Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad innebär ett barnperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad innebär ett barnperspektiv"— Presentationens avskrift:

1

2 Vad innebär ett barnperspektiv
Perspektiv = betraktelsesätt, synvinkel eller aspekt Vuxnas barnperspektiv; den enskildes syn på barndom och barndomens villkor Samhällets barnperspektiv; det generella barnperspektivet i ett samhälle som avspeglas t ex i lagstiftning Barnets perspektiv; varje barns syn på sitt eget liv och sin omvärld

3 Globalt barnperspektiv

4 Mänskliga rättigheter
NATIONELL RÄTT FOLKRÄTT Post Diplomati Luftfart Telekommunikation Mänskliga rättigheter FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s konvention om barnets rättigheter

5 Juridiskt dokument Konvention - deklaration Stat - stat Individ - stat
Ingen internationell domstol

6 FN-kommittén Ett antal experter Rapport vart femte år Granskning
Dialog med regeringar Tolkning Rekommendationer

7 FN-kommittén för barnets rättigheter
* Inkonsekvenser i policy och skillnader i i tillhandahållandet av eller tillgänglighet till service * Införandet av avgifter och nedskärningar i utbildning och social service * Ökning av rasism och främlingsfientlighet * Familjerådgivningen

8 Barndomen har ett värde i sig själv
Barn behöver särskilt skydd

9 Barnkonventionens innehåll
Inledning 54 artiklar: Fyra huvudprinciper En genomförandeartikel 36 sakartiklar 13 artiklar om övervakning och anslutning

10 Definition av barnet I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet Artikel 1

11 Huvudprinciper Barnkonventionen
Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling Artikel 12 Barnets rätt att komma till tals Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor

12 Artikel 2 Barn ska skyddas mot all slags diskriminering
Likvärdiga villkor

13 Kartläggning och data- insamling
Förändringar i uppväxtvillkor Ålder, bostadsort, etnisk grupp mm Förändringar i service Förändringar i budgettilldelning Utgifter för barnverksamheter

14 Artikel 3 Portalbestämmelse Gäller alla barn och alla beslut
Generell vägledning Principen ska väga tungt Portalbestämmelse Ingen fastställd definition Prövning ska göras

15 Prövning av barnets bästa
Gällande lagstiftning Vad säger barnkonventionen Aktuell forskning Rådande praxis Beprövad erfarenhet Vad säger barn och unga I utredningsdirektiven skall ingå att alla remissinstanser prövar barnets bästa. Om alla förvaltningar/nämnder har gjort prövningar sammanställs de inför beslut. Man kan relatera effektkedjor till prövningen av barnets bästa.

16 Artikel 6 Rätten till liv Rätten till utveckling

17 Helhetssyn Helhetssyn kräver samarbete över organisations- förvaltnings- och verksamhetsgränser Kräver kunskap om varandras områden Vilja till samverkan Insikt om fördelar för barnet och svårigheter för de vuxna

18 Artikel 12 Demokratiartikeln En absolut rättighet Gäller alla beslut
Utvecklingsaspekt Demokratiartikeln Gäller alla beslut som rör barn Företrädare

19 Barns delaktighet Varför gör vi detta, vad vill vi uppnå Vilka barn
Vilka frågor Hur kommer barnen till uttryck Hur används resultaten Hur visas barnen respekt

20 Artikel 4 ”Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som finns i konventionen” ”Konventionsstaterna ska vidta åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser”

21 Aktiva prioriteringar
Del av budget som går till barn samt utvecklingen av budgeten Åtgärder för alla barn oavsett bostadsort, socialt eller etniskt ursprung Åtgärder för att tillförsäkra utsatta barn särskilt stöd

22 Information och kunskap
För att veta mina rättigheter måste jag känna till dem För att kunna arbeta utifrån barnkonventionens krav måste jag känna till dem

23 Artikel 24 Barnet har rätt till hälso- och sjukvård.
Utveckla förebyggande hälsovård, föräldrarådgivning samt undervisning om och hjälp i familjeplaneringsfrågor Gravida och nyblivna mammor har rätt till hälsovård.

24 En god jordmån * Beslut i fullmäktige * Ledningens stöd
* Samordningsansvar * Förankring och dialog * Del av ordinarie processer * Aktiviteter på olika nivåer

25 PROBLEMFORMULERING METOD MÅL HANDLING UPPFÖLJNING POLITISKT INITIATIV
FÖRANKRING OCH MOBILISERING METOD MÅL HANDLING Separat handlingsplan som en del i ordinarie planer allmänna direktiv utbildning samråd samarbete förändringar prioriteringar samordnare barnbilaga konsekvensanalyser kartläggningar inflytandeåtgärder nämndöverskridande samarbete ”barnbokslut” UPPFÖLJNING ekonomi? ändrat synsätt? demokrati? upplevelse?

26

27 Barn behöver mer

28 Hela Sverige berörs NATIONELL NIVÅ REGIONAL NIVÅ LOKAL NIVÅ - Riksdag
- Regering - Myndigheter REGIONAL NIVÅ - Landsting - Länsstyrelser LOKAL NIVÅ - Kommuner - Verksamheter


Ladda ner ppt "Vad innebär ett barnperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser