Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning av utredningar av vuxna från 18 år med missbruksproblem  Uppdraget ”Länsstyrelserna ska granska dokumentationen och handläggning av utredningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning av utredningar av vuxna från 18 år med missbruksproblem  Uppdraget ”Länsstyrelserna ska granska dokumentationen och handläggning av utredningar."— Presentationens avskrift:

1 Granskning av utredningar av vuxna från 18 år med missbruksproblem  Uppdraget ”Länsstyrelserna ska granska dokumentationen och handläggning av utredningar i länets samtliga kommuner liksom i förekommande fall kommunernas egna riktlinjer för handläggning och tillse att hanteringen är rättssäker och att brukarna själva erbjuds möjlighet att komma till tals”  Tillsynen genomförs enligt modell kollegiegranskning

2 Kollegiegranskning som metod  Tillsynen kan bidra till en lärandeprocess  Ett bredare underlag ger en bättre bild av utvecklingen i länet  En webbaserad frågemall finns som vägledning för granskningen  Socialtjänstens personal granskar varandras utredningar  Länsstyrelsens personal kontrollgranskar

3 Vad är fokus för granskningen?  Att klientens rätt till individuellt anpassade insatser tillgodoses  Att handläggningen av utredningen är rättssäker  Att klienten/brukaren erbjuds möjlighet att komma till tals  Att ett tydligt barnperspektiv präglar socialtjänstens handläggning  Att samverkan sker på ett sådant sätt att personer med missbruk eller beroende får sina vårdbehov tillgodosedda

4 Med rättssäker handläggning avses att: 1. Klientens förhållanden är allsidigt belysta 2. Socialtjänsten har gjort en egen bedömning av klientens behov och av hur dessa tillgodoses 3. Föreslagen insats svarar mot klientens behov 4. Personens samtycke till behövlig vård är realistiskt 5. Socialtjänstens handläggning har genomförts så snabbt som möljigt utan att säkerheten eftersatts 6. Utredningen och socialnämndens beslut finns dokumenterad i klientens personakt 7. Personens samtycke till de kontakter som tagits i utredningen finns dokumenterad 8. Av dokumentationen framgår på vilket sätt klienten har underrättats om beslutet och möjligheten att överklaga

5 Brukaren kommer till tals i den meningen att 1. Klienten har informerats om att utredning inletts och vilket lagrum som gäller 2. Av dokumentationen framgår att klientens synpunkter har beaktats vid planering och val av insats Ett tydligt barnperspektiv präglar handläggningen i den meningen att: 1. Barnen till missbrukande föräldrar synliggörs i utredningar om vuxnas behov av hjälp 2. Den vuxnes föräldraroll och ev. behov av stöd i denna uppmärksammas 3. Förekomsten av samverkan med barn- och familjeenheten eller andra aktörer finns dokumenterad

6 Samverkan sker på sådant sätt att personer med missbruk får sina vårdbehov tillgodosedda i den meningen att: 1. Socialtjänsten har tagit kontakt med relevanta interna och externa aktörer för att få en allsidig belysning av klientens förhållanden 2. I utredningar som rör personer där man misstänker psykisk störning eller sjukdom eller somatisk sjukdom, har socialtjänsten tagit kontakt med hälso- och sjukvården för en bedömning

7 Hur går det till?  En kontaktperson per kommun utses  Kontaktpersonen får ett Excelark med inloggningsuppgifter eller länkar. Utskickas under vecka 7.  Kontaktpersonen kopierar och distribuerar vidare inloggningsuppgifterna till de medarbetare som ska delta i granskningen.  Varje inloggningskod/länk är unik och öppnar ett frågeformulär.  De första 20 avslutade utredningarna under tiden 15/2 – 31/5 2009 ingår i granskningen. Med undantag för yttranden eller utredningar om förlängning av pågående insats.  Målgruppen är vuxna personer från 18 år med missbruksproblem  Ett formulär per utredning fylls i och uppgifterna samlas i en databas (nationell).

8  Granskningsmallen består av 65 frågor och tar ca 25-30 minuter att fylla i.  Kopia på de två först granskade utredningarna skickas till länsstyrelsen. OBS! Utredningarna måste vara märkta med formulärnumret från den granskningsmall socialtjänsten använt vid sin granskning av utredningen.  Länsstyrelsen kontrollgranskar två utredningar per kommun  Ett beslut skrivs till varje kommun sommar/höst 2009  Presentation av resultaten Stockholms län jan/februari 2010  Resultaten från samtliga länsstyrelsers granskningar ska redovisas i en rapport till regeringen senast den 1 mars 2011 Hur går det till?

9 Länsstyrelsens kontaktperson gunnel.hedman.wallin@lansstyrelsen.se Telefon: 08 – 785 44 56


Ladda ner ppt "Granskning av utredningar av vuxna från 18 år med missbruksproblem  Uppdraget ”Länsstyrelserna ska granska dokumentationen och handläggning av utredningar."

Liknande presentationer


Google-annonser