Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Region 2015 November 2012 till juni 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Region 2015 November 2012 till juni 2013."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Region 2015 November 2012 till juni 2013

2 Region (2011) Skåne Västra Götaland Halland Gotland Region (2015?) Jönköping Östergötland Örebro Gävleborg Västernorrland Norrbotten Regionförbund Blekinge Kronoberg Kalmar Sörmland Uppsala Värmland Dalarna Jämtland Västerbotten Länsstyrelse Västmanland Stockholm

3 Bakgrund Planerna på ”Region Mälardalen” lades på is. Länspartiorganisationerna tog initiativ till att Örebro läns landsting ansökte om att bilda region 2015, enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630). Remiss skickades till länets kommuner – alla kommuner var positiva till en ansökan. Den 27 november 2012 fattade landstingsfullmäktige beslut om att ansöka, och att starta ett projekt med uppdrag att ta fram förslag på hur en framtida region ska styras. Riksdagen väntas ta beslut under hösten 2013.

4 Varför behövs en region? Demokrati & beslutskraft – ett direktvalt parlament ger ett tydligare ansvar för beslutsfattande och ett tydligare mandat. Helhet & effektivitet – utveckling främjas genom att kompetens och resurser samlas på regional nivå. På så sätt nyttjas samhällsresurserna bättre och mer flexibelt. Tydlighet – i dag finns tre regionala myndigheter/organisationer med en ibland oklar rollfördelning, det medför visst dubbelarbete. Det kan vara svårt att förstå vem man ska vända sig till i olika frågor. I en region blir det ”en väg in”.

5 Forts. Varför behövs en region? Samverkan – en känsla av samhörighet främjas, och samverkan mellan regionen och de tolv kommunerna stimuleras, gynnar kraftsamling och utveckling samt regional identitet. Synligare region – en samlad region som vill tänka nytt kan ta mer plats samt bli mer synlig och definierad i omvärlden, både nationellt och internationellt. Självförtroende och självbild stärks.

6 Syftet med projekt Region 2015 Ta fram ett beslutsunderlag till landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige för bildande av en regionorganisation för Örebro län 1 januari 2015.

7 Projektets förhållningssätt Projektet ska präglas av öppenhet –Öppna informationskanaler, ingen ska hamna i informationsskugga. Projektet ska vara inkluderande. –Regionarbetet ska ske tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen och Örebro universitet. –Partierna i länet ska säkerställa att projektet blir ordentligt belyst och diskuterat i partierna.

8 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Uppdrag –Vilka uppgifter och ansvarsområden ska regionen ha? Styrmodell –Hur ska den nya organisationens styras - vilka styrdokument ska finnas och hur ska de följas upp? Politiska organisation –Hur ska strukturen för en ny politisk organisation se ut? Lednings- och kansliorganisation –Hur ska strukturen för en ny högsta tjänstemannaledning se ut?

9 Forts. Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Samarbete och gränsdragning gentemot länsstyrelsen –Hur ska ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen/staten och den nya regionen se ut? Kommunernas inflytande –Hur ska kommunernas inflytande säkerställas? Genomförandeplan september 2013 – januari 2015 –Hur ska projektets resultat genomföras?

10 10

11 Projektets arbetssätt Tre arbetsgrupper – bestående av tjänstemän från landstinget, regionförbundet och kommuner. Arbetsgrupperna tar etappvis under våren fram beslutsunderlag för respektive utredningsområde. Ett samlat förslag läggs fram till projektets styrgrupp i juni 2013.

12 Projektets tidplan Dec - febrintervjuer, kunskapsuppbyggnad Jan - aprildiskussioner om olika beslutsförslag Maj - junikonsensus diskussioner om beslutsförslag Junikonsensus, slutrapport, utvärdering

13 Styrgruppen väntas ta beslut om projektets förslag kring den nya regionala organisationen i juni 2013. Därefter bereds ett beslutsförslag i landstingsstyrelsen augusti/september 2013. Slutgiltigt beslut tas i landstingsfullmäktige senast oktober 2013. Den fortsatta processen…


Ladda ner ppt "Projekt Region 2015 November 2012 till juni 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser