Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsens tillsyn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsens tillsyn"— Presentationens avskrift:

1 Socialstyrelsens tillsyn
Jag heter Håkan Hult och jobbar som inspektör på Socialstyrelsen, region Mitt i Örebro. Jag har fått förmånen att få komma hit och informera er om Socialstyrelsens organisation, där tillsynsavdelningen är en egen avdelning. Missbruksuppdraget Landsting, kommuner och privata aktörer. Nationell rapport till regering sommaren 2011 Jag kommer under den närmsta halvtimmen att försöka ge er en bild av Socialstyrelsens uppdrag framförallt hur tillsynen fungerar. Hur många känner till om de i sin verksamhet har varit föremål för tillsyn av Socialstyrelsen? Handuppräckning- Socialstyrelsens uppdrag-

2 Socialstyrelsen har som uppdrag att verka för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen har en bred verksamhet inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi riktar sig främst till beslutsfattare, ansvariga och personal inom dessa områden stödjer, påverkar och granskar på flera olika sätt Närmare förklaring av några begrepp och termer Socialtjänst Socialstyrelsen arbetar främst med frågor som rör äldre i behov av omsorg, personer med funktionshinder, socialt utsatta barn och ungdomar, kvinnor som utsatts för våld, personer som behöver ekonomiskt bistånd och personer med alkohol- och narkotikaproblem. Hälso- och sjukvård Vi arbetar på nationell nivå för en ständig förbättring av hälso- och sjukvården och för att stärka patientens rätt till god vård. I hälso- och sjukvård ingår också tandvård. Hälsoskydd Inom detta område inriktar vi vårt arbete på att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön, till exempel buller. Smittskydd Vi har ett nationellt ansvar för att hela befolkningen har ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar. Inom smittskydd ryms också frågor om hiv-prevention, vårdhygien, antibiotikaresistens och vaccinationer. Epidemiologi Vi följer och analyserar befolkningens hälsa, sjukdomar, vårdutnyttjande och riskfaktorer för sjukdomar. Epidemiologi innefattar även användningen av tobak, alkohol och annat som kan påverka hälsan. Vård och omsorg I detta begrepp ingår åtgärder och insatser till enskilda personer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt stöd och service till funktionshindrade.

3 Statistik & utvärdering Regler & tillstånd Tillsyn
Generaldirektör Överdirektör Rättsliga rådet Insynsrådet GD-stab Kommunikation Administration Kunskaps-styrning Statistik & utvärdering Regler & tillstånd Tillsyn Evidensbaserad praktik Kunskapsöversikter Kunskapsutveckling Nationella riktlinjer Vägledning Befolkningsinsatser Smittskydd Kunskapstillämpning Kunskapsöverföring Register Öppna jämförelser Epidemiologi Vård- och omsorgsstatistik Befolkningsstatistik Uppföljning Välfärdsanalys Utvärdering Nationell samordning Tillsynsutveckling Region nord Region mitt Region öst Region sydöst Region sydväst Region syd Föreskrifter Tillstånd Behörighet Statsbidrag Fackspråk och informatik Krisberedskap Regeltillämpning Socialstyrelsen är en stor myndighet och består av mycket mer än tillsynen Vår högsta chef tituleras Generaldirektör och heter Lars-Erik Holm Kunskapsstyrning, ligger exempelvis bakom de nationella riktlinjer om missbruks- och beroendevård som ni kanske känner till Statistik och utvärdering som genom öppna jämförelser gör det möjligt att gå in på webben och jämföra kvaliteten inom missbruksvården inom olika verksamheter och kommuner Regler och tillstånd ger ut de föreskrifter och allmänna råd som finns för olika verksamhetsområden. Från årsskiftet kommer även tillståndsprövningen för att starta HVB ligga där.

4 Våra arbetsprocesser Tillsyn Statistik & utvärdering Kunskap
Regler & tillstånd Tanken med denna processbeskrivning är att påvisa hur vi kan ta till vara på våra gemensamma insatser. Tidigare har inte myndigheten hängt ihop. Vårt arbete ska vara så effektivt som möjligt, ska inte störa verksamheterna, men vi ska vara där när det är påkallat De brister och eventuella fenomen som tillsynen identifierar ska kunna leda fram till att nya föreskrifter kommer ut . Den nya kunskapen förs sedan ut till verksamheterna vid tillsynens inspektioner.

5 Tillsynsavdelningen Per-Anders Sunesson Avdelnings- chef
Lednings- stöd Nationell samordning Tillsyns- utveckling Region Nord Region Mitt Region Öst Region Sydöst Region Sydväst Region Syd Sek. 1 Sek. 1 Sek. 1 Sek. 1 Sek. 1 Sek. 1 Sek. 2 Sek. 2 Sek. 2 Sek. 2 Sek. 2 Sek. 2 Detta är en organisationsskiss över tillsynsavdelningen. Varje regionkontor har en egen enhetschef och ett antal sektionschefer som förövrigt är beslutsfattare. Inom tillsynen arbetar bland annat: Läkare, jurister, sjuksköterskor , socionomer och administratörer. Tillsynen har ca 500 medarbetare Sek. 3 Sek. 3 Sek. 3 Sek. 3 Sek. 3 Sek. 3 Sek. 4 Sek. 4 Sek. 4 Sek. 4 Sek. 5 Sek. 6

6 Socialstyrelsen Regionala tillsynsenheter för kommuner och landsting/regioner Region Mitt Örebro Region Nord Umeå Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län Region Sydväst Göteborg Region Öst Stockholm Halland och Västra Götaland Region Sydöst Jönköping Från början sköttes all tillsyn från Stockholm För ca 20 år sedan inrättades sex regionkontor i landet för att öka effektiviteten. De regionala tillsynsenheterna är placerade i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. Titeln är inspektörer. Några medicinalråd finns. Stockholms län och Gotlands kommun Region Syd Malmö Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län Blekinge, Kronobergs och Skåne län

7 Socialstyrelsen Vi utövar TILLSYN genom olika former av granskning, bl.a. kontroll av att gällande lagar följs. Genom tillsyn upptäcks och påtalas brister som kan påverka säkerheten för patienter och brukare. Vad innebär tillsyn? Med tillsyn menas att vi på olika sätt kontrollerar att lagstiftningen följs inom hälso- och sjukvård, socialtjänt, smittskydd och hälsoskydd.

8 Lagar som styr tillsynen
Lagen om blodsäkerhet Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Tandvårdslagen Patientdatalagen De psykiatriska tvångslagarna (LPT och LRV) Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS) Ett axplock av lagar som styr tillsynsarbetet Patientsäkerhetslagen Offentlighets- och sekretesslagen Smittskyddslagen

9 En samordnad tillsyn Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen. Syftet är att skapa en tillsyn som är: STARK TYDLIG MINDRE SÅRBAR SAMORDNAD STRUKTURERAD EFFEKTIV Fram till årsskiftet 2010 låg tillsynen av hälso- och sjukvård på socialstyrelsen och tillsynen över socialtjänstens verksamheter låg på länsstyrelsen En samordnad tillsyn av vård och omsorg  skapar förutsättningar för en enhetlig och tydlig tillsyn när vård och omsorg blir alltmer involverade i varandra gör det lättare för allmänheten att hitta rätt när de vill framföra klagomål och anmäla brister Staten har ett ansvar för att lagar, förordningar och föreskrifter som riksdag, regering och myndigheter beslutat om efterlevs, såväl av privata som offentliga huvudmän och utförare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ett viktigt kontroll- och styrinstrument som staten förfogar över är tillsyn. När det gäller socialtjänsten vill regeringen stärka tillsynen och göra den tydligare. ”Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten” 2008/09:160

10 Hur initieras tillsynen?
Regleringsbrev och regeringsuppdrag Anmälningar/klagomål Socialstyrelsens egna initiativ Regleringsbrevet och regeringsuppdrag Socialstyrelsen får årligen ett regleringsbrev som styr vad vi ska göra. Under året kan vi även få regeringsuppdrag kring särskilt prioriterade områden. Några exempel är missbruksuppdraget och psykiatriuppdraget som båda spänner över både hälso- och sjukvårdstillsynen och den sociala tillsynen. Ett annat exempel är tillsynen över SIS- institutionerna. Inom hälso- och sjukvårdens område dominerar Lex Maria anmälningar. Klagomål kommer också från enskilda i stor utsträckning. Sedan 1 januari 2011 skickas dessa centralt till Stockholm för hantering av EEK. När det gäller missbruk kommer dessa klagomål ofta från anhöriga och kan handla om att man inte tycker att socialtjänsten eller hälso- och sjukvården har agerat i tillräcklig utsträckning Beskriv en lex Maria Utredningen Beslut/delbeslut inspektion Enskild anmälan - kommuniceringen

11 På gång 2011 Tillsyn SiS LVM-hem Frekvenstillsyn barn Äldreuppdrag
Regeringsuppdrag inom missbruksområdet? Regional konferens utifrån resultat av missbruksuppdraget Tillsyn –SIS - pågår Frekvenstillsyn barn - pågår Äldreuppdrag – pågår Missbruksområdet. Inspektionerna är genomförda i hela landet . Pågår bearbetning av resultaten. Rapport ska skrivas och vara på regeringens bord i mitten av 2011. Regional konferens, missbruksuppdraget . De finns planer för det

12 Rapporter från tillsynen
Hittills har rapporteringen från tillsynen av hälso- och sjukvården och tillsynen av socialtjänsten skett separat. Hösten 2009 kom den första Tillsynsrapporten för hälso- och sjukvården. Länsstyrelserna har tillsammans med Socialstyrelsen rapporterat om socialtjänsttillsynen var annat år, senast för Den sista rapporten som behandlar endast den sociala tillsynen, den för , ska presenteras i juni 2010. I juni 2011 kommer den första samlade rapporten med iakttagelser från den samordnade tillsynen. * * * Extramaterial för dig som pratar med hälso- och sjukvården: Identifierade riskområden från senaste tillsynsrapporten 2008/2009: Läkemedel till äldre Barn- och ungdomspsykiatrin Patienter med självmordsrisk Vårdrelaterade skador Blodcentralerna Vårdhygien och smittskydd Bemanningsproblem Omdömeslös yrkesutövning Ledningens engagemang Sociala tillsynsrapporten för iakttagelser från 2008/2009 kommer ut i juni 2010, och då kommer vi att kunna komplettera med en bild om riskområden för både hälso- och sjukvården och socialtjänsten för de två senaste åren. Ladda ner på

13


Ladda ner ppt "Socialstyrelsens tillsyn"

Liknande presentationer


Google-annonser