Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällets barnperspektiv; det generella barnperspektivet i ett samhälle som avspeglas t ex i lagstiftning Vuxnas barnperspektiv; den enskildes syn på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällets barnperspektiv; det generella barnperspektivet i ett samhälle som avspeglas t ex i lagstiftning Vuxnas barnperspektiv; den enskildes syn på."— Presentationens avskrift:

1

2 Samhällets barnperspektiv; det generella barnperspektivet i ett samhälle som avspeglas t ex i lagstiftning Vuxnas barnperspektiv; den enskildes syn på barndom och barndomens villkor Barnets perspektiv; varje barns syn på sitt eget liv och sin omvärld Vad innebär ett barnperspektiv Perspektiv = betraktelsesätt, synvinkel eller aspekt

3 Globalt barnperspektiv

4 NATIONELL RÄTT FOLKRÄTT Telekommunikation Post Diplomati Luftfart Mänskliga rättigheter FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s konvention om barnets rättigheter

5 Juridiskt dokument §Konvention - deklaration §Stat - stat §Individ - stat §Ingen internationell domstol

6 FN-kommittén Ett antal experter Rapport vart femte år Granskning Dialog med regeringar Tolkning Rekommendationer

7 FN-kommittén för barnets rättigheter * Inkonsekvenser i policy och skillnader i i tillhandahållandet av eller tillgänglighet till service * Införandet av avgifter och nedskärningar i utbildning och social service * Ökning av rasism och främlingsfientlighet * Familjerådgivningen

8 Barn behöver särskilt skydd Barndomen har ett värde i sig själv

9 Barnkonventionens innehåll Inledning 54 artiklar: –Fyra huvudprinciper –En genomförandeartikel –36 sakartiklar –13 artiklar om övervakning och anslutning

10 I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet Artikel 1 Definition av barnet

11 Barnkonventionen Artikel 12 Barnets rätt att komma till tals Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling Huvudprinciper

12 Artikel 2 Barn ska skyddas mot all slags diskriminering Likvärdiga villkor

13 Kartläggning och data- insamling Förändringar i uppväxtvillkor Ålder, bostadsort, etnisk grupp mm Förändringar i service Förändringar i budgettilldelning Utgifter för barnverksamheter

14 Artikel 3 Portalbestämmelse Gäller alla barn och alla beslut Prövning ska göras Ingen fastställd definition Principen ska väga tungt Generell vägledning

15 Prövning av barnets bästa Gällande lagstiftning Vad säger barnkonventionen Aktuell forskning Rådande praxis Beprövad erfarenhet Vad säger barn och unga

16 Artikel 6 Rätten till liv Rätten till utveckling

17 Helhetssyn Helhetssyn kräver samarbete över organisations- förvaltnings- och verksamhetsgränser Kräver kunskap om varandras områden Vilja till samverkan Insikt om fördelar för barnet och svårigheter för de vuxna

18 Artikel 12 Demokratiartikeln Gäller alla beslut som rör barn Utvecklingsaspekt Företrädare En absolut rättighet

19 Barns delaktighet Varför gör vi detta, vad vill vi uppnå Vilka barn Vilka frågor Hur kommer barnen till uttryck Hur används resultaten Hur visas barnen respekt

20 Artikel 4 ”Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som finns i konventionen” ”Konventionsstaterna ska vidta åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser”

21 Aktiva prioriteringar Del av budget som går till barn samt utvecklingen av budgeten Åtgärder för alla barn oavsett bostadsort, socialt eller etniskt ursprung Åtgärder för att tillförsäkra utsatta barn särskilt stöd

22 Information och kunskap För att veta mina rättigheter måste jag känna till dem För att kunna arbeta utifrån barnkonventionens krav måste jag känna till dem

23  Barnet har rätt till hälso- och sjukvård.  Utveckla förebyggande hälsovård, föräldrarådgivning samt undervisning om och hjälp i familjeplaneringsfrågor  Gravida och nyblivna mammor har rätt till hälsovård. Artikel 24

24 En god jordmån * Beslut i fullmäktige * Ledningens stöd * Samordningsansvar * Förankring och dialog * Del av ordinarie processer * Aktiviteter på olika nivåer

25 MÅL METOD HANDLING UPPFÖLJNING Separat handlingsplan som en del i ordinarie planer allmänna direktiv samordnare barnbilaga konsekvensanalyser kartläggningar inflytandeåtgärder nämndöverskridande samarbete ”barnbokslut” utbildning samråd samarbete förändringar prioriteringar ekonomi? ändrat synsätt? demokrati? upplevelse? PROBLEMFORMULERING POLITISKT INITIATIV FÖRANKRING OCH MOBILISERING

26

27 Barn behöver mer

28 NATIONELL NIVÅ - Riksdag - Regering - Myndigheter REGIONAL NIVÅ - Landsting - Länsstyrelser LOKAL NIVÅ - Kommuner - Verksamheter Hela Sverige berörs


Ladda ner ppt "Samhällets barnperspektiv; det generella barnperspektivet i ett samhälle som avspeglas t ex i lagstiftning Vuxnas barnperspektiv; den enskildes syn på."

Liknande presentationer


Google-annonser