Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsare Lillemor Franson, socionom, Aspergercenter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsare Lillemor Franson, socionom, Aspergercenter"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsare Lillemor Franson, socionom, Aspergercenter 2008-11-28
Samhällets stöd Föreläsare Lillemor Franson, socionom, Aspergercenter

2 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
KOMMUNEN Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Personligt ombud Bostadsanpassningsbidrag Överförmyndarnämnden Lillemor Franson, Aspergercenter,

3 SoL – Målsättning (1Kap 1§)
Socialtjänstens mål är att främja: ekonomisk och social trygghet jämlikhet i levnadsvillkor aktivt deltagande i samhällslivet Inrikta på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet Lillemor Franson, Aspergercenter,

4 SoL – Biståndsparagrafen (4 Kap 1§)
Rätten till bistånd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Socialnämnden för sin försörjning, försörjningsstöd och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så, att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lillemor Franson, Aspergercenter,

5 SoL - Människor med funktionshinder (5Kap7§)
Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Lillemor Franson, Aspergercenter,

6 SoL–Människor med funktionshinder (5kap§7)
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. Lillemor Franson, Aspergercenter,

7 SoL- Människor med funktionshinder (5Kap§8)
Socialnämnden ska vara väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. De har ett uppsökandeansvar. Kommunen ska samverka med landsting samt andra samhällsorgan och organisationer kring människor med funktionsnedsättningar. Lillemor Franson, Aspergercenter,

8 LSS - Mål och inriktning (§5)
Främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lillemor Franson, Aspergercenter,

9 LSS - Mål och inriktning 6§
Samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter Grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet Lillemor Franson, Aspergercenter,

10 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
LSS /SoL - Skillnader Den garanterade nivån, enligt LSS, är goda levnadsvillkor. Dessa anses ligga på en högre nivå än ”skälig levnadsnivå”, enl SoL. Bedömning, enligt LSS, ska ske utifrån, huruvida behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt. I SoL finns möjlighet till ett resonemang, huruvida behovet kan tillgodoses på annat sätt. Lillemor Franson, Aspergercenter,

11 LSS – Personkretsen (1§)
Personer med: 1 – utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 2 – betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller 3 – med varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Lillemor Franson, Aspergercenter,

12 LSS – Rätten till insatser (7§)
Den som tillhör personkretsen har rätt att ansöka om insatser, enligt LSS. Den som har behov av insatsen och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Lillemor Franson, Aspergercenter,

13 LSS – Rätten till insatser (forts)
Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov. De ska utformas så att det är lätt tillgängliga. De ska stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv. Lillemor Franson, Aspergercenter,

14 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
LSS – Insatserna ( §9) 1 - Rådgivning och annat personligt stöd 2 - Personlig assistent eller ekonomiskt stöd för sådan assistans 3 – Ledsagarservice 4 – Kontaktperson 5 – Avlösarservice i hemmet 6 - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 – Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet 8 – Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 9 – Bostad med särskild service för vuxna 10–Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder Lillemor Franson, Aspergercenter,

15 LSS – Individuell plan (10,14 §§)
I samband med att insats, enligt denna lag, beviljas kan den enskilde begära en Individuell Plan. Kommunen ska verka för att insatser som tas upp i planer som avses ovan ska samordnas. Lillemor Franson, Aspergercenter,

16 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
Överklagande Beslut, enligt både SoL och LSS kan överklagas hos Länsrätten. Länsrättens beslut kan överklagas hos Kammarrätten och vidare till Regeringsrätten. Prövningstillstånd krävs för överklagande till Kammarrätt resp Regeringsrätt. Lillemor Franson, Aspergercenter,

17 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
Tandvårdsstöd Tillhör man personkretsen, enlig LSS och har en pågående LSS-insats, har man rätt till tandvårdsstöd. Intyget söks direkt hos Tandvårdsstaben eller hos LSS-handläggaren. Behandlingen är kostnadsfri, med vissa undantag. Individen betalar 140 kr/besök upp till högkostnadsgränsen, 900 kr, därefter frikort. Lillemor Franson, Aspergercenter,

18 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
Personligt ombud - Ett personligt ombud ska se till att en person med psykiskt funktionshinder får sina behov tillgodosedda utifrån de lagliga rättigheter som han/hon har. - Arbetar på den enskildes uppdrag. - Arbetet ska utgå från den funktionsnedsattes behov och önskemål. - Stödet är frivilligt - Kostnadsfritt - Ansökan görs hos kommunen Lillemor Franson, Aspergercenter,

19 Bostadsanpassningsbidrag
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs hos kommunen. Syftet är, att man ska kunna förändra bostaden, så att den passar en familjemedlem med funktionsnedsättning. Lillemor Franson, Aspergercenter,

20 Överförmyndarnämnden
God man – Vem kan söka? Den som pga sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden kan ansöka om god man. Vilket stöd? Bevaka rätt Förvalta egendom Sörja för person Bygger på frivillighet. Kostnaden inkomstprövad. Lillemor Franson, Aspergercenter,

21 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
LANDSTINGET Landstinget ger vård och behandling, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Handikapp & Habilitering ingår i landstinget. Aspergercenter ingår i Handikapp & Habilitering. Handikapp & Habilitering och Aspergercenter ger insatser både enl HSL och LSS. Lillemor Franson, Aspergercenter,

22 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
Färdtjänst För att beviljas färdtjänst krävs att man har stora svårigheter att förflytta sig eller att åka med den allmänna kollektivtrafiken. Ansökan görs hos kommunen. Lillemor Franson, Aspergercenter,

23 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
Sjukresor Ny bestämmelse from 1 maj 2008 Resor som är betingade av medicinska skäl mellan bostad och vårdgivare, inkl habiliteringen, kostar 140 kr/resa upp till 1.400kr på 12 mån – därefter inget högkostnadsskydd. Resor mellan olika vårdgivare är kostnadsfria. Administreras av Färdtjänstnämnden Lillemor Franson, Aspergercenter,

24 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
STATLIG VERKSAMHET Försäkringskassan Arbetsförmedling -AF Rehab ingår i Arbetsförmedlingen - Arbetsförmedlingen för Unga Funktionshindrade Lillemor Franson, Aspergercenter,

25 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
Försäkringskassan Aktivitetsersättning Sjukersättning Bostadstillägg Handikappersättning Lillemor Franson, Aspergercenter,

26 Aktivitetsersättning
Från 19 år till och med 29 år Varaktig nedsättning av arbetsförmågan eller under minst ett år Alltid tidsbegränsad och beviljas längst 3 år i taget Ersättningen kan vara hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels. Man kan delta i föreningsverksamhet, hobbyverksamhet eller social träning med bibehållen aktivitetsersättning. Syftet är att förbättra arbetsförmågan. Lillemor Franson, Aspergercenter,

27 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
Sjukersättning Från 30 år till och med 64 år, därefter ålderspension Arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Man kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning. Man kan inte få tidsbegränsad sjukersättning från 1 juli 2008. Den som tidigare har tidsbegränsad sjukersättning kan omfattas av övergångsbestämmelser fram till slutet av 2012. Syftet är att ge ekonomisk grundtrygghet, då man inte kan arbeta pga sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Lillemor Franson, Aspergercenter,

28 Aktivitets-/sjukersättning
Om man har haft aktivitets- eller sjukersättning under ett år och vill börja arbeta/studera. Kan man få vilande ersättning under 2 år. Om man har aktivitetsstöd eller förlängd skolgång påverkas inte ersättningen. Lillemor Franson, Aspergercenter,

29 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
Bostadstillägg Bostadstillägg är ett tillägg till vissa pensionsförmåner, bland annat till aktivitets- och sjukersättning. Storleken på bostadstillägget beror på inkomst och kostnad för bostad. Lillemor Franson, Aspergercenter,

30 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
Handikappersättning Kan erhållas från och med 1 juli det år man fyller 19 år. Följande krav ställs: - behov av tidskrävande hjälp av en annan person i sitt dagliga liv - behov av hjälp av en annan person för att kunna förvärvsarbeta eller studera eller - betydande merkostnader. - Funktionsnedsättningen ska ha uppstått före 65 års ålder och behov av stöd ska finnas under minst ett år. - Den som är blind eller saknar ledsyn har alltid rätt till handikappersättning. Det gäller även den som är döv eller har en grav hörselskada. - Handikappersättningen är 36%, 53% eller 69% av prisbasbeloppet. - Ersättningen är skattefri. Lillemor Franson, Aspergercenter,

31 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
Arbetsförmedlingar Lokala arbetsförmedlingar, inkl Arbetsrehab Arbetsförmedlingen för Unga Funktionshindrade Lillemor Franson, Aspergercenter,

32 Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade
Från 18 tom 30 år De flesta har aktivitetsersättning. Insatserna Kartläggande samtal Gruppaktivitet Vägledning – vilken typ av arbete alt. studier? Förberedande yrkesinriktad arbetsmarknad Kortare praktik, max 4 veckor Lönebidrag till arbetsgivaren vid anställning Lillemor Franson, Aspergercenter,

33 SIUS (Särskilt Introduktions- och UppföljningsStöd)
Person med funktionsnedsättning får: En personlig samarbetspartner betr arbete Kostnadsfri upplärningsperiod Ekonomiskt stöd i form av lönebidrag vid anställning Anpassat stöd från SIUS-konsulenten under lång tid Lillemor Franson, Aspergercenter,

34 Lönebidragsanställning
Lönebidrag, upp till 80% av lönen, får lämnas: vid nyanställning när en anställd återgår i arbete efter att ha haft aktivitets-/sjukersättning då arbetsförmågan åter blivit nedsatt, om man tidigare haft lönebidrag inom tre år om arbetstagare byter arbetsgivare kan den nya arbetsgivaren få bidraget. Vid långtidssjukskrivning från annan arbetsgivare. Lillemor Franson, Aspergercenter,

35 Handikappsombudsmannen, HO
Arbetar för att motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Rättar till brister i lagar och författningar som berör personer med funktionsnedsättning. Lillemor Franson, Aspergercenter,

36 Lillemor Franson, Aspergercenter, 2008-11-28
Tillsynsmyndigheter Socialstyrelsen En nationell tillsynsmyndighet för bla hälso- och sjukvården, LSS-frågor och socialtjänsten. Länsstyrelsen - Har tillsyn över verksamheter, enl LSS och socialtjänsten i länet och har rätt att inspektera dessa. - Ska informera och ge råd till enskilda personer och till kommunerna. Lillemor Franson, Aspergercenter,

37 Intresseorganisationer
Riksföreningen Autism Föreningen Autism (lokalföreningen) Attention (ADHD) Ananke /Tvång) Lillemor Franson, Aspergercenter,


Ladda ner ppt "Föreläsare Lillemor Franson, socionom, Aspergercenter"

Liknande presentationer


Google-annonser