Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnskyddsutredningen Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) •Barnskyddsutredningens betänkande SOU 2009:68 överlämnades den 16 juli 2009 •Särskild.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnskyddsutredningen Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) •Barnskyddsutredningens betänkande SOU 2009:68 överlämnades den 16 juli 2009 •Särskild."— Presentationens avskrift:

1 Barnskyddsutredningen Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) •Barnskyddsutredningens betänkande SOU 2009:68 överlämnades den 16 juli 2009 •Särskild utredare: Kerstin Wigzell •Sekreterare: Kjerstin Bergman, Berith Josefsson, Joakim Westerlund

2 Barnskyddsutredningen Varför en samlad lag för den sociala barn- och ungdomsvården? •Tydligare barnperspektiv •Lättare att förstå och använda •Lyfter fram ett betydelsefullt kompetensområde

3 Barnskyddsutredningen Drygt 40 ändringar eller kompletteringar i syfte att •ge barns bästa och egna uppfattningar ökad betydelse, •betona samhällets gemensamma ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa, •förbättra kvalitet och rättssäkerhet i socialtjänstens arbete, med särskild uppmärksamhet på omhändertagna barn, •höja kompetenskraven.

4 Barnskyddsutredningen Författningsförslag 1 kap. Mål och tillämpningsområde 2 kap. Kommunens ansvar och insatser 3 kap. Kvalitet och kompetens 4 kap. Särskilt om barn och ungas rättigheter 5 kap. Anmälningsskyldighet 6 kap. Utredning 7 kap. Rätt till bistånd

5 Barnskyddsutredningen Författningsförslag 8 kap. Vård utan samtycke 9 kap. Vård utanför det egna hemmet 10 kap Vård i särskilt ungdomshem 11 kap. Internationella adoptioner 12 kap. Tystnadsplikt och sekretess 13 kap. Processuella bestämmelser 14 kap. Övriga bestämmelser

6 Barnskyddsutredningen Barns ställning •Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut enligt den nya lagen •Barn ges ökade möjligheter –att samtala med socialtjänsten, –att tillfrågas och att yttra sig, –att få bistånd, oberoende av vårdnadshavarens samtycke.

7 Barnskyddsutredningen Anmälningsskyldighet Den som anmäler till socialtjänsten att han eller hon misstänker att ett barn far illa ska kunna •påkalla ett möte med socialtjänsten och de barn och föräldrar som berörs, •få information om socialtjänstens beslut att inleda eller inte inleda utredning.

8 Barnskyddsutredningen Utredning •När en anmälan kommer in ska socialtjänsten –göra en omedelbar skyddsbedömning, –inom högst 14 dagar ta ställning till om utredning ska inledas eller inte inledas. •Socialtjänsten får möjlighet att avvakta en kortare tid med att underrätta föräldrarna om att utredning har inletts •I vissa fall möjligt att följa upp efter avslutad utredning

9 Barnskyddsutredningen Bistånd till barn och unga •En särskild biståndsbestämmelse för barn och unga - Ekonomiskt bistånd alltid enligt SoL, - Biståndet kan ges till barnet eller familjen i övrigt, - Barn över 15 år ska kunna få bistånd i form av öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke.

10 Barnskyddsutredningen Öppna insatser •Socialnämnden har ett ansvar för att öppna insatser finns att tillgå •Kontaktpersoner och kontaktfamiljer - krav på kontinuerlig uppföljning under pågående insats •Bestämmelser om insatser utan biståndsbeslut och förebyggande insatser •Möjligheterna till mellantvång bör inte förändras eller utökas

11 Barnskyddsutredningen Familjehemsverksamheten •Utökad kontroll av ett tilltänkt familjehem/jourhem •Utbildning och förbättrat stöd till hemmen •Krav på avtal om ömsesidiga åtaganden •Förändrat ansvar vid privatplaceringar •Tillståndsplikt för vissa privat tjänster

12 Barnskyddsutredningen Särskilt ansvar för omhändertagna barn •En särskilt utsedd socialsekreterare för varje omhändertaget barn –Självständig ställning gentemot familjehemmet eller institutionen –Besöka barnet minst 4 gånger per år –Enskilda samtal med barnet

13 Barnskyddsutredningen Särskilt ansvar för omhändertagna barn (forts.) •De halvårsvisa övervägandena om vården ska även gälla hur den fortsatta vården bör inriktas och utformas på lång sikt •Stärkt stöd till familjehemsföräldrar som blir vårdnadshavare

14 Barnskyddsutredningen Uppföljning Socialtjänsten ska kunna följa upp ett barns situation även om vårdnadshavarna eller barnet avvisar fortsatta kontakter –Efter avslutad utredning –Efter avslutad placering Uppföljningen får pågå under högst två månader

15 Barnskyddsutredningen Kvalitet och kompetens •Rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera risker och missförhållanden •Krav på socionomexamen, yrkesintroduktion och på sikt specialistkompetens för den som utreder, bedömer och följer upp barnets situation


Ladda ner ppt "Barnskyddsutredningen Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) •Barnskyddsutredningens betänkande SOU 2009:68 överlämnades den 16 juli 2009 •Särskild."

Liknande presentationer


Google-annonser