Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokumentation som underlag för skolutveckling och eget lärande Karin Fridholm Gun-Britt Scherp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokumentation som underlag för skolutveckling och eget lärande Karin Fridholm Gun-Britt Scherp."— Presentationens avskrift:

1 Dokumentation som underlag för skolutveckling och eget lärande Karin Fridholm Gun-Britt Scherp

2 Hur dokumenterar man? Hur dokumenterar ni?

3 1. Vad dokumenterar du? 2. Hur dokumenterar du vanligtvis? 3. När blir dokumentation inte av? 4. När blir dokumentation av?

4

5 Dokumentera i bilder Hur dokumenterar vi så att andra läser?

6 Dokumentation av lärgruppsmöte utifrån ett PBS-perspektiv Frågeställning Datum Syftet med träffen var… Vi pratade om … Reflektioner under träffen… Slutsatser/lärdomar under träffen … Inför nästa träff tänker vi … Svårigheter i lärprocessen … Deltagare Dokumentatör Skicka gärna denna dokumentation till gun-britt.scherp@kau.se för att bidra till den gemensamma kunskapsbildningen om PBS.gun-britt.scherp@kau.se V g och uppge om dokumentationen får läggas ut på hemsidan www.pbs.kau.sewww.pbs.kau.se

7 Cmap

8

9 Varför ska vi dokumentera? För vem dokumenterar vi?

10 Andras erfarenheter forskning Reflektion Erfarenheter Slutsats/lärdom Nytt agerande Erfarenhetsläranade

11 För vår egen skull   För att synliggöra lärprocessen   För att kunna följa förändringar eller icke förändringar   För att befästa och fördjupa kunskaper och lärdomar  När man själv ser syftet med dokumentationen känner man sig motiverad att göra det

12 Intressen Bra relationer Nyfikenhet & uppmuntran Tid för reflektion Medbestämmande Egna initiativ & beslut Lyssna uppmärksamt på det som sägs & på det osagda Kunskaper & erfarenheter Ta reda på vad barnen är intresserade av, inifrånmotivation. Viktigt för barnen att få gensvar av oss vuxna. Utgå från den nivå som barnen befinner sig på. Bygga på de kunskaper barnen har. Att barnen får visa sina erfarenheter så att de sedan kan relatera dessa till de nya kunskaperna Barnen behöver få prova på och undersöka saker själva, se vad som händer och ta konsekvenserna av sitt handlande. De behöver känna att det lönar sig att ta egna initiativ och beslut Barnen ska få vara med och påverka sin situation, sitt lärande och sin vardag. Känna att deras åsikter räknas och tas i åtanke vid planering och beslut. Visa att man lyssnar och tar dem på allvar. Uppmuntra barnen då man ser att barnet är nyfiket, att barnet vill lära sig. Spinna vidare kring det som barnet är intresserad av. Att utifrån intresset knyta till ny information och nya kunskaper Så att alla blir sedda och hörda, bygger upp självkänslan, att man duger och att ens åsikter respekteras. Läsa mellan raderna, jobbiga saker pratar man ofta omkring men inte om. Tysta barn ska ej få försvinna i verksamheten Bra relationer är en grund för att skapa respekt, trygghet och förtroende mellan individer. Hur kan jag som lärare/pedagog på bästa sätt bidra till elevers/barns lärande? Att dokumentera, reflektera över det man lärt sig och komma till insikt, återkoppla. Det tar tid att ta in kunskap och alla barn behöver olika lång tid för att skapa sina egna begrepp och göra kunskapen till sin egen.

13 För gruppens skull För att   kunna följa den gemensamma lärprocessen   komma ihåg från en träff till en annan var i processen vi befinner oss   tydliggöra vår egen förståelse och varandras   få syn på likheter och skillnader och ev komma fram till en gemensam förståelse   få hjälp med ett annat perspektiv och ev få utmanande frågor

14   Bidra till skolans kollektiva minne   Ge ett underlag till kvalitetsredovisningen   För att involvera skolledaren i det gemensamma lärandet För utvecklingsprocessen på skolan

15   Inom PBS- nätverket ligger dokumentationen från ”praktiker” till grund för forskningen   Ger ett underlag för vidareutveckling av ”verktyg” och skrifter   Ger blivande lärare möjlighet att ta del av hur lärare tänker För skolutveckling

16 Lärdomar från arbete med problembaserad skolutveckling Bearbetning av dokumentation från lärgrupper i en kommun Karin Fridholm Magisteruppsats vid Mittuniversitetet

17 Gemensam reflektion Vad har vi talat om i grupperna?

18 Vilka erfarenheter och problem har vi runt dokumentation av lärprocessen? Tiden är ett problem. Det ska vara enkelt Att ta del av andras dokumentation – Mallen behöver utvecklas – noggrannare analys av problemet. Slutsats i form av ett påstående för att se vad man kommit fram till. Lägga till ”Vad säger forskning etc.” Hur dokumenterar man spontana lärande samtal? Mycket dokumenterande – systematik behövs – samtala om nyttoaspekten Synliggöra vad man har lärt sig Tydliggöra för alla Viktigt att någon reflekterar över dokumentationen Viktigt att träna på olika modeller Prestationskrav kan hämma – viktigt att använda dokumentation för lärande och förstå att lärande är en ständig process som aldrig blir färdig…

19 •Hur dokumenterar vi på ett tillräckligt enkelt och meningsfullt sätt så att det blir av? •Ha en liten bok i fickan •Reflektionstid avsätts i slutet av mötet •Alla behöver hjälpas åt för delaktighet •Bilder, ljud kan användas •Möjlighet att dokumentationen blir tillgänglig och möjlig att reflektera över för att samtala om vid ett senare tillfälle •Dokumentationsmallen kan förstoras och hängas upp i personalrummet så att alla läsa •Viktigt att styra samtalet för att frigöra tid •Ser man att dokumentationen används blir det viktigare att skriva •Syftet med dokumentationen är viktigt att samtala om –vad t ex en mall ska användas till •Dokumentationen bör ske ”i stunden”, inte i två steg •Viktigt att skapa en rutin för dokumentation t ex använda en mall, ett rullande schema för dokumentatören •Skriva dagbok –tankar man fått under dagen •Skriva på blädderblock så att alla ser som sedan sammanfattas och skrivs ner. Det svåraste är att hitta kärnan i det som sägs.

20 Hur ska ett bra dokumentationssätt eller en bra dokumentationsmall vara utformad? •Rullande sekreterarfunktion vid arbetslagsmöten skrivs ner i ett kollegieblock som alla kan ta del av •Enkla punkter kan ge upphov till förtydligande samtal •Viktigt att skapa en rutin för dokumentation t ex använda en mall, ett rullande schema för dokumentatören •Skriva dagbok – tankar man fått under dagen •Skriva på blädderblock så att alla ser som sedan sammanfattas och skrivs ner. Det svåraste är att hitta kärnan i det som sägs. •Underrubriker till samtalsmallen– hur man ska tänka för att inte komma bort i tanken.

21 Gemensam föreställningskarta T ex C-map T ex C-map

22 •Mallen är lite svår att använda •Dokumentera i bilder, foto, t ex av tre miljöer •Hur dokumenterar vi så att andra läser? - Fundera på för vem man dokumenterar •Är dokumentationen lärledarens ansvar eller gruppens ansvar? Om endast en person dokumenterar är risken att övriga inte känner sig delaktiga •Syftet med dokumentationen är viktigt att samtala om –vad t ex en mall ska användas till •Prestationskrav kan hämma – viktigt att använda dokumentation för lärande och förstå att lärande är en ständig process som aldrig blir färdig… •Mycket dokumenterande – systematik behövs – samtala om nyttoaspekten •Dokumentationen bör ske ”i stunden”, inte i två steg •Möjlighet att dokumentationen blir tillgänglig och möjlig att reflektera över för att samtala om vid ett senare tillfälle •Viktigt att träna på olika modeller •Viktigt med återkoppling för att motivera •När man själv ser syftet med dokumentationen blir man motiverad att dokumentera •Viktigt att någon reflekterar över dokumentationen •Skapa trygghet för att våga vilja dokumentera •Synliggöra vad man har lärt sig •Tydliggöra för alla

23 Gemensamma slutsatser/lärdomar dag 1 i Norrköping   Mycket dokumenterande – systematik behövs – samtala om nyttoaspekten   Syftet med dokumentationen är viktigt att samtala om –vad t ex en mall ska användas till   Synliggöra vad man har lärt sig   Tydliggöra för alla   Dokumentationen bör ske ”i stunden”, inte i två steg   Viktigt att någon reflekterar över dokumentationen   Möjlighet att dokumentationen blir tillgänglig och möjlig att reflektera över för att samtala om vid ett senare tillfälle   Viktigt att träna på olika modeller   Prestationskrav kan hämma – viktigt att använda dokumentation för lärande och förstå att lärande är en ständig process som aldrig blir färdig…

24   Mallen är lite svår att använda   Dokumentera i bilder, foto, t ex av tre miljöer   Hur dokumenterar vi så att andra läser? – –Fundera på för vem man dokumenterar   Viktigt med återkoppling för att motivera   Skapa trygghet för att våga vilja dokumentera   När man själv ser syftet med dokumentationen blir man motiverad att dokumentera   Är dokumentationen lärledarens ansvar eller gruppens ansvar? – –Om endast en person dokumenterar är risken att övriga inte känner sig delaktiga Gemensamma slutsatser/lärdomar dag 2 i Norrköping


Ladda ner ppt "Dokumentation som underlag för skolutveckling och eget lärande Karin Fridholm Gun-Britt Scherp."

Liknande presentationer


Google-annonser