Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordning för Psykisk (o)hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordning för Psykisk (o)hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Samordning för Psykisk (o)hälsa
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO-satsningen) Krafttag kring: barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Årliga överenskommelser mellan staten och SKL Genom bra samverkansformer på olika nivåer skapa hållbara strukturer för regional och lokal utveckling präglad av långsiktighet, samordning och helhetssyn. Avsikten med den prestationsbaserade modellen är att påskynda utvecklingen inom området och åstadkomma varaktig förbättring. Nationell samordningsfunktion: Ett gemensamt ansvarstagande från regeringen och SKL SKL bidrar bl.a. till samordning av genomförandet av insatser som sker i kommuner och landsting Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan huvudmännen och lyfta fram och sprida goda exempel Samverkan med organisationer som förträder brukare, patienter och anhöriga Samordning för Psykisk (o)hälsa

2 Långsiktighet, samordning och helhetssyn
SKL:s långsiktiga gemensamma handlingsplan Psykisk hälsa Regeringens PRIO-plan psykisk ohälsa Syftet är att skapa en långsiktig struktur i det nationella stödet i utveckling av den psykiatriska vården och omsorgen Samverkan mellan huvudmännen utgör en central beståndsdel i planerna Samordning för Psykisk (o)hälsa

3 Målsättning med satsningen
Genom bra samverkansformer på olika nivåer skapa hållbara strukturer för regional och lokal utveckling präglad av långsiktighet, samordning och helhetssyn: En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet Tillgång till arbete och sysselsättning Möjlighet till delaktighet och inflytande Samordning för Psykisk (o)hälsa

4 Viktiga utgångspunkter för överenskommelsen 2014
Fortsättning på överenskommelsen 2012 och 2013 med en prestationsbaserad modell för fördelning av stimulansmedel (grundkrav och prestationsmål) Fortsatt fokus på: barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Inga större förändringar eller nya tillägg Vidmakthålla och vidareutveckla strukturer för samverkan som medel för fortsatt regional och lokal utveckling För 2013 omfattade den 687,5 mkr ( ,5); för ,5 mkr ( ,5 mkr) Samordning för Psykisk (o)hälsa

5 Samordning för Psykisk (o)hälsa
2014 arbetar vi för att: Patienters, brukares och anhörigas inflytande ökar. Det ska finnas lättillgänglig information samt hjälp och stöd på rätt nivå för barn och unga och deras familjer. Barn och unga med psykisk ohälsa får utifrån sina behov insatser som är planerade, gemensamma och samordnade. Tvångsåtgärderna inom heldygnsvården minskar och patienterna upplever större delaktighet. Kvalitetsregistrens utdata används och resulterar i viktiga framsteg. Samordning för Psykisk (o)hälsa

6 2014 arbetar vi också för att:
Kunskapen ökar om hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser till barn och unga. Kunskapen ökar inom skolan, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten om att upptäcka, förebygga och behandla självskadebeteende. Stödstrukturer etableras för implementering av tillgänglig och ny kunskap samt för fortsatt kunskapsutveckling. Nya arbetssätt prövas och etableras av berörda myndigheter och SKL. Användbara system för rapportering av data som underlag för att följa och styra utvecklingen samt som stöd för ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Samordning för Psykisk (o)hälsa

7 Innehållet i överenskommelsen för 2014
Grundkrav: Överenskommelser om samarbete mellan huvudmännen Webbaserad information till barn och unga Utvecklingsmedel till SKL Prestationsbaserad ersättning barn och unga Prestationsbaserad ersättning personer med omfattande behov Barn och unga Psynken: 33,5 mkr Självskadeprojektet: ca 10 mkr Prestationsmål A 1-2 Förstärkt vårdgaranti: Lt: mkr Prestationsmål B 1 Kvalitetsregister: Lt: 100 mkr Personer med omfattande behov Utveckling av heldygnsvården, integrerade arbetsformer, inventeringar: ca 10,5 mkr Stöd och behandling på nätet: ca 2 mkr Prestationsmål A 3-4 Rapportering av SIP:ar: K: 100 mkr Lt: 50 mkr Prestationsmål B 2 Minska behovet av tvångsåtgärder: Lt: 50 mkr Övrigt Mer Teori i ST-utbildningen (METIS): ca 5 mkr Samordningskansliet: 1,5 mkr Prestationsmedel: 630,0 mkr Utvecklingsmedel: 62,5 mkr Tot: 692,5 mkr Lt: =380 mkr K: =250 mkr Tot: 630 mkr Prestationsmål B 3 Inventeringar: K: 150 mkr

8 Prestationsmål A 1 och A 2: Tillgänglighet barn och unga
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning Lt A 1. Tillgänglighet till första bedömning inom 30 dgr (90%) 80 mkr A 2. Tillgänglighet till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dgr från det att beslut tagits (80%) 100 mkr Summa: 180 mkr Samordning för Psykisk (o)hälsa

9 Prestationsmål A 3 och A 4: Samordnade individuella planer
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning K Lt A 3. Rapporterat hur många samordnade individuella planer som upprättats för barn och unga <18 år som har kontakt med socialtjänsten samt för barn och unga som är placerade enligt SoL eller LVU (<21 år), och har gjort en analys av behovet av sådana planer i dessa målgrupper samt upprättat en handlingsplan för att säkerställa att samordnade individuella planer upprättas för alla som har behov av det. 100 mkr A 4. Rapporterat hur många samordnade individuella planer som upprättats för personer <25 år för de som har kontakt med specialistverksamhet inom psykiatrin och gjort en uppskattning av behovet samt gjort en analys och handlingsplan. 50 mkr Summa: Samordning för Psykisk (o)hälsa

10 Prestationsmål B 1: Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning Lt B 1. Registrerat minst 60% av patienterna i relevanta psykiatriska kvalitetsregister, 60% av patienterna i Bipolär och PsykosR ska också ha fått en läkemedelsuppföljning. Vidare ska 60% patienterna i PsykosR erbjudits någon av de upptagna hälsofrämjande åtgärderna. 100 mkr Summa: Samordning för Psykisk (o)hälsa

11 Prestationsmål B 2: Minska behovet av tvångsåtgärder
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning Lt B 2. 1) Identifierat den tiondel av patienterna som blir föremål för flest tvångsvårdstillfällen, och den tiondel av patienterna som utsätts för flest tvångsåtgärder. 2) Upprättat en handlingsplan för att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder i den gruppen. 3) Vara aktiva i aktiviteter för att vidmakthålla resultat som uppnåtts genom tidigare utvecklingsarbete, och delta i gemensamt kvalitetssäkringsarbete avseende rapportering av tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder till patientregistret (PAR). 50 mkr Summa: Samordning för Psykisk (o)hälsa

12 Prestationsmål B 3: Inventeringar
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning K B 3. Gjort en inventering ( ) av personer med psykisk funktionsnedsättning i enlighet med Socialstyrelsens verktyg samt följt upp den analys som gjordes 2013 av hur väl individernas behov är tillgodosedda på boendeområdet, arbete och sysselsättningsområdet och den planering av hur verksamheten kan utvecklas som gjordes 2013. 150 mkr Summa: Samordning för Psykisk (o)hälsa

13 Kommer det att göra skillnad?
Samordning för Psykisk (o)hälsa


Ladda ner ppt "Samordning för Psykisk (o)hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser