Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialnämndens respektive

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialnämndens respektive"— Presentationens avskrift:

1 Socialnämndens respektive
ideella föreningars ansvar Bakgrund Socialnämndens ansvar God kvalitet enligt 3:3 SoL Ansvar nämnd/ideell förening Vad vill Socialstyrelsen & länsstyrelserna? Diskussion

2 23 procent erbjuder sådant boende i kommunal drift (SKL 2009).
Övergripande utveckling 1970-talet: Ideella föreningar börjar driva arbete för brottsoffer talet: Skärpta krav på att det offentliga stöder brottsoffer Allt fler kommuner inrättat egen verksamheter. Ideella föreningar har fortsatt en betydande roll. 80 procent av kommunerna erbjuder jourboende för våldsutsatta kvinnor i drift av ideell förening medan 23 procent erbjuder sådant boende i kommunal drift (SKL 2009). Inrättat egna verksamheter kring våld i nära relationer för både barn och vuxna. Ge gärna exempel på sådana verksamheter!

3 Tidigare: En gråzon mellan offentligt & ideellt
KOMMUN SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser - Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor IDEELL FÖRENING 2006 ”…ett slags osäkerhet och oklarhet beträffande ansvar, förväntningar och uppdrag… …Vem ska vara ett komplement till vem och vems är egentligen ansvaret?” s. 149 I SOU 2006:65 identifierades en gråzon mellan offentligt och ideellt. I meddelandebladet 2/2012 och handboken VÅLD beskrivs och tydliggörs det gällande rättsläget kring nämndens respektive den ideella föreningens ansvar, varför någon gråzon egentligen inte behöver finnas. I praktiken ute i verksamheterna finns det dock fortfarande exempel på att denna gråzon existerar, genom att det saknas tydliga uppdrag till ideella föreningar om genomförande av socialtjänst m.m. Se vidare meddelandebladet s. 3-5.

4 Från lagändring till handbok
2006 SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser – Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor 2007 Prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor – förtydligande av nämndens ansvar 5 kap. 11 § SoL 2009 SOSFS 2009:22 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld REKOMMENDATIONER 2011 VÅLD – Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

5 …men många följdfrågor om ideella jourer
KAN kvinnojourer utföra socialtjänst? De är ideella och får verksamhetsbidrag… SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser – Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Vilka REGLER gäller när ideella jourer utför socialtjänst? Prop. 2006/07:38 stöd till våldsutsatta kvinnor – förtydligande av Socialtjänstens nämndens ansvar 5 kap. 11 § SoL NÄR utför i så fall ideella jourer socialtjänst? SOSFS 2009:22 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnoroch barn som bevittnat våld Borde ideella kvinnojourer vara TILLSTÅNDSPLIKTIGA? VÅLD – Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld HOTAS inte jourernas självständighet?

6 Problemet med oklara uppdragsförhållanden
Enskildas rättssäkerhet kan äventyras Nationell kvalitetsutveckling av socialtjänsten försvåras Slutsats: Båda parter måste förstå NÄR uppdrag och VILKET regelverk Nämnden behöver ge TYDLIGA uppdrag när förening anlitas Enskildas rättsäkerhet kan äventyras: när en våldsutsatt kvinna saknar möjlighet att överklaga eftersom det saknas biståndsbeslut när en våldsutsatt kvinna saknar möjlighet att klaga hos Socialstyrelsen på kvalitet i en insats som utförs av en ideell förening, då det råder osäkerhet kring huruvida föreningen utför socialtjänst eller ej (om det t.ex. saknas skriftligt avtal med socialnämnden om utförande av socialtjänst och det inte heller finns något beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om genomförande av en insats). Se vidare s. 5 i meddelandebladet. när det råder osäkerhet om regler om anmälnings- och rapporteringsskyldighet (barn/missförhållanden) när det råder osäkerhet kring skyldighet att följa upp enskilda insatser Nationell kvalitetsutveckling av socialtjänsten försvåras - eftersom krav på det offentliga brottsofferstödet förutsätter att det är klart vilka verksamheter som kraven gäller när det råder osäkerhet kring skyldighet att följa upp insatser på individ- och verksamhetsnivå Berörda parter måste alltså förstå när ideella föreningar arbetar på uppdrag av socialnämnden och vilket regelverk som då gäller för nämnd respektive ideell förening. Nämnden behöv ge tydliga uppdrag när ideella föreningar anlitas för verksamhet som nämnden har ansvar för

7 Socialnämndens ansvar
anges i 2 kap. 1 § SoL Kommunens ansvar enligt 2:1 SoL Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. gäller såväl biståndsbeslutade insatser som insatser utan biståndsbeslut 3 kap. 3 § SoL är en central del av socialnämndens ansvar God kvalitet enligt 3:3 SoL Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. kommunen kan inte överlämna sitt ansvar för stöd och hjälp däremot kan nämnden lämna över utförandet till enskild utförare, t.ex. ideella föreningar

8 Socialnämndens ansvar
RÅ 2007 ref.43 ”Det är kommunerna som ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen. De kan inte avsäga sig detta ansvar genom att hänvisa de enskilda till frivilligorganisationer.” kommunen kan inte överlämna sitt ansvar för stöd och hjälp till annan, t.ex. ideella föreningar Om en kvinna vänder sig till kommunen för att söka stöd och hjälp och det framkommer att hon är våldsutsatt har socialnämnden ett ansvar för att kvinnan får det stöd och den hjälp hon är i behov av. Kvinnan behöver uppmärksammas på sin rätt att få sina behov utredda, att erbjudas insatser till stöd och hjälp och att få ett beslut som kan överklagas. Om det inte är uppenbart att kvinnan enbart efterfrågar information, ska hennes förfrågan hanteras som en ansökan om stöd eller hjälp och en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inledas. Det betyder att socialnämnden i kontakt med en hjälpsökande kvinna inte kan hänvisa kvinnan generellt till frivilligorganisationer (ur Meddelandebladet s.3).

9 Socialnämndens ansvar gäller alltid
nämnden kan lämna över utförandet av insats enligt SoL till enskild utförare, t.ex. ideella föreningar OBS Bestämmelserna om god kvalitet gäller all verksamhet inom området, oavsett om den bedrivs i offentlig eller enskild regi Socialnämnden kan lämna över genomförandet av en insats enligt SoL till en enskild utförare, t.ex. en ideell förening. Det kan ske genom att socialnämnden genom avtal enligt 2 kap. 5 § SoL överlämnar till annan att genomföra insatser (s.k. entreprenad) eller genom att kommunen köper enstaka tjänster av annan enskild verksamhet. Oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller enskild regi så gäller 3 kap. 3 § SoL för verksamheten.

10 Socialnämndens ansvar gäller alltid
SOSFS Socialnämnden bör i verksamhet som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld redogöra för hur den ska fullgöra sitt ansvar för kontroll och uppföljning av sådan verksamhet till vilken nämnden har lämnat över genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen nämnden kan lämna över utförandet till enskild utförare, t.ex. ideella föreningar När nämnden lämnar över en beslutad insats för det praktiska genomförandet har nämnden kvar sitt ansvar för att den verksamhet som utför den har tillräcklig kvalitet samt att personalen har den kompetens som krävs för att fullgöra insatsen med god kvalitet. Socialnämndens ansvar för god kvalitet oavsett utförare av socialtjänst förutsätter att nämnden kontrollerar och följer upp kvaliteten i verksamheten till vilken genomförandet av en insats har överlämnats, t.ex. en stöd och hjälpinsats i en ideell förening. För verksamhet som rör våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld bör socialnämnden redogöra för hur nämnden ska fullgöra sitt ansvar, i enlighet med bestämmelsen i SOSFS 2009:22 (på bilden).

11 Ansvar för god kvalitet gäller för enskild utförare…
ansvar för kvaliteten i verksamheten och att personal har lämplig utbildning ansvar oavsett om verksamheten bedrivs som entreprenad eller om kommunen köpt upp tjänster gäller även om avtalet saknar skrivning om t ex personalens kompetens Se vidare meddelandebladet s. 8 (under rubriken ansvar för god kvalitet).

12 …vilket inte fråntar nämnden ansvar
Lex Sarah och socialtjänsten ”Oavsett i vems regi verksamheten bedrivs åvilar ansvaret för att insatserna inom socialtjänsten uppfyller kravet på god kvalitet till sist alltid nämnden.” s. 27 Se vidare meddelandebladet s. 6 under rubriken ansvar för god kvalitet.

13 Ansvar nämnd resp. ideell förening
K O M M U N Våldsutsatta kvinnor En våldsutsatt kvinna kan vända sig direkt till en ideell förening 1 IDEELL FÖRENING I denna situation utför föreningen INTE en insats enligt SoL. Att kommunen ger verksamhetsbidrag innebär i sig INTE att föreningen arbetar på uppdrag av socialnämnden S O C I A L T J Ä N S T Kommunen kan ge verksamhetsbidrag till den ideella föreningen 13

14 Ansvar nämnd resp. ideell förening
K O M M U N Utredning och beslut enligt 4:1 eller bedömning att behovet tillgodoses genom öppen verksamhet/service Våldsutsatta kvinnor 2 1 IDEELL FÖRENING Om en våldsutsatt kvinna däremot vänder sig till socialtjänsten för stöd gäller SoL S O C I A L T J Ä N S T 14

15 Ansvar nämnd resp. ideell förening
K O M M U N 1 IDEELL FÖRENING Utförare av socialtjänst S O C I A L T J Ä N S T Biståndsbeslutade insatser: Nämndens har ansvar, oavsett om insatsen utförs av ideell förening eller av kommunen själv Nämnden ansvarar för god kvalitet SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET 2 Insats med beslut enligt SoL 4:1 15

16 Ansvar nämnd resp. ideell förening
K O M M U N 1 IDEELL FÖRENING Utförare av socialtjänst För insatser utan biståndsbeslut: Nämnden har ansvar för god kvalitet på verksamhetsnivå oavsett utförare S O C I A L T J Ä N S T Öppen verksamhet /service Nämnden ansvarar för god kvalitet i verksamheten SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET 2 När bedömning leder till öppen verksamhet/service 16

17 Här gäller social-tjänstens regelverk dvs.
Ansvar nämnd resp. ideell förening K O M M U N 1 IDEELL FÖRENING Utförare av socialtjänst Här gäller social-tjänstens regelverk dvs. Dokumentationsplikt (vid biståndsbeslut) God kvalitet Systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 lex Sarah Anmälnings- skyldighet Tystnadsplikt SoS tillsynsansvar S O C I A L T J Ä N S T SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET SPECIALISERAD KOMMUNAL VERKSAMHET 2 17

18 Här gäller INTE socialtjänstens regelverk
Ansvar nämnd resp. ideell förening K O M M U N Våldsutsatta kvinnor 1 IDEELL FÖRENING Utförare av socialtjänst Övrigt t ex Här gäller INTE socialtjänstens regelverk S O C I A L T J Ä N S T Stöd till personer som inte kommer via socialtjänst Opinionsbildning 2 Utbildning 18

19 KOMMUN INSATS DEN ENSKILDE Dvs. kommunen ansvarar för kontroll och uppföljning av kvalitet oavsett utförare 1 S O C I A L T J Ä N S T ANNAN UTFÖRARE t.ex. ideell förening Kommunen kan inte avhända sig ansvaret för kontroll och uppföljning. För den enskilde ska socialtjänstens driftsform inte spela någon roll. 19

20 En ideell kvinnojour utför alltså insatser enligt SoL när jouren...
KOMMUN UTFÖRARE REGELVERK En ideell kvinnojour utför alltså insatser enligt SoL när jouren... 1 Dokumentations- plikt (vid bistånds- beslut) God kvalitet Systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 lex Sarah Anmälnings- skyldighet Tystnadsplikt SoS tillsynsansvar S O C I A L T J Ä N S T IDEELL FÖRENING 1) Tar emot kvinnor med biståndsbeslut om insats i jouren 2) Tar emot kvinnor som socialtjänsten utan biståndsbeslut placerar i jouren (när det finns ett uppdragsförhållande om socialtjänst mellan parterna) 20

