Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)"— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Ramlag Skyldighet att erbjuda – kan inte överklagas Övergripande mål: God hälsa och vård på lika villkor Krav: God kvalitet Trygghet i vården God hygienisk standard Respekt för integritet och självbestämmande Patientens samtycke

2 Socialtjänstlagen (SOL)
Ramlag Rättighetslag – kan överklagas Övergripande mål: Ekonomisk/social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor Krav: Skälig levnadsnivå Yttersta ansvaret Respekt för integritet och självbestämmande Förbud att göra insatser för personer som inte samtycker

3 Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS)
Kan överklagas Övergripande mål: Den enskildes rätt till att få leva som andra trots funktionshinder Krav: Ingen inskränkning i den enskildes rättigheter enligt någon annan lag Goda levnadsvillkor Respekt för integritet och självbestämmande Full delaktighet i samhällslivet

4 Kommunens hälso- och sjukvård
Styrs av samma lagar som landstinget SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter SOSFS 2005:28 Lex Maria SFS 2008:355 Patientdatalagen SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag

5 MAS I varje kommun ska finnas en särskilt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ansvaret regleras i HSL §24, patientsäkerhetsförord-ningen (SFS 2010:1369) samt i SOSFS 1997:10. Kvalitetssäkring Dokumentation Läkemedelshantering Rutinkontakt med hälso- och sjukvårdspersonal Delegering Anmälan av skador Lex Maria Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel Samverkan / samordning andra instanser

6 Kommunal hälso- och sjukvårdspersonal
Enligt SFS 2010:659 Leg sjuksköterska Leg arbetsterapeut Leg sjukgymnast Leg dietist Socialtjänstpersonal som delegeras en hälso- och sjukvårdsuppgift

7 Ansvarsfördelning ”God och säker vård”
Omsorgsstyrelse Verksamhetschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Hälso- och sjukvårdspersonal Övergripande ansvar för att den hälso- och sjuk-vård som kommunen er-bjuder uppfyller lagens krav på god vård av god kvalitet och med god hygienisk standard. HSL 18§, 2a§ Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det fin-nas den personal, de lokaler och den utrust-ning som behövs för att god vård ska kunna ges. HSL 2e§ Inom hälso- och sjukvår-den ska finnas någon som svarar för verksam-heten. HSL 29§ Ansvara för att verksam-heten tillgodoser hög sä-kerhet för patienterna, god kvalitet och kost-nadseffektivitet. Se till att medicinskt ansvarig sjuksköterskas rutiner är kända och efterlevs i den dagliga verksamheten. Se till att avvikelser an-mäls till MAS. Tillse att det finns rutiner så att personalens kom-petens upprätthålls ge-nom adekvata vidare-utbildningsinsatser. SOSFS 1997:8 Ansvar utövas genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redo-visa verksamhetens kva-litet och säkerhet. SOSFS 1997:10 Ansvara för att det finns rutiner. HSL 24§ I ansvaret ingår att tillse att författningsbestämmel-ser och andra regler är kända och efterlevs. Ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och be-prövad erfarenhet. En patient ska ges sakkun-nig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Den som är hälso- och sjukvårdspersonal får delegera en arbetsupp-gift till någon annan när det är förenligt med kravet på god och sä-ker vård. SFS 2010: 659 Ska följa de rutiner som utarbetats av MAS.


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)"

Liknande presentationer


Google-annonser