Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Socialnämndens ansvar God kvalitet enligt 3:3 SoL Ansvar nämnd/ideell förening Vad vill Socialstyrelsen & länsstyrelserna? Diskussion Socialnämndens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Socialnämndens ansvar God kvalitet enligt 3:3 SoL Ansvar nämnd/ideell förening Vad vill Socialstyrelsen & länsstyrelserna? Diskussion Socialnämndens."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund Socialnämndens ansvar God kvalitet enligt 3:3 SoL Ansvar nämnd/ideell förening Vad vill Socialstyrelsen & länsstyrelserna? Diskussion Socialnämndens respektive ideella föreningars ansvar

2 •1970-talet: Ideella föreningar börjar driva arbete för brottsoffer •1990-00-talet: Skärpta krav på att det offentliga stöder brottsoffer •Allt fler kommuner inrättat egen verksamheter. Ideella föreningar har fortsatt en betydande roll. Övergripande utveckling Övergripande utveckling 80 procent av kommunerna erbjuder jourboende för våldsutsatta kvinnor i drift av ideell förening medan 23 procent erbjuder sådant boende i kommunal drift (SKL 2009).

3 ”…ett slags osäkerhet och oklarhet beträffande ansvar, förväntningar och uppdrag… …Vem ska vara ett komplement till vem och vems är egentligen ansvaret?” s. 149 KOMMUN IDEELL FÖRENING Tidigare: En gråzon mellan offentligt & ideellt SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser - Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor 2006

4 Från lagändring till handbok SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser – Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor 2006 Prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor – förtydligande av nämndens ansvar 5 kap. 11 § SoL 2009 2011 2007 REKOMMENDATIONER VÅLD – Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOSFS 2009:22 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

5 SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser – Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Prop. 2006/07:38 stöd till våldsutsatta kvinnor – förtydligande av Socialtjänstens nämndens ansvar 5 kap. 11 § SoL SOSFS 2009:22 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnoroch barn som bevittnat våld VÅLD – Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld NÄR utför i så fall ideella jourer socialtjänst? KAN kvinnojourer utföra socialtjänst? De är ideella och får verksamhetsbidrag… HOTAS inte jourernas självständighet? Borde ideella kvinnojourer vara TILLSTÅNDSPLIKTIGA? Vilka REGLER gäller när ideella jourer utför socialtjänst? …men många följdfrågor om ideella jourer

6 •Enskildas rättssäkerhet kan äventyras •Nationell kvalitetsutveckling av socialtjänsten försvåras Slutsats: •Båda parter måste förstå NÄR uppdrag och VILKET regelverk •Nämnden behöver ge TYDLIGA uppdrag när förening anlitas Problemet med oklara uppdragsförhållanden

7 •anges i 2 kap. 1 § SoL •gäller såväl biståndsbeslutade insatser som insatser utan biståndsbeslut •kommunen kan inte överlämna sitt ansvar för stöd och hjälp •3 kap. 3 § SoL är en central del av socialnämndens ansvar •däremot kan nämnden lämna över utförandet till enskild utförare, t.ex. ideella föreningar God kvalitet enligt 3:3 SoL Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Kommunens ansvar enligt 2:1 SoL Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Socialnämndens ansvar

8 kommunen kan inte överlämna sitt ansvar för stöd och hjälp till annan, t.ex. ideella föreningar RÅ 2007 ref.43 ”Det är kommunerna som ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen. De kan inte avsäga sig detta ansvar genom att hänvisa de enskilda till frivilligorganisationer.”

9 nämnden kan lämna över utförandet av insats enligt SoL till enskild utförare, t.ex. ideella föreningar Socialnämndens ansvar gäller alltid OBS Bestämmelserna om god kvalitet gäller all verksamhet inom området, oavsett om den bedrivs i offentlig eller enskild regi

10 nämnden kan lämna över utförandet till enskild utförare, t.ex. ideella föreningar Socialnämndens ansvar gäller alltid SOSFS 2009.22 Socialnämnden bör i verksamhet som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld redogöra för hur den ska fullgöra sitt ansvar för kontroll och uppföljning av sådan verksamhet till vilken nämnden har lämnat över genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

11 Ansvar för god kvalitet gäller för enskild utförare… Ansvar för god kvalitet gäller för enskild utförare… • ansvar för kvaliteten i verksamheten och att personal har lämplig utbildning • ansvar oavsett om verksamheten bedrivs som entreprenad eller om kommunen köpt upp tjänster • gäller även om avtalet saknar skrivning om t ex personalens kompetens

12 …vilket inte fråntar nämnden ansvar Lex Sarah och socialtjänsten ”Oavsett i vems regi verksamheten bedrivs åvilar ansvaret för att insatserna inom socialtjänsten uppfyller kravet på god kvalitet till sist alltid nämnden.” s. 27

13 Kommunen kan ge verksamhetsbidrag till den ideella föreningen 1 IDEELL FÖRENING K O M M U N S O C I A L T J Ä N S T Ansvar nämnd resp. ideell förening Ansvar nämnd resp. ideell förening Våldsutsatta kvinnor En våldsutsatt kvinna kan vända sig direkt till en ideell förening I denna situation utför föreningen INTE en insats enligt SoL. Att kommunen ger verksamhetsbidrag innebär i sig INTE att föreningen arbetar på uppdrag av socialnämnden

14 1 IDEELL FÖRENING Våldsutsatta kvinnor K O M M U N S O C I A L T J Ä N S T 2 Utredning och beslut enligt 4:1 eller bedömning att behovet tillgodoses genom öppen verksamhet/service Ansvar nämnd resp. ideell förening Om en våldsutsatt kvinna däremot vänder sig till socialtjänsten för stöd gäller SoL

15 1 IDEELL FÖRENING K O M M U N S O C I A L T J Ä N S T SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET 2 Insats med beslut enligt SoL 4:1 Nämnden ansvarar för god kvalitet Utförare av socialtjänst Ansvar nämnd resp. ideell förening Ansvar nämnd resp. ideell förening Biståndsbeslutade insatser: Nämndens har ansvar, oavsett om insatsen utförs av ideell förening eller av kommunen själv

16 1 IDEELL FÖRENING K O M M U N S O C I A L T J Ä N S T SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET 2 Utförare av socialtjänst När bedömning leder till öppen verksamhet/service Nämnden ansvarar för god kvalitet i verksamheten Öppen verksamhet /service Öppen verksamhet /service Ansvar nämnd resp. ideell förening Ansvar nämnd resp. ideell förening För insatser utan biståndsbeslut: Nämnden har ansvar för god kvalitet på verksamhetsnivå oavsett utförare

17 1 IDEELL FÖRENING K O M M U N S O C I A L T J Ä N S T SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET 2 Utförare av socialtjänst Här gäller social- tjänstens regelverk dvs. • Dokumentationsplikt (vid biståndsbeslut) • God kvalitet • Systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 • lex Sarah • Anmälnings- skyldighet • Tystnadsplikt • SoS tillsynsansvar Ansvar nämnd resp. ideell förening

18 1 IDEELL FÖRENING Våldsutsatta kvinnor K O M M U N S O C I A L T J Ä N S T 2 Utförare av socialtjänst Övrigt t ex •Stöd till personer som inte kommer via socialtjänst •Opinionsbildning •Utbildning Här gäller INTE socialtjänstens regelverk Ansvar nämnd resp. ideell förening Ansvar nämnd resp. ideell förening

19 1 ANNAN UTFÖRARE t.ex. ideell förening KOMMUN S O C I A L T J Ä N S T INSATS DEN ENSKILDE Kommunen kan inte avhända sig ansvaret för kontroll och uppföljning. För den enskilde ska socialtjänstens driftsform inte spela någon roll. Dvs. kommunen ansvarar för kontroll och uppföljning av kvalitet oavsett utförare

20 1 IDEELL FÖRENING KOMMUN S O C I A L T J Ä N S T UTFÖRARE REGELVERK En ideell kvinnojour utför alltså insatser enligt SoL när jouren... • Dokumentations- plikt (vid bistånds- beslut) • God kvalitet • Systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 • lex Sarah • Anmälnings- skyldighet • Tystnadsplikt • SoS tillsynsansvar 1) Tar emot kvinnor med biståndsbeslut om insats i jouren 2) Tar emot kvinnor som socialtjänsten utan biståndsbeslut placerar i jouren (när det finns ett uppdragsförhållande om socialtjänst mellan parterna)

21 KOMMUN S O C I A L T J Ä N S T INSATS DEN ENSKILDE Kommunerna kan utveckla egen verksamhet ELLER anlita andra aktörer att utföra insatser enligt SoL på sätt som stämmer överens med SoL och annan relevant lagstiftning (LOU, i förekommande fall LOV) ANNAN UTFÖRARE t.ex. ideell förening Bollen ligger hos kommunerna…

