Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet och utvärdering Några reflektioner bakåt och framåt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet och utvärdering Några reflektioner bakåt och framåt."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet och utvärdering Några reflektioner bakåt och framåt

2 80-90 talet F Brukarundersökningar –Vår situation och kritiken idag F Olika kvalitetskoncept från näringsliv och utland –NPM banar väg för kundfokus –Svårigheter med anpassning: politik och ekonomi? –Vi investerar men vi ser inte så mycket resultat

3 90 – 20 talet F Vi försöker hitta konkreta arbetssätt F Utlandet inspirerar –Klagomålshantering, tjänstegarantier, kvalitetsnätverk, kvalitetsbristkostnader, m.m. F Involverar även ledning och politik –Skiljer oss från omvärlden F Vi formulerar ett kvalitetsbegrepp utifrån perspektiv

4 20-talet och framåt F Jämförelser i kommuner och landsting har fått fotfäste –Dagens Samhälle –Svenskt Näringsliv, –Skattebetalarnas förening med flera F Öppna Jämförelser F Jämförelseprojektet F Kommuns Kvalitet i Korthet F Kommunkompassen F Resultatvisaren

5 20-talet och framåt F Den nationella aspekten har fått fotfäste F Kvaliteten på verksamheten ska kunna mätas på nationell nivå –Enorma individregister F Kvalitet är plötsligt allt - etikettering –Döljer en annan agenda F Siffrornas kvalitet i komplexa verksamheter F Internationella erfarenheter –Få liknande exempel – offentligheten –Siffror leder inte automatiskt till förbättringar –Vem är drivkraften?

6 Problemet med modeller F Donabedian –Struktur-process-resultat –Hälsosjukvården F Modellen får problem i den politiskt styrda organisationen. F Inte tillämplig överallt i kommunal verksamhet F Förenklingen blir ett hinder och inte ett hjälpmedel i o m att man exkluderar viktiga kvalitativa aspekter från resultatsidan

7 SKL:s fem spår – hänger de ihop? F Jämförelseprojektet F Kommuns Kvalitet i Korthet (KKK) F Resultatvisaren F Kommundatabasen F Öppna Jämförelser

8 Jämförelseprojektet F Jämförelseprojektet är verkstan –Vi konstruerar, testar, definierar resultatmått och tar fram resultat –Flera av måtten från projektet används i Kommuns Kvalitet i Korthet och Resultatvisaren

9 KKK:s syfte och inriktning F KKK:s syfte är att skapa underlag för politiker att föra en dialog med medborgarna om kommunens resultat. –Den är starkt begränsad i antalet resultatmått –Den tar upp flera områden än vad Jämförelseprojektet gör –Det är kommunikationen utåt som är dess huvudsida

10 Resultatvisarens syfte F Ett verktyg för att analysera kommunledningens arbete med resultat och kopplingen till styrning och ledning. –En extern granskning utifrån Kommunkompassens områden: tjänsteförmedlare, demokratisk organisation, arbetsgivarroll och samhällsbyggare –Bredare perspektiv än Jämförelseprojektet –Ett förbättringsverktyg och temperaturmätare som ger underlag till förbättringar av styrning och ledning

11 Kommundatabasen F Samlingsplatsen för alla resultat F En ökad betydelse i framtiden utifrån att den vidgar sina insamlingsområden F Tydligare koppling till Jämförelseprojektet i och med att RKA kommer att efterfråga resultat direkt från kommuner

12 Öppna Jämförelser F Syftet är att väcka intresset för resultat och jämförelser F En samlingsfunktion och publiceringsform för resultat inom olika verksamhetsområden F Fortsatt utvidgning av antalet områden F Resultaten hämtas från Kommundatabasen i större utsträckning

13 Vad är bra resultatmått F Har betydelse för brukare/medborgare F Nedbrytbara på enhetsnivå F Kan jämföras med andra kommuner F De ska visa på skillnader F Transparens

14 Ny typ av resultatmått F Utgångspunkten är ett brukarperspektiv F Från ett mått till en samlad bild = index F Mer komplex bild av datainsamling –Behovet av kvalitetssäkring –Säkerhet i resultat – ifrån endagsmätningar –Fåtal händer –Stöd i definitioner och support

15 Indexmodeller (value for money) F Resultatmått –En sammanvägning av flera resultat F Effektivitetsmått –Relationen mellan kostnader (styckekostnader, exkl. lokaler m.m.) och resultatmåtten ovan F NöjdBrukarIndex –De tre frågorna som läggs till den lokala enkäten F Kompletteras med andra mått F Ingen skog eller helhetsbild - men viktiga indikatorer F Ibland svåra att kommunicera

16 Olika behov och perspektiv Kommun ledning Förvaltning - Verksamhet

17 Vem hanterar och samlar in denna del?

18 Några frågor att fundera på F Hur använder vi måtten och resultaten i framtiden? F Hur går de in i planeringsförutsättningar och budgetprocess? F Vem är pådrivaren? Säkrar kvaliteten på resultaten? Kan frågan överlåtas till förvaltningarna?

19 Är det så? F Att det är ni som sitter här som har den avgörande rollen? F Behöver vi en ny funktion i kommunen? –En som alltid har koll på resultaten på ledningsnivå likt den som har det för ekonomi? F Kan kommunen undvara detta i framtiden?


Ladda ner ppt "Kvalitet och utvärdering Några reflektioner bakåt och framåt."

Liknande presentationer


Google-annonser