Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning av upphandlad verksamhet Äldreomsorg vid särskilda boenden i Stockholms stad Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen 18-21 augusti 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning av upphandlad verksamhet Äldreomsorg vid särskilda boenden i Stockholms stad Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen 18-21 augusti 2012."— Presentationens avskrift:

1 Granskning av upphandlad verksamhet Äldreomsorg vid särskilda boenden i Stockholms stad Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen 18-21 augusti 2012

2  Kommuner och landsting får lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ.  Innan verksamheten lämnas över till någon annan …. ska kommunen eller landstinget se till att deras möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten är tillförsäkrad.  Kommunen eller landstinget ska också beakta intresset av att genom avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten utförs. Möjlighet att överlämna verksamhet (enligt kommunallagen)

3 Vad styr och reglerar äldreomsorg som lagts ut på extern utförare?  Kommunallagen – bl.a. rätten till insyn  Socialtjänstlagen – insatser med god kvalitet  Hälso- o sjukvårdslagen - god hälso-/sjukvård  Patientsäkerhetslagen – hög säkerhet  Lex Maria och Lex Sarah - anmälningsskyldighet  Föreskrifter – kvalitetssystem, MAS  Kommunens avtal med utföraren

4  Egen regi  Entreprenad  Ramavtal  LOV Driftformer för produktion av äldreomsorg i Stockholm

5  Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs enligt mål och riktlinjer från fullmäktige samt de föreskrifter som gäller  De ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt  Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan Nämndernas ansvar (enligt kommunallagen)

6 Hur fördelas ansvaret för den upphandlade verksamheten mellan olika aktörer ? ANSVARIGFör vad? KommunenAtt insatser enligt SoL har en god kvalitet Att de äldre på särskilda boenden erbjuds en god hälso- och sjukvården (HSL) VårdgivarenAtt kvaliteten i verksamheten säkras Att en sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar (MAS) finns Patientsäkerheten Att ta emot, utreda och anmäla Lex Maria- anmälningar och Lex Sarah MASAtt säkerställa hög patientsäkerhet SocialstyrelsenAtt utöva tillsyn av kommunens och vårdgivarens verksamhet Att utreda anmälningar (Lex Maria, Lex Sarah)

7 Kommunens styrning av externt driven äldreomsorg  Avtal (krav på utföraren och på tjänsten)  Beställning (utifrån en bedömning av den äldres individuella behov och önskemål)

8 Kommunens uppföljning av externt driven äldreomsorg  Uppföljning av avtalet (bl.a. checklistor, observationer, mätningar)  Kontroll av den individuella beställningen mot utförarens plan för genomförande och av den löpande dokumentationen  Kontroll av avvikelser (incidenter etc)  Intervju med ledning, personal, anhöriga, den äldre  Anmälda och oanmälda besök i verksamheten

9 Revisorernas uppdrag (enligt kommunallagen) Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

10 Revisorernas granskning (enligt god sed)  Externa utförare …. är inte objekt för revisorernas granskning och ansvarsprövning  Uppdraget för kommunens revisorer är att granska och pröva styrelsens eller nämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll  För att bedöma verksamhetens ändamålsenlighet kan revisorerna granska den verksamhet som externa utförare bedriver och de effekter den skapar hos den som verksamheten är avsedd för – i förhållande till mål, beslut och avtal  En granskning av verksamheten kan också verifiera styrelsens eller nämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll

11 Revisorernas granskning (enligt god sed)  Revisorernas tillträde att granska externa utförare bör regleras i avtal. Med tillträde avses att kunna inhämta information och uppgifter, träffa och tala med ledning, personal, brukare av tjänsten och deras anhöriga, fysiskt kunna besöka verksamheten  Revisorerna kan inte granska privata utförares organisation, drift- och affärsförhållanden, ekonomi mm.”

12 Hur granskade vi?  Revisorernas tillträde att granska externa utförare var reglerat i avtalen  Besök hos ett antal utförare  Information om verksamheten genom –Dokumentgranskning –Intervjuer med ledning och personal hos såväl kommunen (beställaren) som externa utföraren  Granskning av avtalsuppföljningen

13 Iakttagna problem och brister  Otydlig ansvarsfördelning/roller beställare-utförare  Brister i analys och beställning av den äldres behov och önskemål  Brister i uppföljning av den individuella beställningen  Brister i samverkan mellan beställare-utförare  Otydliga avtal – olikartade tolkningar av innehållet  Ej enhetlig uppföljning av avtalen  Avtalens möjligheter till sanktioner inte tillvaratagna  Brister i styrelsens samordning

14 FUNDERINGAR……..  HUR kan revisorerna granska verksamhet som överlåtits på extern utförare? Finns några hinder?  VAD är det som granskas? Är det någon skillnad att granska verksamhet i egen respektive externt regi?  Hur KOMMUNICERAR revisorerna sina iakttagelser?


Ladda ner ppt "Granskning av upphandlad verksamhet Äldreomsorg vid särskilda boenden i Stockholms stad Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen 18-21 augusti 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser