Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agneta Leemann & Bimbi Dahne Widerberg 2013-01-24 Föra barnen på tal Att samtala om barn med patienter med psykisk ohälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agneta Leemann & Bimbi Dahne Widerberg 2013-01-24 Föra barnen på tal Att samtala om barn med patienter med psykisk ohälsa."— Presentationens avskrift:

1 Agneta Leemann & Bimbi Dahne Widerberg 2013-01-24 Föra barnen på tal Att samtala om barn med patienter med psykisk ohälsa

2 Föra barnen på tal 2 Lagstiftning  FN:s Barnkonvention  Hälso- och Sjukvårdslagen  Socialtjänstlagen

3 Föra barnen på tal 3 GRUNDPRINCIPER ARTIKEL 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor ARTIKEL 3 Barnets bästa ARTIKEL 6 Barnets rätt till liv och utveckling ARTIKEL 12 Barnets rätt att komma till tals

4 Föra barnen på tal 4 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 2 g § Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder någon annan som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

5 Föra barnen på tal 5 Socialtjänstlagen 14:e Kap 1 § /Träder i kraft I:2013-01-01/ Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården, 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges ovan är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

6 Metodens syfte  Stärka föräldraskapet och stödja barnens utveckling  Bedöma barnens och familjens behov av stödjande insatser eller skyddsåtgärder  Hjälpa barnet och familjen till annat tillgängligt stöd Föra barnen på tal 6

7  Förberedande samtal Man informerar om metoden. Föreslår, eventuellt, att den andre föräldern kommer med vid samtalen. Man ger patienten Handboken ”Hur hjälper jag mitt barn?”  Första samtalet  Kartläggning av barnens utveckling. Man hjälper föräldrarna att upptäcka barnens styrkor och sårbarheter. Ger information om skyddande faktorer.  Andra samtalet Samtalet skall ha fokus på barnet. Man hjälper föräldrarna att stödja barnets styrkor och hitta strategier när det gäller barnets sårbarhet antingen ifrån föräldrarna själva eller genom hjälp utifrån. Föra barnen på tal 7


Ladda ner ppt "Agneta Leemann & Bimbi Dahne Widerberg 2013-01-24 Föra barnen på tal Att samtala om barn med patienter med psykisk ohälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser