Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård och omsorg 1 Lagstiftning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård och omsorg 1 Lagstiftning."— Presentationens avskrift:

1 Vård och omsorg 1 Lagstiftning

2 Socialtjänstlagen en ramlag
På demokratins och solidaritetens grund främja människors: - ekonomiska och sociala trygghet - jämlikhet i levnadsvillkor - aktiva deltagande i samhällslivet frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Respekt för människors självbestämmande och integritet(frivillighet)

3 Socialtjänsten Kommunens ansvar
Kommunen får sluta avtal med annan om att fullgöra socialtjänstens uppgifter. Dock inte myndighetsutövning. Svara för -omsorg och service -upplysningar, råd -stöd och vård -ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

4 Vissa uppgifter socialtjänsten
Socialtjänsten bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. Bör tillhandahålla sociala tjänster såsom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, socialjour eller jämförlig verksamhet.

5 Grupper som socialtjänsten har särskilt ansvar för
Barn och unga Äldre Funktionshindrade Missbrukare Personer som vårdar eller stödjer närstående. Brottsoffer(särskilt kvinnor och barn som varit utsatta för eller bevittnat våld eller andra övergrepp)

6 Särskilda bestämmelser gällande äldre människor
Äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande(värdegrund) Få goda bostäder och ge dem som behöver hjälp och stöd i hemmet. Ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. Den äldre ska, så längt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

7 Särskilda bestämmelser gällande äldre människor
Kommunen skall: - göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden för äldre samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om verksamheten för äldre. - samverka med landsting, andra samhällsorgan i planering för äldre

8 Särskilda bestämmelser för människor med funktionshinder
Socialnämnden skall: - verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra - medverka till att den enskilde får meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt anpassat till hans eller hennes behov av särskilt stöd - inrätta bostäder med särskild service

9 Särskilda bestämmelser för människor med funktionshinder
Socialnämnden skall: - göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med psykiska, fysiska funktionshinder och i uppsökande verksamhet upplysa om sin verksamhet - planera insatser för människor med psykiska och fysiska funktionshinder - samverka med landstinget och andra samhällsorgan, organisationer

10 Särskilda bestämmelser för personer som vårdar eller stödjer närstående
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

11 Familjehem och HVB-hem
Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende

12 Rätten till bistånd Biståndsparagrafen 4 kap 1§ Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

13 Bistånd Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap 1 § om det finns skäl för det. Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 1. livsmedel, kläder o skor, lek o fritid, förbrukningsvaror, hälsa o hygien samt dagstidning, telefon och radio och tv-avgift Riksnorm. 2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

14 Överklagande Många beslut av Socialnämnden enligt denna lag bl a biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol(länsrätten)

15 Tillsyn Socialstyrelsen utöver tillsyn över socialnämnden, hvb-hem, särskilda boenden samt för annan verksamhet som bedrivs på uppdrag av socialnämnden. Från ny tillsynsmyndighet; Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn för socialtjänsten och hälso och sjukvården.

16 Anmälningsplikt – barn som far illa
Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden 1.myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom 2.andra myndigheter inom socialtjänsten, hälso och sjukvården, kriminalvården, rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet 3. anställda hos sådana myndigheter(ovan)

17 Anmälningsplikt – barn som far illa
4. verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso och sjukvårdens område eller socialtjänstens område. Verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för psykisk eller fysisk misshandel i hemmet.

18 Anmälningsplikt missförhållanden – Lex Sarah
Den som fullföljer uppgifter inom socialtjänsten eller vid SIS ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som rör den som får insatser inom verksamheten. Rapporteringsskyldig till: - i enskild verksamhet till den som driver verksamheten -vid SIS-verksamhet till ledning - i övrigt till berörd socialnämnd.

19 Anmälningsplikt missförhållande – Lex Sarah
Den som tar emot anmälan ska informera den som anmäler om plikter. Den som tar emot anmälan ska informera berörd socialnämnd om rapporter. Missförhållande eller påtaglig risk där för ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Allvarliga missförhållande(eller allvarlig påtaglig risk för) ska snarast anmälas till Socialstyrelsen.

20 Dokumentation Socialtjänstlagen
Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

21 Dokumentation Socialtjänstlagen
Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.

22 Tvångsvård för unga Lagen om vård av unga i vissa fall – LVU
Till personer under 18 år om vård ej kan ges med samtycke. Om fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk att den unges utveckling eller hälsa skadas(miljöparagrafen) eller

23 Tvångsvård unga om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. (beteendeparagrafen)

24 Tvångsvård för unga Vård enligt LVU beslutas av förvaltningsrätt(Länsrätten). Socialnämnden utreder och ansöker om vård enligt LVU. Vård enligt LVU kan bedrivas på särskilda ungdomshem(SIS-institutioner), på HVB-hem eller i familjehem. Du kan också vårdas enligt LVU i det egna hemmet men vården inleds utanför hemmet.

25 Tvångsvård unga LVU-vården ska upphöra när vården inte längre behövs. Senast när den unge är 18 år i miljöfallen och senast när den unge är 21 år i beteendefallen.

26 Tvångsvård missbrukare
Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM Tvångsvård syftar till att motivera missbrukaren att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk. Tvångsvården ska upphöra så fort som syftet med vården uppnåtts och senast när vården pågått i sex månader.

27 Kriterier LVM 1. någon till följd av missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt SoL eller på något annat sätt, och 3. han eller hon till följd av missbruket a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara b)löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller c)kan befaras att allvarligt skada sig själv eller någon närstående

28 Beslut LVM Förvaltningsrätt beslutar om LVM
Anmälningsskyldighet; Myndigheter som regelbundet kommer i kontakt med missbrukare är skyldiga att anmäla. Inom hälso- och sjukvården är det läkare som är skyldiga att anmäla. Socialnämnden utreder och ansöker om LVM hos förvaltningsrätt.

29 Vård LVM Den som dömts till LVM får inleda vården på ett LVM-hem. LVM-vården kan sedan flyttas till annat hvb-hem när frivilligare former av vård är möjligt.

30 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
Målet är att människor med omfattande och varaktiga funktionshinder ska garanteras goda levnadsvillkor. Den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet(frivillighet) Rättighetslag

31 LSS Tre personkretsar:
1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

32 LSS - Insatser Kommunen ansvarar för alla insatser enligt LSS utan den första insatsen som landstinget ansvarar för. 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.(landstingets ansvar)

33 LSS - insatser 2. Biträde av personlig assistens eller ekonomiskt stöd för sådan assistens om behovet inte täcks av beviljade assistenstimmer enligt socialförsäkringsbalken(Försäkringskassan) Personlig assistens= personligt utformat stöd till ex. att klä sig, måltider, personlig hygien, kommunicera med andra.

34 LSS insatser 3. Ledsagarservice 4. Biträde av kontaktperson. 5. Avlösarservice i hemmet. 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,

35 LSS insatser 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annat särskilt anpassad bostad för vuxna, 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

36 Insatser enligt LSS för äldre
Insatser till biträde av personlig assistens kan endast beviljas till personer över 65 år om insatsen beviljats innan personen fyllt 65 år. Insatserna får inte utökas efter det att personen fyllt 65 år.


Ladda ner ppt "Vård och omsorg 1 Lagstiftning."

Liknande presentationer


Google-annonser