Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB"— Presentationens avskrift:

1 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

2 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Pedagogik – förmågan att inte ingripa? Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

3 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Kultursyn Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

4 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Inlärning produktion perception Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

5 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Lärande produktion perception reflektion Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

6 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
produktion perception Kunskapssyn perception produktion reflektion Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

7 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
”Erfarenheter utan reflektion är bara händelser.” Ingela Josefsson Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

8 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

9 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
yttre inre Estetik – gestaltad erfarenhet Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

10 Estetiska lärprocesser
kan vara ett sätt att arbeta på i skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Alla språk, alla delar av språkutvecklingen används för att formulera och gestalta sitt lärande. Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

11 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Hur utvecklas kunskap? Känner du igen en process när du ser den? Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

12 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Att utveckla kompetens Upptäcka problemet Formulera problemet Föreslå lösningar Våga pröva! Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

13 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
ballongen trattarna Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

14 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
ballongen trattarna Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

15 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Kunskapsutveckling Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

16 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Exempel på process 5. Nytt utgångsläge 2. Känning 4. Språng! 1. Utgångsläge 3. Känsla av kompetensförlust Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

17 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Erfarenhet är inte vad som händer oss, utan vad vi gör av det som händer oss. Aldous Huxley Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

18 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Språk Meningsskapande system Ordna Förståelse och begriplighet Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

19 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
De estetiska språken Musikens språk Bildens språk Dansens språk Rörelsens språk Formens språk Tecknets språk Teaterns språk Talets språk Skriftens språk Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

20 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Höra Sjunga Läsa Tänka Skriva Tala Känna Skapa Röra Spela Multi-modaliteter Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

21 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Ur propostionen om ny lärarutbildning: De estetiska uttryckssätten har ett egenvärde men är också vägar till kunskap i olika ämnen. ……. Regeringen bedömer därför att kunskaper och kompetenser inom de estetiska områdena är viktiga för de blivande lärarna. Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

22 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Skolans kulturuppdrag Styrdokumenten: Läroplanen Lgr 11, del 1 och 2 Kursplanerna – varje ämne även de estetiska Estetiska perspektiv i alla ämnen Estetiska lärprocesser Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

23 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2: Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärk­sammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musice­rande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En har­monisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

24 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Fem kunskapsområden i Lgr 11: Naturvetenskap Teknik Samhällsvetenskap Humanism Estetik Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

25 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Del ur Lgr 11: Kursplan i svenska i grundskolan Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

26 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Del ur Lgr 11: Kursplan i matematik i grundskolan Syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

27 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Del ur Lgr 11: Kursplaner i naturvetenskap i grundskolan …Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

28 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Föra tanken vidare Ett reflekterande arbetssätt Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

29 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Föra tanken vidare Ett steg till i skolutvecklingen: från en uppgiftsbaserad kultur till process och kunskapsutveckling Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

30 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
Föra tanken vidare Läraren lär mer om lärande Elever lär varandra Elever lär att lärare lär sig Utvärdera sin insats Ett reflekterande arbetssätt Elevens delaktighet Synliggöra lärandet Återkoppling Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

31 Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB
produktion perception Inlärning Kunskapssyn perception Lärande produktion reflektion Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

32 Den öppna frågans stängda dörr
Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB

33 Den öppna frågans stängda dörr
Är jag intresserad av att alla barn i klassen får tid att tänka efter, eller tror jag att om någon av barnen svarar så lär sig de andra barnen av det? Vilken fråga ställer jag? Leken VEM SKA FÅ FRÅGAN utbryter: Jag låter några barn svara. Annars hinner vi inte. Först tar jag någon som propsar, Sen någon som uttrycker sig väl, Och till slut någon som inte räcker upp handen…. Lär man sig verkligen om någon annan berättar? Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB


Ladda ner ppt "Ulla Wiklund 2013/Reflektum AB"

Liknande presentationer


Google-annonser