21 Bollen ligger hos kommunerna…
INSATS DEN ENSKILDE Kommunerna kan utveckla egen verksamhet ELLER anlita andra aktörer att utföra insatser enligt SoL på sätt som stämmer överens med SoL och annan relevant lagstiftning (LOU, i förekommande fall LOV) S O C I A L T J Ä N S T ANNAN UTFÖRARE t.ex. ideell förening Se meddelandebladet s.5. 21

22 Bollen ligger hos kommunerna…
INSATS DEN ENSKILDE KOMMUN Avtal mellan kommun och annan utförare av socialtjänst tydliggör det regelverk som gäller för nämnd respektive utförare S O C I A L T J Ä N S T ANNAN UTFÖRARE t.ex. ideell förening enligt avtal som beskriver ansvar för Dokumentations- plikt God kvalitet lex Sarah Systematiskt kvalitetsarbete Anmälningsskyldighet Tystnadsplikt SoS tillsynsansvar 22

23 Bollen ligger hos kommunerna…
INSATS DEN ENSKILDE Varken Socialstyrelsen eller länsstyrelserna reglerar HUR kommunerna sluter avtal med enskilda utförare. Ta hjälp av kommunens egna jurister och kompetens i andra delar av verksamheten S O C I A L T J Ä N S T ANNAN UTFÖRARE t.ex. ideell förening Kammarkollegiets upphandlingsstöd vägleder om lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) 23

24 DET OFFENTLIGA CIVILSAMHÄLLET RÄTTIGHET Verksamhetsbidrag och stöd till den enskilde – skillnad ur ett rättighetsperspektiv K O M M U N DEN ENSKILDE 1 S O C I A L T J Ä N S T Rätt att bedriva förenings-verksamhet IDEELL FÖRENING Person i behov av stöd & hjälp Rätt att få stöd & hjälp Att tillgodose kommuninvånares rätt att bedriva föreningsverksamhet och att garantera den enskilde stöd & hjälp vid utsatthet för våld är inte nödvändigtvis samma sak 24

25 Är regelverket ett hot mot ideella föreningars självständighet?
KOMMUN IDEELL FÖRENING SYFTE Är regelverket ett hot mot ideella föreningars självständighet? 1 Att stödja föreningslivet S O C I A L T J Ä N S T Självständig verksamhet Att erbjuda stöd åt dem som inte vill ha med social- tjänst att göra Att garantera den enskilde stöd & hjälp Utförare av insatser enligt SoL Ingenting hindrar kommunen från att BÅDE stödja ideella föreningars självständiga verksamhet OCH att se till att nämndens arbete via annan utförare sker i enlighet med SoL 25

26 Är regelverket ett hot mot ideella föreningars självständighet?
Meddelandebladet: regelverket beslutat av riksdag och regering Ideella föreningar bestämmer själva om de vill vara utförare av insatser enligt SoL eller inte. ROKS och SKR anslutit sig till överenskommelsen mellan regeringen, SKL och idéburna organisationer på det sociala området (2008). Princip för överenskommelsen: idéburna organisationer som bedriver verksamhet på uppdrag av det offentliga ska följa de krav på kvalitet som anges i lagstiftning och som ställs av beställaren. 1 26

27 Vad vill Socialstyrelsen & länsstyrelserna uppnå?
1) att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld är lika självklara målgrupper i socialtjänstens arbete som andra (barn & unga, äldre, missbrukare m.fl.) 2) minimera risken för rättsosäkerhet i stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 3) underlätta en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan socialtjänsten och ideella föreningar

28 Diskussion Spontana reflektioner kring meddelandebladets innehåll?
Är meddelandebladet oklart eller svårt att förstå på någon punkt? Hur ser roll- och ansvarsfördelningen ut i den egna kommunen? Vad fungerar bra? Vad skulle kunna fungera bättre?

29 Diskussion Ger ideella föreningar stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld på uppdrag av socialnämnden? Hur har i så fall nämnden lämnat över genomförande av insatser enligt SoL? Om ideella föreningar tar emot våldsutsatta kvinnor från socialtjänsten utan att arbeta på tydligt uppdrag av nämnden – hur tänker ni kring möjligheten att ändra på detta?

30 läs mer i Meddelandeblad Nr 2/2012
Socialnämndens respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Kontaktperson:


Ladda ner ppt "Socialnämndens respektive"

Liknande presentationer


Google-annonser