Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledning & Styrning i Samverkan UTKAST FÖR VIDAREUTVECKLING Reflektioner och summeringar från intressentdialog den 25/9 på St Gertud i Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledning & Styrning i Samverkan UTKAST FÖR VIDAREUTVECKLING Reflektioner och summeringar från intressentdialog den 25/9 på St Gertud i Malmö."— Presentationens avskrift:

1 Ledning & Styrning i Samverkan UTKAST FÖR VIDAREUTVECKLING Reflektioner och summeringar från intressentdialog den 25/9 på St Gertud i Malmö

2 Highlights från dagen • Synliggör incitament för samverkan på alla nivåer i organisationen, horisontellt och vertikalt • Varje enskilt uppdrag bör innehålla incitament för samverkan • Ekonomiska styrmedel för samverkan som kopplas till upplevd kvalitet för kunden • Koncentrera samverkan kring de 10% av verksamheten som verkligen är gemensam mellan de olika aktörerna • Metodutveckling/värdeutveckling och kvalitetsarbete ska ske i möte med patienten, längst ut i leveransen • ”En väg in”, för medarbetare mellan Region och kommun Skåne • ”En väg in” eller en kontaktperson in för patienten • Skånes aktörer ska ha en ”enad front ut” mot patient • SKL – Skånes Kommuner & Landsting • Gemensamma satta politiska medborgarmål av kommun/region politik

3 Deltagarnas reflektioner på ordet ”samverkan” • Prata • Brukar/kundfokus • Träffas • Effektivitet • Kommunikation • Lyssna • Samarbete • Tillit • Förståelse • Nätverk • Vilja • Säker vård • Trygghet • Individen • Gemenskap • Win-win • Samtal • Bygga broar • Kontinuitetsbärare • Långsiktighet • Ärlighet • Affärsmässighet • Relationer • Prestigelöshet • Öppenhet • Tillgänglighet • Helhetssyn • Ömsesidig respekt • Förtroende

4 Kolliderande synsätt och känsliga frågor • Ska samverkan organiseras utifrån politik/tjänstemannanivå eller utifrån kunden/brukaren? • En toppstyrd region kolliderar med visionen att utveckla en äldresatsning underifrån med patienten i fokus? • Huvudmännen (kommun-slutenvård-primärvård) saknar engagemang och ansvar i varandras verksamheter • Regionen är en obegriplig organisation • Otydlighet och konflikt i ansvarsfrågan mellan politik- tjänsteman och region-kommun

5 Intressanta spår för vidareutveckling • En beslutsfattande ”Rådgivande funktion” behövs vid ev konflikter mellan huvudmännen • Hur skapas en incitamentsstyrd samverkan som bygger på kostnadseffektivitet och högre patientkvalitet? • Hur ser en attraktiv ersättningsmodell ut för ”interregional” samverkan? • Hur skapas uppdragsbeskrivningar som innefattar samverkansuppdraget horisontellt och vertikalt? • Hur säkerställs feedbacken mot politiken för den metodutveckling/värdeutveckling som sker i mötet med patienten? • Hur ska samarbetet mellan Skånes olika aktörer formas för att brukaren ska uppleva kvalitet och sömlösa övergångar?

6 Intressanta spår för vidareutveckling • Hur säkerställer vi en personoberoende arbetsform för samverkan, generellt och specifik? • ”Kvalitetsnämnden för samverkan i Skåne”?! • ”SKL – Skånes Kommuner och Landsting”? • Hur skapas gemensamma politiska medborgarmål bland region-och kommunpolitiker? • Vem faciliterar gemensamma mötesplatser för samverkan? • Vem inhämtar kunskap och kartlägger behov för brukaren långt innan de uppstår? • Hur säkerställs en enad front ut i kommunikation med medborgaren? • Vem ansvarar för att analysera och ta bort icke fungerande samverkansforum till förmån för nya samarbeten?

7 Skribenternas reflektioner • För homogena och samstämmiga grupper • I den fortsatta processen kring ”Ledning & Styrning” bör kunder, medborgare, Privata företag, Pensionärsorganisationer mfl bjudas in • Tjänstemännen efterfrågar mer tydliga mål från politiken • Ingen lyfte frågan om budget och ekonomin • Avsaknad av brukarfokus i diskussionerna

8 Punkter från slutdiskussion • Hur hittar vi ett förhållningssätt och en flexibilitet i den gråzon som uppstår mellan olika aktörers ansvar? • Fokusera, analysera och utveckla välfungerande samarbeten • Utgå från första operativa nivå där samverkan sker och utveckla modell/överenskommelse utifrån den nivån • Konkretisera istället för abstraktsera • Hitta en acceptans och ett förhållningssätt för att blotta egna brister till förmån för utveckling och förbättringsarbete


Ladda ner ppt "Ledning & Styrning i Samverkan UTKAST FÖR VIDAREUTVECKLING Reflektioner och summeringar från intressentdialog den 25/9 på St Gertud i Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser