Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Men det här är väl ingenting nytt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Men det här är väl ingenting nytt?"— Presentationens avskrift:

1

2 Men det här är väl ingenting nytt?
….....ge dig den här tiden

3 Att göra det självklara till en konst!
Gyllene ögonblick!

4 Barnperspektiv ”En viktig utgångspunkt när man försöker definiera barnperspektiv är att den vuxne aldrig kan se verkligheten utifrån barnets perspektiv. Därför handlar det om ett vuxet barnperspektiv” Vägledande Samspel……träna vår lyhördhet för barnet…..analysera situationer i vardagen…försöka förstå barnets avsikter….

5 Henning Rye och Karsten Hundeide

6 ICDP Internationellt

7 Vägledare nivå 1 och 2: Bli inspirerad av programmet och vilja lära sig mer. Öka sin egen medvetenhet om sig själv och sin egen betydelse i mötet med andra. Vägleda andra, praktisera programmet. (Träffa en grupp om minst 3 personer vid 5 tillfällen. Dokumentera. 5 nätverksträffar under ett års tid. Litteratur) .

8 Innehåll, steg 1 De tre samspelsdialogerna
Programmets förankring i FN:s konvention Programmets teoretiska förankring i : Anknytningsteori Utvecklingsteori Förmedlad inlärning Affektteori

9 Kommer du ihåg? Har du egna erfarenheter från din barndom
av någon vuxen som var betydelsefull för dig förutom dina föräldrar? Vad gjorde personen? Vad utstrålade/förmedlade den?

10 Människans psykosociala behov
Bli sedd Bli mött Bli förstådd Bli accepterad Känna sig betydelsefull

11 Att vara barn idag, igår, i morgon

12 De tre dialogerna: Den känslomässiga dialogen
Den meningsskapande och vägledande dialogen Den reglerande dialogen

13 Den känslomässiga dialogen, Kärlek och Bekräftelse
Visa att du tycker om barnet Se och följ barnets initiativ Intim dialog och turtagning Bekräftelse och erkännande

14 Den vägledande dialogen Stimulans
Skapa gemensam uppmärksamhet/fokus och engagemang Ge mening i form av beskrivningar av vad som händer här och nu Utvidgning, förklaringar och berättelser om verkligheten

15 Den reglerande dialogen Gränser, regler
Vägled barnet steg för steg Anpassa stödet, skapa goda rutiner Positiv gränssättning genom att gemensamt hitta lösningar och alternativ

16 Artikel 2, Barnets rätt till lika villkor
Jämställdhet. Alla människors lika värde Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionsnedsättning eller annan liknande skada.

17 Artikel 3 Barnets bästa Barn har fullt och lika människovärde och är inte mindre värda än vuxna. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd för att kunna åtnjuta sina fulla människovärde

18 Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
6 a: Rätt till livet 6 b: Barnets rätt till överlevnad och utveckling Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar

19 Artikel 12 Barnets rätt att påverka sitt liv
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

20 Barnkonventionen och Vägledande Samspel
Alla artiklar i barnkonventionen relaterar till varandra och alla teman i programmet relaterar till varandra och utgör en helhetssyn på barns utveckling

21 Barns utveckling och lärande
Förmedlad inlärning (Feurstein) Känsla av sammanhang (Antonovski) Utvecklingszonen för möjlig utveckling (Vygotskij) Utvecklingszonen för möjlig utveckling i omsorgsgivarens uppfattning om barnet

22 Glädje, intresse, förvåning, ilska, ledsnad, avsmak, rädsla, skam, avsky
Vilka känslor har du lätt att förstå? Vilka känslor känner du dig trygg med att möta? Hur är ditt bemötande? Vilka känslor kan vara svåra att möta? Finns det känslor som triggar igång dig?

23 Jag har ingen jävla penna!
”Håll känslointensiteten låg. Om du kan se att barnet är under press så innebär att backa från ett krav en bekräftelse av barnet och inte att du tappar ansiktet”


Ladda ner ppt "Men det här är väl ingenting nytt?"

Liknande presentationer


Google-annonser