Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prognos över arbetsmarknadsutsikterna i Stockholms län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prognos över arbetsmarknadsutsikterna i Stockholms län"— Presentationens avskrift:

1 Prognos över arbetsmarknadsutsikterna i Stockholms län 2013-2014
Julia Asplund Analysavdelningen

2 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2013
Intervjuundersökningen genomförs varje höst och vår av arbetsförmedlare i landets samtliga 21 län. I höstens undersökning ingick 1016 privata arbetsgivare och 187 offentliga arbetsgivare i Stockholms län. Svarsfrekvensen blev 69% bland de privata arbetsgivarna och 88% bland de offentliga. Arbetsgivarna har bland annat svarat på frågor kring sin förväntade efterfrågeutveckling, utveckling för antalet anställda, kapacitetsutnyttjande av befintlig personal, behov av arbetskraft m.m… …och deras svar utgör grunden för prognosen över arbetsmarknadsutsikterna i Stockholms län

3 BNP-utveckling Anger förändringar jämfört med samma kvartal föregående år i procent, första kvartalet 2005 – tredje kvartalet 2013, säsongsrensad data. Källa: Eurostat 2013

4 Arbetsförmedlingens konjunkturindex Privata näringslivets förväntan på efterfrågan kommande sex månader, Stockholms län Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

5 Nyckeltal höstens prognos Förändring i antal personer mellan årets fjärde kvartal och samma kvartal föregående år 2013 2014 Sysselsatta Arbetslösa

6 Sysselsättningsförändring i procent, 2013 till 2014 (prognos)
AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N 0,91 – 2,3 % 0,7 – 0,9 % < 0,7 % Sysselsättningsförändring i procent, 2013 till 2014 (prognos) Källa: Arbetsförmedlingen AB Stockholms län AC Västerbottens län BD Norrbottens län C Uppsala län D Södermanlands län E Östergötlands län F Jönköpings län G Kronobergs län H Kalmar län I Gotlands län K Blekinge län M Skåne län N Hallands län O Västra Götalands län S Värmlands län T Örebro län U Västmanlands län W Dalarnas län X Gävleborgs län Y Västernorrlands län Z Jämtlands län ≥ 2,4 %

7 Näringsgrenarnas utveckling Sysselsättningsutveckling jämfört med samma kvartal föregående år (prognos) Kvartal Kvartal Industri æ à Byggverksamhet ä Privata tjänster Offentliga tjänster Totalt 21 000 26 000

8 Inskrivna arbetslösa i Stockholms län
Antal Förändring mot motsvarande kvartal året innan 2012 kvartal 4 71 712 6 982 UTFALL 2013 kvartal 4 74 212 2 500 PROGNOS 2014 kvartal 4 -2 500

9 Inskrivna arbetslösa i slutet av 2014 (prognos) som andel av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N > 9,0 % 7,0 – 9,0 % < 7,0 % Källa: Arbetsförmedlingen AB Stockholms län AC Västerbottens län BD Norrbottens län C Uppsala län D Södermanlands län E Östergötlands län F Jönköpings län G Kronobergs län H Kalmar län I Gotlands län K Blekinge län M Skåne län N Hallands län O Västra Götalands län S Värmlands län T Örebro län U Västmanlands län W Dalarnas län X Gävleborgs län Y Västernorrlands län Z Jämtlands län

10 Arbetslöshetens struktur Arbetslösheten i olika grupper i Stockholms län och i riket, tredje kvartalet 2013 Källa: Arbetsförmedlingen

11 Inskrivna med långa tider i arbetslöshet fortsätter öka Stockholms län våren 2006 – hösten 2013
Källa: Arbetsförmedlingen

12 Brist- och överskottsyrken i Stockholms län Bedömning för ett års sikt
Bristyrken Överskottsyrken Byggnadsingenjörer & byggnadstekniker Grovarbetare inom bygg & anläggning Bilmekaniker Administratörer & sekreterare VVS-ingenjörer Ekonomiassistenter Specialistsjuksköterskor Parkarbetare Kockar Vårdbiträden Bagare/konditorer Vaktmästare Gymnasielärare i matematik Försäljare, dagligvaror Specialpedagoger Försäljare, fackhandel Fritidspedagoger Städare Mjukvaru- & systemutvecklare Barnskötare

13 Sammanfattning Läget är ljusare än i våras. Stockholm leder fortsatt sysselsättningstillväxten i riket men nu i något bättre takt. Sedan våren spås framförallt en bättre utveckling för delar av den privata tjänstenäringen men även offentliga tjänster förväntas gå bra till följd av den stora befolkningsökningen i länet. Arbetslösheten ökar mycket svagt under innevarande år men viker sedan nedåt under 2014 tack vare en bättre sysselsättningsutveckling. En stor arbetsmarknadspolitisk utmaning i länet är att tillgodose arbetsgivarnas behov av kompetens och samtidigt minska tiderna i arbetslöshet bland de inskrivna. Högst är arbetslösheten i länet bland personer som har högst förgymnasial utbildning. Arbetsgivarnas brist har dämpats sedan våren men den brist som rapporteras, och som väntas öka under prognosperioden, rör framförallt yrken som kräver hög utbildning.

14 Tack


Ladda ner ppt "Prognos över arbetsmarknadsutsikterna i Stockholms län"

Liknande presentationer


Google-annonser