Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppna jämförelser Stöd för analys och förbättring Örebro 3 september 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppna jämförelser Stöd för analys och förbättring Örebro 3 september 2013"— Presentationens avskrift:

1 Öppna jämförelser Stöd för analys och förbättring Örebro 3 september 2013 helena.henningson@skl.se

2  Öppna jämförelser väcker känslor  Lita påAnvändaFörstå

3 Öppna jämförelser  Är ett signalsystem  Fokus på resultat – värdeskapande för brukaren  Säger inget om målvärdet  Egna analyser behövs  Lär av bästa kommun  Startpunkt för en faktabaserad dialog

4 ÖJ socialtjänst  Stöd till personer med funktionsnedsättning  Äldreomsorg  Missbruks- och beroendevård  Barn- och ungdomsvård  Ekonomiskt bistånd  Hemlöshet  Stöd till brottsoffer

5 Källor 2012 års ÖJ äldre rapport Kvalitetsregister Register/Officiell statistik Enkäter

6 Källor övriga ÖJ socialtjänst Register/Officiell statistik Enkäter

7 Handboken ska öka möjligheterna att tolka och använda Öppna jämförelser som ett verktyg i planerings- och förbättringsarbete 7 ÖJ som stöd i utveckling av socialtjänstHandbokens syfte • Resultaten i Öppna jämförelser används i för att stimulera förbättringsarbete • Öka förståelsen kring den praktiska tillämpbarheten av informationen i Öppna jämförelser • Resultaten i Öppna jämförelser behöver ordentlig analys för att inte misstolkas och leda till fel fokus för förbättringsarbete • Ge stöd till hur kommuner kan analysera och förstå hur resultaten i Öppna jämförelser ska tolkas • Öppna jämförelser används regelbundet med koppling till övrig verksamhetsstyrning • Ge stöd till hur kommuner systematiskt kan använda Öppna jämförelser som en utgångspunkt till planerings- och förbättringsarbete

8 Fem steg för att tolka och använda öppna jämförelser i socialtjänsten 8 a.Kvalitetssäkra data inför inrapportering b.Förbered mottagande och eventuell kommunikation av resultat a.Identifiera och genomför initial prioritering av indikatorer b.Besluta om vilka indikatorer som ska gå vidare till en fördjupad analys a.Identifiera vad som påverkar resultatet för indikatorn och ta reda på nuläget b.Prioritera och besluta om eventuella förbättringsområden a.Genomför och följ upp förbättringsarbete för att nå uppsatta mål b.Kommunicera uppnådda resultat a.Identifiera och prioritera förbättringsförslag b.Besluta om förbättringsarbete 13425 Genomför, följ upp och kommunicera Ta fram förbättringsförslag Fördjupad analys Snabbanalys och prioritering av indikatorer Förberedelser Publicering av ÖJ

9 Kvalitetssäkring är viktigt för att förbättringsarbetet ska bli så effektivt som möjligt 9 Felaktig data Felaktiga slutsatser dras Felaktiga prioriteringar Felaktiga investeringar Stor kostnad utan önskade resultat Risksituation utan kvalitetssäkring Kvalitetssäkrad data Möjliggör att rätt slutsatser dras Korrekta prioriteringar Relevanta investeringar Önskade resultat i förhållande till kostnad Önskad situation med kvalitetssäkring 1a.

10 Framgångsfaktorer för ett effektivt arbete med Öppna jämförelser Tid & resurser Verksamhets- koppling • Öppna jämförelser bedrivs med koppling till nämndens/ förvaltningens styrning, verksamhetsplanering och uppföljning. Egenkontroll och del av kvalitetsledningssystemet. • Öppna jämförelser ses som ett av flera underlag för att bedriva planerings- och förbättringsarbete. • Analyser genomförs för att tolka resultaten i Öppna jämförelser innan beslut och åtgärd Analys • Fokus är att förbättra verksamhetens kvalitet och resultat för brukarna – även i de fall arbetet berör förbättring av t.ex. processindikatorer Resultatfokus • Tid och resurser avsätts för analys och kontinuerligt förbättringsarbete där Öppna jämförelser är en viktig del Källa:Intervjuer

11 Det finns stöd i analys mm  Analyshandboken Öppna jämförelser socialtjänst  Kvalitetssäkrad välfärd – uppföljning äldreomsorg  Kostnad per Brukare (äldre och LSS)  SKL:s vägledning om kvalitetsledningssystem, systematisk uppföljning barn & unga  Socialstyrelsens indikatorbibliotek  Metod/Indikatorbilagan till alla ÖJ  Kunskapsguiden.se  Socialstyrelsen handbok om effektivitet mm

12 Vad kan den regionala nivån bidra med? Regionalt stöd i alla delar av ÖJ processen; Några exempel  FoU-cirklar GR, Fyrbodal  Nätverk t ex för kvalitetsledningssystem, t ex Fyrbodal  Tolkning av enkätfrågor för bättre jämförelser, t ex Sörmland  Ökad kunskap i statistisk metod, t ex Gävleborg  Stöd i förbättringsarbete, t ex Västerbotten  Regionala ÖJ-rapporter, t ex Västerbotten, Sörmland och Jönköpings län  Erbjuda mötesplatser för lärande och inspiration; stöd i analys, uppföljningskunskap och förbättringskunskap, tex Sjuhärad, Jämtland och Norrbotten

13 Hur ser eran ÖJ-process ut?  Innan ni börjar med analyshandboken, fundera över hur ni hanterar ÖJ-processen idag. Till exempel  Vem svarar på enkäterna? Rätt person?  Hur ser just er täckningsgrad ut i t ex SA, är alla med?  Hur ser egen individstatistik ut? Städat i systemet?  Vem tar emot resultaten?  Koppling till kvalitetsledningssystemet!?  Analys – eller går ni direkt på åtgärd?

14 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Öppna jämförelser Stöd för analys och förbättring Örebro 3 september 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser