Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) www.rfs.se Stöd för andra Ett utbildningsmaterial för kontaktpersoner och kontaktfamiljer RIKSFÖRBUNDET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) www.rfs.se Stöd för andra Ett utbildningsmaterial för kontaktpersoner och kontaktfamiljer RIKSFÖRBUNDET."— Presentationens avskrift:

1 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) www.rfs.se Stöd för andra Ett utbildningsmaterial för kontaktpersoner och kontaktfamiljer RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS)

2 Många har kontaktperson eller kontaktfamilj Antal personer som har insatsen enligt socialtjänstlagen o21 200 barn 0-20 år oStatistik saknas om vuxna Källa: Socialstyrelsen, Barn och unga – insatser år 2008

3 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Många har kontaktperson eller kontaktfamilj Antal personer som har insatsen enligt LSS o18 400 har kontaktperson o10 200 har korttidsvistelse (bl.a. stödfamilj) o3 500 får personlig assistans Källa: Socialstyrelsen, Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2008

4 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Vem får insatsen? oAnsöka själv oNågon annan ser behovet ”Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter ” Socialtjänstlagens § 6 sista stycket.

5 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Personkretsarna i LSS Personkrets 1 omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Personkrets 2 omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom Personkrets 3 omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

6 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Många tillhör personkrets 1 oPersonkrets 1 - den största gruppen till antalet insatser av de tre personkretsarna. oDe vanligaste insatserna för personkrets 1 är daglig verksamhet, bostad med särskild service för vuxna samt kontaktperson.

7 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Socialtjänsten rekryterar oVarför vill du ta ett uppdrag? oDin egen livssituation oIntressen och möjligheter oKontroll i belastningsregistret oHembesök ( för kontaktfamiljer )

8 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Hur ser avtalet ut? oNär och hur ofta, hur länge? oUtvärdering varje halvår oFörsäkrad? oTystnadsplikt (sekretesslagen) oAnmälningsskyldighet oEtiska riktlinjer

9 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Samspel och bemötande oRespekt för personligt och privat oInte göra för mycket oMöta aggressivitet och rädsla oBära förtroenden oEtiska riktlinjer

10 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Förebygga, avlasta och stödja oVara ett stöd för barnet, tonåringen eller den vuxne oVara lyhörd för den enskildes behov och önskningar oHålla kontakten regelbunden oVisa respekt oTa vara på och stärka den enskildes egna resurser oVerka för ett innehållsrikt och positivt möte

11 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Kontaktfamilj Tänk på: oFöräldrarna bör ses som en viktig resurs oNi ska fungera som avlastning för föräldrarna oErbjuda en trygg miljö

12 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Kommunen behöver ge stöd otydligt innehåll i uppdraget ovägledning, stöd och hjälp oerfarenhetsutbyte och viss utbildning oregelbundna uppföljningsträffar oekonomisk ersättning ohjälp att göra ett bra avslut okontinuerlig information till människor med funktionshinder och deras företrädare om rätten till kontaktperson

13 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Psykofarmaka TypBiverkningarExempel mediciner 1. Sedativa, hypnotika Ångestdämpande, ro- och sömngivande beroende, dåsighet, yrsel, huvudvärk, koncentrations- svårigheter Rohypnol, Sobril Xanor 2. Antipsykotiska Neuroleptika effekt mot vissa psykotiska symptom som vanföreställ- ningar och hallucinationer trötthet, blodtrycksfall, muntorrhet, viktökning, sexuella funktions-störningar, stelhet. Haldol, Nozinan, Trilafon, 3. Antidepressiva Stämningsreglerande och ångestdämpande - tricykliska muntorrhet, förstoppning, viktökning, huvudvärk, svettningar. Anafranil Tryptizol - SSRI-preparatsömnstörningar, illamående, oro, sexuella problem Fontex, Cipramil, Zoloft 4. Litium Används förebyggande vid manodepressivitet samt vid akuta maniska skov ökad urinmängd, ökad törst, viktökning Lithionit

14 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Autistiska tillstånd oAutistiskt (Kanners) syndrom oAspergers syndrom oAndra autismliknande tillstånd oAutismspektrumstörning utan närmare specifikation


Ladda ner ppt "RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) www.rfs.se Stöd för andra Ett utbildningsmaterial för kontaktpersoner och kontaktfamiljer RIKSFÖRBUNDET."

Liknande presentationer


Google-annonser