22 KOMMUN S O C I A L T J Ä N S T INSATS DEN ENSKILDE Avtal mellan kommun och annan utförare av socialtjänst tydliggör det regelverk som gäller för nämnd respektive utförare • Dokumentations- plikt • God kvalitet • lex Sarah • Systematiskt kvalitetsarbete • Anmälningsskyldighet • Tystnadsplikt • SoS tillsynsansvar enligt avtal som beskriver ansvar för ANNAN UTFÖRARE t.ex. ideell förening Bollen ligger hos kommunerna…

23 KOMMUN S O C I A L T J Ä N S T INSATS DEN ENSKILDE Varken Socialstyrelsen eller länsstyrelserna reglerar HUR kommunerna sluter avtal med enskilda utförare. Ta hjälp av kommunens egna jurister och kompetens i andra delar av verksamheten Kammarkollegiets upphandlingsstöd www.upphandlingsstod.se vägleder om lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) ANNAN UTFÖRARE t.ex. ideell förening Bollen ligger hos kommunerna…

24 1 IDEELL FÖRENING DET OFFENTLIGA S O C I A L T J Ä N S T CIVILSAMHÄLLET DEN ENSKILDE Verksamhetsbidrag och stöd till den enskilde – skillnad ur ett rättighetsperspektiv K O M M U N Person i behov av stöd & hjälp RÄTTIGHET Rätt att bedriva förenings- verksamhet Att tillgodose kommuninvånares rätt att bedriva föreningsverksamhet och att garantera den enskilde stöd & hjälp vid utsatthet för våld är inte nödvändigtvis samma sak Rätt att få stöd & hjälp

25 1 Självständig verksamhet KOMMUN S O C I A L T J Ä N S T IDEELL FÖRENING Är regelverket ett hot mot ideella föreningars självständighet? SYFTE Att garantera den enskilde stöd & hjälp Utförare av insatser enligt SoL Att stödja föreningslivet Att erbjuda stöd åt dem som inte vill ha med social- tjänst att göra Ingenting hindrar kommunen från att BÅDE stödja ideella föreningars självständiga verksamhet OCH att se till att nämndens arbete via annan utförare sker i enlighet med SoL

26 1 •Meddelandebladet: regelverket beslutat av riksdag och regering •Ideella föreningar bestämmer själva om de vill vara utförare av insatser enligt SoL eller inte. •ROKS och SKR anslutit sig till överenskommelsen mellan regeringen, SKL och idéburna organisationer på det sociala området (2008). •Princip för överenskommelsen: idéburna organisationer som bedriver verksamhet på uppdrag av det offentliga ska följa de krav på kvalitet som anges i lagstiftning och som ställs av beställaren. Är regelverket ett hot mot ideella föreningars självständighet?

27 1) att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld är lika självklara målgrupper i socialtjänstens arbete som andra (barn & unga, äldre, missbrukare m.fl.) 2) minimera risken för rättsosäkerhet i stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 3) underlätta en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan socialtjänsten och ideella föreningar Vad vill Socialstyrelsen & länsstyrelserna uppnå?

28 •Spontana reflektioner kring meddelandebladets innehåll? •Är meddelandebladet oklart eller svårt att förstå på någon punkt? •Hur ser roll- och ansvarsfördelningen ut i den egna kommunen? Vad fungerar bra? Vad skulle kunna fungera bättre? Diskussion Diskussion

29 •Ger ideella föreningar stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld på uppdrag av socialnämnden? •Hur har i så fall nämnden lämnat över genomförande av insatser enligt SoL? •Om ideella föreningar tar emot våldsutsatta kvinnor från socialtjänsten utan att arbeta på tydligt uppdrag av nämnden – hur tänker ni kring möjligheten att ändra på detta? Diskussion Diskussion

30 marit.birk@socialstyrelsen.se 075-247 38 74 läs mer i Meddelandeblad Nr 2/2012 Socialnämndens respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Kontaktperson:


Ladda ner ppt "Bakgrund Socialnämndens ansvar God kvalitet enligt 3:3 SoL Ansvar nämnd/ideell förening Vad vill Socialstyrelsen & länsstyrelserna? Diskussion Socialnämndens."

Liknande presentationer


Google-annonser