Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 (PRIO-satsningen)  Krafttag kring:  barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 (PRIO-satsningen)  Krafttag kring:  barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller."— Presentationens avskrift:

1 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 (PRIO-satsningen)  Krafttag kring:  barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa  personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik  Årliga överenskommelser 2012-2014 mellan staten och SKL  Genom bra samverkansformer på olika nivåer skapa hållbara strukturer för regional och lokal utveckling präglad av långsiktighet, samordning och helhetssyn.  Avsikten med den prestationsbaserade modellen är att påskynda utvecklingen inom området och åstadkomma varaktig förbättring.  Nationell samordningsfunktion:  Ett gemensamt ansvarstagande från regeringen och SKL  SKL bidrar bl.a. till samordning av genomförandet av insatser som sker i kommuner och landsting  Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan huvudmännen och lyfta fram och sprida goda exempel  Samverkan med organisationer som förträder brukare, patienter och anhöriga 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa1

2 Långsiktighet, samordning och helhetssyn  SKL:s långsiktiga gemensamma handlingsplan Psykisk hälsa 2012-2016  Regeringens PRIO-plan psykisk ohälsa 2012-2016  Syftet är att skapa en långsiktig struktur i det nationella stödet i utveckling av den psykiatriska vården och omsorgen  Samverkan mellan huvudmännen utgör en central beståndsdel i planerna 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa2

3 Målsättning med satsningen 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa3 Genom bra samverkansformer på olika nivåer skapa hållbara strukturer för regional och lokal utveckling präglad av långsiktighet, samordning och helhetssyn:  En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet  Tillgång till arbete och sysselsättning  Möjlighet till delaktighet och inflytande

4 Viktiga utgångspunkter för överenskommelsen 2014  Fortsättning på överenskommelsen 2012 och 2013 med en prestationsbaserad modell för fördelning av stimulansmedel (grundkrav och prestationsmål)  Fortsatt fokus på:  barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa  personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik  Inga större förändringar eller nya tillägg  Vidmakthålla och vidareutveckla strukturer för samverkan som medel för fortsatt regional och lokal utveckling  För 2013 omfattade den 687,5 mkr (630+56+1,5); för 2014 692,5 mkr (630+61+1,5 mkr) 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa4

5 2014 arbetar vi för att: 1.Patienters, brukares och anhörigas inflytande ökar. 2.Det ska finnas lättillgänglig information samt hjälp och stöd på rätt nivå för barn och unga och deras familjer. 3.Barn och unga med psykisk ohälsa får utifrån sina behov insatser som är planerade, gemensamma och samordnade. 4.Tvångsåtgärderna inom heldygnsvården minskar och patienterna upplever större delaktighet. 5.Kvalitetsregistrens utdata används och resulterar i viktiga framsteg. 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa5

6 2014 arbetar vi också för att: 6. Kunskapen ökar om hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser till barn och unga. 7. Kunskapen ökar inom skolan, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten om att upptäcka, förebygga och behandla självskadebeteende. 8. Stödstrukturer etableras för implementering av tillgänglig och ny kunskap samt för fortsatt kunskapsutveckling. 9. Nya arbetssätt prövas och etableras av berörda myndigheter och SKL. 10. Användbara system för rapportering av data som underlag för att följa och styra utvecklingen samt som stöd för ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete. 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa6

7 Innehållet i överenskommelsen för 2014 Grundkrav: 1.Överenskommelser om samarbete mellan huvudmännen 2.Webbaserad information till barn och unga Grundkrav: 1.Överenskommelser om samarbete mellan huvudmännen 2.Webbaserad information till barn och unga Prestationsbaserad ersättning barn och unga Prestationsbaserad ersättning personer med omfattande behov Prestationsmål A 1-2 Förstärkt vårdgaranti: Lt: 80+100 mkr Prestationsmål A 1-2 Förstärkt vårdgaranti: Lt: 80+100 mkr Prestationsmål A 3-4 Rapportering av SIP:ar: K: 100 mkr Lt: 50 mkr Prestationsmål A 3-4 Rapportering av SIP:ar: K: 100 mkr Lt: 50 mkr Prestationsmål B 1 Kvalitetsregister: Lt: 100 mkr Prestationsmål B 1 Kvalitetsregister: Lt: 100 mkr Prestationsmål B 2 Minska behovet av tvångsåtgärder: Lt: 50 mkr Prestationsmål B 2 Minska behovet av tvångsåtgärder: Lt: 50 mkr Prestationsmål B 3 Inventeringar: K: 150 mkr Prestationsmål B 3 Inventeringar: K: 150 mkr Utvecklingsmedel till SKL Lt: 280+100=380 mkr K: 100+150=250 mkr Tot: 630 mkr Barn och unga Psynken: 33,5 mkr Självskadeprojektet: ca 10 mkr Barn och unga Psynken: 33,5 mkr Självskadeprojektet: ca 10 mkr Personer med omfattande behov Utveckling av heldygnsvården, integrerade arbetsformer, inventeringar: ca 10,5 mkr Stöd och behandling på nätet: ca 2 mkr Personer med omfattande behov Utveckling av heldygnsvården, integrerade arbetsformer, inventeringar: ca 10,5 mkr Stöd och behandling på nätet: ca 2 mkr Övrigt Mer Teori i ST-utbildningen (METIS): ca 5 mkr Samordningskansliet: 1,5 mkr Övrigt Mer Teori i ST-utbildningen (METIS): ca 5 mkr Samordningskansliet: 1,5 mkr Prestationsmedel: 630,0 mkr Utvecklingsmedel: 62,5 mkr Tot: 692,5 mkr 2013-12-137

8 Prestationsmål A 1 och A 2: Tillgänglighet barn och unga 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa8 MålbeskrivningLt A 1. Tillgänglighet till första bedömning inom 30 dgr (90%)80 mkr A 2. Tillgänglighet till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dgr från det att beslut tagits (80%) 100 mkr Summa:180 mkr Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2

9 Prestationsmål A 3 och A 4: Samordnade individuella planer 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa9 MålbeskrivningKLt A 3. Rapporterat hur många samordnade individuella planer som upprättats för barn och unga <18 år som har kontakt med socialtjänsten samt för barn och unga som är placerade enligt SoL eller LVU (<21 år), och har gjort en analys av behovet av sådana planer i dessa målgrupper samt upprättat en handlingsplan för att säkerställa att samordnade individuella planer upprättas för alla som har behov av det. 100 mkr A 4. Rapporterat hur många samordnade individuella planer som upprättats för personer <25 år för de som har kontakt med specialistverksamhet inom psykiatrin och gjort en uppskattning av behovet samt gjort en analys och handlingsplan. 50 mkr Summa:100 mkr50 mkr Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2

10 Prestationsmål B 1: Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa10 MålbeskrivningLt B 1. Registrerat minst 60% av patienterna i relevanta psykiatriska kvalitetsregister, 60% av patienterna i Bipolär och PsykosR ska också ha fått en läkemedelsuppföljning. Vidare ska 60% patienterna i PsykosR erbjudits någon av de upptagna hälsofrämjande åtgärderna. 100 mkr Summa:100 mkr Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2

11 Prestationsmål B 2: Minska behovet av tvångsåtgärder 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa11 MålbeskrivningLt B 2. 1) I dentifierat den tiondel av patienterna som blir föremål för flest tvångsvårdstillfällen, och den tiondel av patienterna som utsätts för flest tvångsåtgärder. 2) Upprättat en handlingsplan för att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder i den gruppen. 3) Vara aktiva i aktiviteter för att vidmakthålla resultat som uppnåtts genom tidigare utvecklingsarbete, och delta i gemensamt kvalitetssäkringsarbete avseende rapportering av tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder till patientregistret (PAR). 50 mkr Summa:50 mkr Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2

12 Prestationsmål B 3: Inventeringar 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa12 MålbeskrivningK B 3. G jort en inventering (2011-2014) av personer med psykisk funktionsnedsättning i enlighet med Socialstyrelsens verktyg samt följt upp den analys som gjordes 2013 av hur väl individernas behov är tillgodosedda på boendeområdet, arbete och sysselsättningsområdet och den planering av hur verksamheten kan utvecklas som gjordes 2013. 150 mkr Summa:150 mkr Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2

13 Kommer det att göra skillnad? 2013-12-13Samordning för Psykisk (o)hälsa13


Ladda ner ppt "Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 (PRIO-satsningen)  Krafttag kring:  barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller."

Liknande presentationer


Google-annonser