Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LSS 1§ Omfattar personer med

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LSS 1§ Omfattar personer med"— Presentationens avskrift:

1 LSS 1§ Omfattar personer med
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder Varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande

2 2§-4§-5§-6§ 2§ Lägger fast ansvaret mellan kommuner och landstinget (9§) 4§ Lagen ersätter inte rättigheter i annan lagstiftning 5§ Levnadsvillkor som andra Grundad på respekt, självbestämmande (inflytande) och integritet

3 7§-8§ 7§ Rätten till insatser - behov av stöd i sin livsföring som inte tillgodoses på annat sätt Skall tillförsäkra goda levnadsförhållanden och anpassas utifrån individuella behov (utredning, bedömning, beslut, genomförande och uppföljning) 8§ insatser ska ges endast om den enskilde begär det

4 9§ 1. Rådgivning eller annat personligt stöd – särskild kompetens
2. personlig assistans eller ekonomisk stöd till assistans 3.Ledsagarservice 4. Biträde av kontaktperson 5.Avlösarservice i hemmet 6. Korttidsvistelse utanför hemmet 7. korttidstillsyn - över 12 år 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom 9. Bostad med särskild service för vuxna eller anpassad bostad 10. Daglig verksamhet

5 9a§ Definierar de grundläggande behov som ska föreligga för personlig assistans Hjälp med den personliga hygienen Måltider Klä på och av Kommunicera med andra Eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

6 9b§ -9c§ 9b§ Insatsen ska vara beviljad innan personen fyller 65 år eller att ansökan har kommit till kommunen senast dagen innan man fyllt 65 år, insatsen får inte ökas efter att personen har fyllt 65 år 9c§ Lägger fast att omvårdnad ingår vid korttidsvistelse, avlösarservice, korttidstillsyn, familjehem, bostad för särslid service för barn och ungdomar och vuxna samt daglig verksamhet

7 10§ 10§ Individuell plan 19§ Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 21§ LSS insatser enligt 9§ är avgiftsfria 26a½ kommun och landsting kan vitesföreläggas om man inte fullgör sina åtaganden 27§ Beslut om insatser kan överklagas till förvaltningsrätten och o s v 29§ Tystnadsplikt enligt Sekretesslagen


Ladda ner ppt "LSS 1§ Omfattar personer med"

Liknande presentationer


Google-annonser