Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen augusti 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen augusti 2012"— Presentationens avskrift:

1 Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen 18-21 augusti 2012
Granskning av upphandlad verksamhet Äldreomsorg vid särskilda boenden i Stockholms stad Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen 18-21 augusti 2012

2 Möjlighet att överlämna verksamhet (enligt kommunallagen)
Kommuner och landsting får lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ. Innan verksamheten lämnas över till någon annan …. ska kommunen eller landstinget se till att deras möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten är tillförsäkrad. Kommunen eller landstinget ska också beakta intresset av att genom avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten utförs.

3 Vad styr och reglerar äldreomsorg som lagts ut på extern utförare?
Kommunallagen – bl.a. rätten till insyn Socialtjänstlagen – insatser med god kvalitet Hälso- o sjukvårdslagen - god hälso-/sjukvård Patientsäkerhetslagen – hög säkerhet Lex Maria och Lex Sarah - anmälningsskyldighet Föreskrifter – kvalitetssystem, MAS Kommunens avtal med utföraren

4 Driftformer för produktion av äldreomsorg i Stockholm
Egen regi Entreprenad Ramavtal LOV

5 Nämndernas ansvar (enligt kommunallagen)
Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs enligt mål och riktlinjer från fullmäktige samt de föreskrifter som gäller De ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan

6 Hur fördelas ansvaret för den upphandlade verksamheten mellan olika aktörer ?
ANSVARIG För vad? Kommunen Att insatser enligt SoL har en god kvalitet Att de äldre på särskilda boenden erbjuds en god hälso- och sjukvården (HSL) Vårdgivaren Att kvaliteten i verksamheten säkras Att en sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar (MAS) finns Patientsäkerheten Att ta emot, utreda och anmäla Lex Maria- anmälningar och Lex Sarah MAS Att säkerställa hög patientsäkerhet Socialstyrelsen Att utöva tillsyn av kommunens och vårdgivarens verksamhet Att utreda anmälningar (Lex Maria, Lex Sarah)

7 Kommunens styrning av externt driven äldreomsorg
Avtal (krav på utföraren och på tjänsten) Beställning (utifrån en bedömning av den äldres individuella behov och önskemål)

8 Kommunens uppföljning av externt driven äldreomsorg
Uppföljning av avtalet (bl.a. checklistor, observationer, mätningar) Kontroll av den individuella beställningen mot utförarens plan för genomförande och av den löpande dokumentationen Kontroll av avvikelser (incidenter etc) Intervju med ledning, personal, anhöriga, den äldre Anmälda och oanmälda besök i verksamheten

9 Revisorernas uppdrag (enligt kommunallagen)
Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

10 Revisorernas granskning (enligt god sed)
Externa utförare …. är inte objekt för revisorernas granskning och ansvarsprövning Uppdraget för kommunens revisorer är att granska och pröva styrelsens eller nämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll För att bedöma verksamhetens ändamålsenlighet kan revisorerna granska den verksamhet som externa utförare bedriver och de effekter den skapar hos den som verksamheten är avsedd för – i förhållande till mål, beslut och avtal En granskning av verksamheten kan också verifiera styrelsens eller nämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll

11 Revisorernas granskning (enligt god sed)
Revisorernas tillträde att granska externa utförare bör regleras i avtal. Med tillträde avses att kunna inhämta information och uppgifter, träffa och tala med ledning, personal, brukare av tjänsten och deras anhöriga, fysiskt kunna besöka verksamheten Revisorerna kan inte granska privata utförares organisation, drift- och affärsförhållanden, ekonomi mm.”

12 Hur granskade vi? Revisorernas tillträde att granska externa utförare var reglerat i avtalen Besök hos ett antal utförare Information om verksamheten genom Dokumentgranskning Intervjuer med ledning och personal hos såväl kommunen (beställaren) som externa utföraren Granskning av avtalsuppföljningen

13 Iakttagna problem och brister
Otydlig ansvarsfördelning/roller beställare-utförare Brister i analys och beställning av den äldres behov och önskemål Brister i uppföljning av den individuella beställningen Brister i samverkan mellan beställare-utförare Otydliga avtal – olikartade tolkningar av innehållet Ej enhetlig uppföljning av avtalen Avtalens möjligheter till sanktioner inte tillvaratagna Brister i styrelsens samordning

14 FUNDERINGAR…….. HUR kan revisorerna granska verksamhet som överlåtits på extern utförare? Finns några hinder? VAD är det som granskas? Är det någon skillnad att granska verksamhet i egen respektive externt regi? Hur KOMMUNICERAR revisorerna sina iakttagelser?


Ladda ner ppt "Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen augusti 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser