Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Övergripande mål:  God hälsa och vård på lika villkor Krav:  God kvalitet  Trygghet i vården  God hygienisk standard.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Övergripande mål:  God hälsa och vård på lika villkor Krav:  God kvalitet  Trygghet i vården  God hygienisk standard."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Övergripande mål:  God hälsa och vård på lika villkor Krav:  God kvalitet  Trygghet i vården  God hygienisk standard  Respekt för integritet och självbestämmande  Patientens samtycke Ramlag Skyldighet att erbjuda – kan inte överklagas

2 Socialtjänstlagen (SOL) Övergripande mål:  Ekonomisk/social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor Krav:  Skälig levnadsnivå  Yttersta ansvaret  Respekt för integritet och självbestämmande  Förbud att göra insatser för personer som inte samtycker Ramlag Rättighetslag – kan överklagas

3 Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) Övergripande mål:  Den enskildes rätt till att få leva som andra trots funktionshinder Krav:  Ingen inskränkning i den enskildes rättigheter enligt någon annan lag  Goda levnadsvillkor  Respekt för integritet och självbestämmande  Full delaktighet i samhällslivet Kan överklagas

4 Kommunens hälso- och sjukvård Styrs av samma lagar som landstinget SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter SOSFS 2005:28 Lex Maria SFS 2008:355 Patientdatalagen SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag

5 MAS I varje kommun ska finnas en särskilt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ansvaret regleras i HSL §24, patientsäkerhetsförord- ningen (SFS 2010:1369) samt i SOSFS 1997:10.  Kvalitetssäkring  Dokumentation  Läkemedelshantering  Rutinkontakt med hälso- och sjukvårdspersonal  Delegering  Anmälan av skador Lex Maria  Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel  Samverkan / samordning andra instanser

6 Kommunal hälso- och sjukvårdspersonal Enligt SFS 2010:659  Leg sjuksköterska  Leg arbetsterapeut  Leg sjukgymnast  Leg dietist  Socialtjänstpersonal som delegeras en hälso- och sjukvårdsuppgift

7 OmsorgsstyrelseVerksamhetschefMedicinskt ansvarig sjuksköterska Hälso- och sjukvårdspersonal Övergripande ansvar för att den hälso- och sjuk- vård som kommunen er- bjuder uppfyller lagens krav på god vård av god kvalitet och med god hygienisk standard. HSL 18§, 2a§ Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det fin- nas den personal, de lokaler och den utrust- ning som behövs för att god vård ska kunna ges. HSL 2e§ Inom hälso- och sjukvår- den ska finnas någon som svarar för verksam- heten. HSL 29§ Ansvara för att verksam- heten tillgodoser hög sä- kerhet för patienterna, god kvalitet och kost- nadseffektivitet. Se till att medicinskt ansvarig sjuksköterskas rutiner är kända och efterlevs i den dagliga verksamheten. Se till att avvikelser an- mäls till MAS. Tillse att det finns rutiner så att personalens kom- petens upprätthålls ge- nom adekvata vidare- utbildningsinsatser. SOSFS 1997:8 Ansvar utövas genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redo- visa verksamhetens kva- litet och säkerhet. SOSFS 1997:10 Ansvara för att det finns rutiner. HSL 24§ I ansvaret ingår att tillse att författningsbestämmel- ser och andra regler är kända och efterlevs. SOSFS 1997:10 Ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och be- prövad erfarenhet. En patient ska ges sakkun- nig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Den som är hälso- och sjukvårdspersonal får delegera en arbetsupp- gift till någon annan när det är förenligt med kravet på god och sä- ker vård. SFS 2010: 659 Ska följa de rutiner som utarbetats av MAS. Ansvarsfördelning ”God och säker vård”


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Övergripande mål:  God hälsa och vård på lika villkor Krav:  God kvalitet  Trygghet i vården  God hygienisk standard."

Liknande presentationer


Google-annonser