Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse om Sammanhållen vård och omsorg 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse om Sammanhållen vård och omsorg 2013"— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse om Sammanhållen vård och omsorg 2013
Jan Woxberg

2 Överenskommelse 2013 Grundläggande krav 1
Struktur för ledning och styrning mellan kommuner och landsting 2013 okt - ledningssystem ska vara infört En gemensam politiskt beslutad handlingsplan per län med särskilt fokus på sammanhållen vård och omsorg. Beskrivning av förbättringsområden Konkreta och mätbara mål Planerade aktiviteter Uppföljning /Redovisning av resultat Utvecklingsledarnas roll och mandat

3 Överenskommelse 2013 Grundläggande krav 2
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9 Kommuner och landsting (var för sig) dokumentera hur nedanstående ska bedrivas inom vård och omsorg om äldre (ett dokument per huvudman) Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering

4 Överenskommelsen 2013 Utvecklingsledare - 66 miljoner kronor
Fokus på förbättringsarbete Förbättringsarbetet ska inriktas mot länets handlingsplan Analysarbete - 48 miljoner kronor 4 miljoner till de tre stora regionerna, 2 miljoner till övriga län Fokus på undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar Omfatta både kommuner och landsting Återföra resultat till Ledningskraft och den gemensamma analysarbetsgruppen

5 Prestationsersättningar 2013
915 miljoner kronor Grundläggande krav Samma områden Ny beräkningsmodell för läkemedel och sammanhållen vård och omsorg

6 Statistisk säkerställd förbättring
SPC, Statistisk processkontroll Varaktig förbättring som inte beror på slumpen Förbättrade mätvärden och minskad variation Månatlig inrapportering av data Alla län får sina egna mål baserat på utgångsläget Analysgrupp med deltagare från Socialdepartementet, SKL och Socialstyrelsen gör beräkningarna

7 Prestationsbaserad ersättning
God vård i livets slutskede miljoner kronor Grundkrav: Täckningsgrad 70% i Svenska Palliativregistret Mäts på kommunnivå för både kommun och landsting 50 miljoner kronor för genomsnittlig förbättring med 5% för brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsläkemedel vid ångest 20 miljoner kronor för 10% förbättring Uppnått målvärde räknas som 10 % förbättring

8 Prestationsbaserad ersättning
Preventivt arbetssätt 120 Mkr 50 miljoner kronor Hela den vårdpreventiva processen Systematiska riskbedömningar, åtgärder och uppföljning med registrering i Senior alert 20 miljoner kronor, 70% till kommuner och 30% till landsting Bedömning av munhälsa i Senior alert 50 miljoner kronor Täckningsgrad i SÄBO, Senior alert

9 Prestationsbaserad ersättning
God vård vid demenssjukdom 100 Mkr Registrering av utredning i SveDem via primärvård 25 Mkr (50 Mkr 2012) Uppföljning i primärvård som registrerats i SveDem 25 Mkr (0 Mkr 2012) - Kommuner med standardiserat arbetssätt och registrering i BPSD-registret 50 Mkr (20 Mkr 2012)

10 Prestationsbaserad ersättning
God läkemedelsbehandling för äldre 300 Mkr (325 mkr 2012) Statistiskt säkerställd minskning per aug 2013 jämfört med aug Mkr Grundkrav : samarbetsavtal med CeHis om införande av NOD Olämpliga läkemedel - 75 år och äldre Adekvat användning av läkemedel mot psykos i APO-dos 100 Mkr – 65 år och äldre Användning av antiinflammatoriska läkemedel (Cox-hämmare, NSAID) Ny för Mkr – 75 år och äldre

11 Prestationsbaserad ersättning
Sammanhållen vård och omsorg 325 Mkr (325 mkr 2012) Grundkrav : Månadsvis rapportering med början senast 20 feb 2013 Statistiskt säkerställd förbättring 70% till kommuner och 30% till landstinget 124 miljoner kronor Undvikbar slutenvård 200 miljoner kronor Återinläggningar inom 30 dagar

12 Överenskommelse 2013 Äldres psykiska ohälsa - 3 Mkr till SKL
Störst risk för självmord finns bland män 65 år och äldre. SKL ska: ta fram ett studiematerial kring risk för självmord bland äldre utbilda utbildare påbörja spridning bland personal som arbetar med äldre

13 Överenskommelsen 2013 Övrigt
Ledningskraft 19 Mkr (23 Mkr 2012) Försöksverksamheterna (avslutas och resultat presenteras) Kvalitetssäkrad välfärd, fokus flyttas från upphandling till uppföljning 7 Mkr (12 Mkr 2012) Stöd till förändrat arbetssätt med hjälp av kvalitetsregister 28 Mkr (30 Mkr 2012) Nationell samordning 10 Mkr (9 Mkr 2012)

14 Överenskommelse 2013 Övrigt
NPÖ – Ny upphandling 2013 – 6,5 Mkr Famna 3 Mkr Vårdföretagarna 3 Mkr

15 Överenskommelse 2013 om psykisk ohälsa
Fortsättning på överenskommelsen 2012 med grundkrav och prestationsmål För 2013 omfattar den 687,5 mnkr ( ,5 mnkr) Särskilt fokus på: barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik

16 Överenskommelse 2013 Grundläggande krav 1
I länet ska finnas överenskommelser om samverkan kring personer barn, unga och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Enligt 8 a § HSL och 5 kap 8 a § SoL,

17 Grundläggande krav 1 Av överenskommelserna ska framgå: vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för landstingens och kommunernas verksamheter, rutiner för samarbete kring enskilda personer med psykiska funktionsnedsättningar och hur individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen på områden där gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister mellan parterna ska lösas.

18 Grundläggande krav 1 Av överenskommelserna ska framgå: vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för landstingens och kommunernas verksamheter, rutiner för samarbete kring enskilda personer med psykiska funktionsnedsättningar och hur individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen på områden där gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister mellan parterna ska lösas.

19 Grundläggande krav 2 Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad information eller motsvarande , där det beskrivs vart i landstinget och kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp.

20 Prestationsbaserad ersättning barn och unga
Förutsätter att man klarat grundkraven Prestationsmål barn och unga: K Lt Tillgänglighet till första besök inom 30 dgr (90%) 80 mkr Tillgänglighet till utredning eller behandling inom 30 dgr (80%) 100 mkr Rapportering om samordnade individuella planer (SIP) 100 mkr mkr Summa: mkr 230 mkr

21 Samordnad Individuell Plan (SIP):
Definition och beskrivning tas fram av SoS Rapporera hur många som gjorts Rapportera hur många man borde ha 50 miljoner till landsting 100 miljoner till kommunerna

22 Prestationsbaserad ersättning personer med omfattande problematik
Förutsätter att man klarat grundkraven Kommun Landsting Registrering i kvalitetsregister mnkr Syst förbsarbete inom heldygnsvården och reg i PAR 50 mnkr Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning 150 mnkr Summa:150 mkr150 mkr

23 Prestationsbaserad ersättning personer med omfattande problematik
Registrering i Kvalitetsregister: 1. Uppge vilka enheter per landsting 2. Registrera (tekniken ska förbättras) Krav: 50% av patienterna ska vara registrerade i registren 50% av patienterna i Bipolär och PsykosR har fått en uppföljning av läkemedel SKL kommer med mer information

24 Prestationsbaserad ersättning personer med omfattande problematik
Registrering av data från Inventering: Inventera enligt SoS verktyg 2. Rapportera in i SKL:s insamlingsfunktion Krav: Total inventering i kommunen, inte äldre än 4 år Analys av resultat särskilt sysselsättning och boende SoS beskriver detaljerade krav

25 Ekonomiskt stöd till utvecklingsarbeten
Barn och unga: Psynk 33,5 mnkr Självskadebeteendeprojektet Tillgänglighet – första linjen 2 mnkr

26 Ekonomiskt stöd till utvecklingsarbeten
Personer med omfattande problematik: Utveckling av heldygnsvården 8,5 mnkr Inventering i kommunerna och nationell sammanställning 2 mnkr

27 Ekonomiskt stöd till utvecklingsarbeten
Stöd och behandling på nätet: 10 mnkr


Ladda ner ppt "Överenskommelse om Sammanhållen vård och omsorg 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser