Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringens satsning på de mest sjuka äldre"— Presentationens avskrift:

1 Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

2 Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre
Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner Resultatbaserade mål Integrerad del av ordinarie verksamhet Satsning drygt fyra miljarder

3 Definition Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.

4 Mål Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

5 Mål för äldresatsningen
Skapa samverkan och samordning God hälsa, vård och omsorg God och säker läkemedelsanvändning God vård i livets slutskede God vård vid demenssjukdom Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser och synpunkter Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens

6 Hur mäter man god vård och omsorg?
Går det att mäta kvalitet? Har vi rätt verktyg/indikatorer? Finns en stor efterfrågan på ett nationellt system för kvalitetsuppföljning

7 Alternativet att inte mäta
Bättre att inte veta?

8 Vad kan vi använda idag? Brukarundersökning/patientenkät
Kvalitetsregister Indikatorer i Öppna jämförelser Strukturmått

9 Överenskommelse staten - Sveriges Kommuner och Landsting 2012
Grundläggande krav Stöd till långsiktigt förbättringsarbete Prestations-/resultatersättning Patient- och brukarperspektiv Öppna jämförelser för äldre

10 Prestations/resultatersättning
God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg

11 God vård i livets slutskede
50 mkr till dem som registrerar 70 procent eller fler av dödsfallen i Svenska palliativregistret 20 mkr till dem som i minst 60 procent av dödsfallen genomfört ett brytpunktssamtal (av dem som uppnått 70 procent täckningsgrad)

12 Preventivt arbetssätt
50 mkr där samtliga relevanta verksamheter har påbörjat registrering i Senior Alert 20 mkr till de kommuner där 90 procent eller fler av de äldre som bor i Säbo, erhållit riskbedömning med registrering i SA

13 God vård vid demenssjukdom
50 mkr till landsting i relation till antal personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och erhållit utredning med registrering i Svedem via primärvården 20 mkr till kommuner där utförare infört ett standardiserat arbetssätt vid BPSD symptom och registrerar i BPSD-registret

14 God läkemedelsbehandling för äldre
Olämpliga läkemedel Olämpliga läkemedelskombinationer Adekvat användning av läkemedel mot psykos i särskilt boende 325 mkr vid minskning med minst 10 procent

15 Sammanhållen vård och omsorg
Undvikbar slutenvård Återinläggningar inom 30 dagar 325 mkr vid minskning med minst 10 procent

16 Följ äldresamordnarens arbete
Blogg Twitter @mestsjukaaldre Hemsida 16


Ladda ner ppt "Regeringens satsning på de mest sjuka äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser