Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelse 2014 Maj Rom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelse 2014 Maj Rom."— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelse 2014 Maj Rom

2 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg  Optimal läkemedelsbehandling  Vårdpreventivt arbetssätt  En god demensvård  Sammanhållen vård och omsorg  Värdig vård i livets slut

3 Äldre – ÖK 2014  Håll i och håll ut! Bygger vidare på tidigare år. Inte så mycket förändringar  Vad händer sen? Förebereda för 2015. Hur ser fortsättningen ut när denna ök avslutats?  Fortsatt action. Bibehålla fokus på att göra skillnad för sjuka äldre.

4 Nytt 2014 Stöd till Rikssår – ingen prestationsersättning Senior alert - delta i punktprevalensmätning för att få ersättning för täckningsgrad i SÄBO Senior alert - mer fokus på riskbedömningar i hemtjänst och hemsjukvård Ny inrapportering av data från landstingen kommer att ge möjlighet att visa upp resultat på vårdcentralsnivå Redovisa utskrivningsklara patienter på kommunnivå

5 Överenskommelse 2014  Prestationsersättning - fem områden, 840 miljoner kronor  Länsövergripande medel till kommuner och landsting – utvecklingsledare och analysarbete – 90 miljoner kronor  Medel till kvalitetsregister och analysportal – Svenska Palliativregistret, Senior alert, SveDem, BPSD-registret och Rikssår – 29,5 miljoner kronor  Medel till Famna och Vårdföretagarna - 8 miljoner kronor  Medel till SKL – nationell samordning, ledningskraft, psykisk ohälsa, kvalitetssäkrad välfärd – 33,5 miljoner kronor

6 Gemensamma medel på länsnivå Utvecklingsledare - 66 miljoner kronor  Fokus på förbättringsarbete  Bidra till att de nya arbetssätten blir vardag Analysarbete - 24 miljoner kronor  2 miljoner till de tre stora regionerna, 1 miljoner till övriga län  Fokus på undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar  Omfatta både kommuner och landsting  Återföra resultat till Ledningskraft och den gemensamma analysarbetsgruppen

7 Grundläggande krav 1 Struktur för ledning och styrning i samverkan och en politiskt förankrad handlingsplan. (Gemensam för kommuner och landsting i ett län/ett dokument per län ) Beskrivning av förbättringsområden Konkreta och mätbara mål Planerade aktiviteter Uppföljning och redovisning av resultat  Utvecklingsledarnas roll och mandat  Hur länet avser att fortsätta arbeta med utvecklingsledare  Hur länet avser att skapa lånsiktighet i det systematiska förbättringsarbetet Hur privata och idéburna utförare kan involveras

8 Grundläggande krav 2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) (Kommuner och landsting var för sig, ett dokument per huvudman) Beskriva hur Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering har bedrivits inom vård och omsorg om äldre  Vilka resultat som uppnåtts i arbetet med att säkra verksamheternas kvalitet

9 Prestationsersättning 2014  840 miljoner kronor  Grundläggande krav  Samma områden  Samma beräkningsmodell som 2013  Visa upp resultat på vårdcentralsnivå

10 God vård i livets slutskede 2014 70 miljoner kronor  Täckningsgrad 70% i Svenska Palliativregistret är ett grundkrav  Mäts på kommunnivå för både kommun och landsting  50 miljoner kronor för genomsnittlig förbättring med 5% för brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsläkemedel vid ångest  20 miljoner kronor för 10% förbättring eller genomsnittlig måluppfyllelse på minst 60%  Det röda i spindeln ska bli grönt!

11 Preventivt arbetssätt 2014 120 miljoner kronor  Täckningsgrad i SÄBO, Senior alert – Grundläggande krav att delta i punktprevalensmätning. 50 miljoner kronor  Hela den vårdpreventiva processen, Systematiska riskbedömningar, åtgärder och uppföljning med registrering i Senior alert. Kommunfokus på hemtjänst och hemsjukvård (ej SÄBO)– 50 miljoner kronor  Bedömning av munhälsa i Senior alert – alla, 20 miljoner kronor  70% till kommuner och 30% till landsting

12 God vård vid demenssjukdom 2014 100 miljoner kronor  Nyinsjuknade -Utredning, diagnos med registrering i SveDem i primärvård – 25 miljoner kronor  Uppföljning av demenssjuka i primärvård med registrering i SveDem – 25 miljoner kronor  Symptomskattning med registrering i BPSDregistret – 50 miljoner kronor

13 Läkemedel 2014 – 300 miljoner kronor  Olämpliga läkemedel – 100 miljoner kronor  Läkemedel mot psykos - 100 miljoner kronor  Antiinflammatoriska läkemedel – 100 miljoner kronor  Alla 75 år och äldre  Statistisk säkerställd förbättring  70% till kommuner och 30% till landstinget

14 Sammanhållen vård och omsorg 2014  Månadsvis inrapportering av data på vårdcentralsnivå  Rapportera utskrivningsklara  Statistiskt säkerställd förbättring  Undvikbar slutenvård - 50 miljoner kronor  Återinläggningar inom 30 dagar – 200 miljoner kronor  70% till kommuner och 30% till landstinget


Ladda ner ppt "Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelse 2014 Maj Rom."

Liknande presentationer


Google-annonser