funktionsnedsättning E-hälsa Strategigrupp Barn Skolchefer, socialchefer landstinget Länsdel Södra Länsdel Norra Länsdel Högland 13 Kommuner G G V V J H M A T E N V S

9 Länsdelsgrupper för samverkan
Utgår från invånarnas behov och föreslår strategigrupperna vad som med fördel kan utföras gemensamt i länet Genomför de gemensamt beslutade arbetsplanerna Leder det lokala samverkansarbetet Sammansättning och arbetsordning beslutas av vardera länsdel

10 Analysgruppens uppdrag
Samla statistik Presentera data på ett överskådligt sätt Kommunicera resultaten till beställaren som utför analysen Analysgruppen får uppdrag från KOLA och strategigrupperna Avvikelser Tolkningsgrupp Dokumenthantering

11 Olika uppgifter! Driva innovation och utveckling Upprätthålla Kvalitet
Tillförsäkra Rättsäkerhet Få spetsen att dra iväg Förvalta det uppnådda Säkra lägstanivån fredrik lin dencrona 2010

12 Erfarenheter från Sverige – utmaningar
Strukturella begränsningar ger starka motkrafter mot samverkan Det är svårt att etablera kontinuitet och stabilitet i samverkanssystemen Det saknas ofta en adekvat hierarkisk organisering av samverkanssystemen med tydliga uppdrag och mandat för respektive beslutsnivå Utvecklad samverkan på en nivå leder inte direkt till bättre samverkan på andra nivåer Det finns en stor ovana att utveckla ett gemensamt effektivt förbättringsarbete med rätt metoder för uppföljning som ger rätt data för beslutsfattande Första steget i utveckling av samverkan kan innebära att konflikter och motsättningar blottläggs För att samverkan ska kunna få effekt för brukarna måste också andra problem såsom kompetens, effektiva arbetsmetoder etc. byggas Det är ett grannlaga arbete att etablera samverkan mellan en större huvudman och många mindre

13 Strategier för att tackla utmaningarna och/eller främja samverkan
Utveckla ett professionellt och aktivt processledarstöd för systemet Träna och utveckla kontinuerligt systemet och deras olika nivåer Satsa på utveckling av bra uppföljningssystem för olika beslutsnivåer

14 Satsa på utveckling av bra uppföljningssystem för olika beslutsnivåer
Satsa på en genomtänkt modell med tydliga nivåer och relationer mellan nivåerna. Förtydliga uppdrag och uppgift för respektive beslutsnivå Utveckla arbetsprocessen för att respektive nivå ska kunna arbeta effektivt med sina uppgifter och ansvar Skapa motivation och ansvarsutkrävande för framgång i samverkan utifrån att det kan ge bättre resultat för medborgarna/brukarna Utveckla gemensamma mål för alla att samla bidra till Den politiska nivån är central för att utveckla och säkerställa samverkanssystem Utveckla gemensamma mål för alla att samlat bidra till Utforma samverkansprocesser som kan möjliggöra ett systematiskt arbetssätt och systematisk förbättring Samsyn, gemensamt och ömsesidigt lärande samt problemlösande är helt avgörande för att nya innovationer och arbetssätt sa kunna bli ”på riktigt” Jubla över landvinningar men håll siktet på vad som är nästa steg Använd befintliga beslutsstrukturer och etablerade beslutsvägar för att säkerställa förankring och spridning

15 Strategi för uppstart Datainsamling (Köhler, Öppna jämförelser, Max 18, KoLada) För barn finns stöd i ”checklistan för politiker” SKL. Vilka områden kräver extra uppmärksamhet? Vilka områden arbetar vi med redan nu? Kartläggning över det gemensamma länsövergripande utvecklingsarbetet. Prioritera utvecklingsområden för det gemensamma ledningssystemet. Fatta beslut Upprätta mätbara mål för varje utvecklingsområde Utse indikatorer som kan svara på om utvecklingsarbetet ger resultat!! Analys av data. Tidsaspekt Utse arbetsgrupper/FoU enheter som får mandat och uppdrag att driva de prioriterade utvecklingsområdena. Hur följs arbetet upp? Vilken nivå i ledningssystemet följer upp? ÅRSHJUL för uppföljning Metod för implementering Metod för kommunikation - transparens Egenkontroll av det egna ledningssystemet.

16 Frågor att ställa kontinuerligt till ledningssystemets alla nivåer
Goda mötesformer - effektivitet, uppslutning Ingår ”rätt” funktioner i de olika nivåerna? Fattas någon kompetens? Kunskap om beslutsfattande på rätt nivå Uppföljningssystem för identifierade utvecklingsområden Rutiner för återkoppling till kommunernas ledningssystem (kommunikationsplan) Nationell och internationell utblick Når vi resultat? Ständigt kritiskt granska sin egen ledningsmodell. Upprätta rutiner och mallar för att återkommande förbättra ledningssystemets inre arbete Hur märker medborgarna/brukarna resultat av det gemensamma ledningssystemet? Kan vi få svar genom datainsamlingen? Enkät

17 Marie Rahlén-Altermark Temaledare Psynk, SKL Länssamordnare för barns och ungas psykiska hälsa i Jönköpings län.


Ladda ner ppt "Ledningssystem BARN, Jönköpings län"

Liknande presentationer


Google-annonser