Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgångspunkter vid biståndsbedömning Malin Torberger Utredare vid Socialförvaltningen, Stockholms stad 2014-11-22 SIDAN 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgångspunkter vid biståndsbedömning Malin Torberger Utredare vid Socialförvaltningen, Stockholms stad 2014-11-22 SIDAN 1."— Presentationens avskrift:

1 Utgångspunkter vid biståndsbedömning Malin Torberger Utredare vid Socialförvaltningen, Stockholms stad 2014-11-22 SIDAN 1

2 Grunderna vid biståndsbedömning  Lagen, dvs Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  Prejudicerande domar, dvs domar från Högsta förvaltningsdomstolen (f d Regeringsrätten)  Kommunens riktlinjer 2014-11-22 SIDAN 2

3 Vägen fram till stöd från kommunen  Den enskilde träffar biståndsbedömaren  Ansökan  Utredning 2014-11-22 SIDAN 3

4  Beslut fattas  Om bifall -> den enskilde väljer utförare och insatsen verkställs  Om avslag -> den enskilde kan överklaga till Förvaltningsrätten om han/hon så önskar 2014-11-22 SIDAN 4

5 Stöd vid inkontinens?  Endast inkontinensproblematik ej grund för bistånd  Biståndet kan t ex bestå av hjälp att gå på toaletten/byta inkontinensskydd eller påminnas att göra detta (t ex vid demens) eller byta lakan, tvätta etc. 2014-11-22 SIDAN 5

6 Aktuella lagar  Socialtjänstlagen (SoL)  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2014-11-22 SIDAN 6

7 Socialtjänstlagen (SoL)  Ramlag  4 kap. ”Rätten till bistånd”  Framförallt 4 kap. 1§ som är aktuell. Hemtjänst  I vissa fall 4 kap. 2§. Hemvårdsbidrag (i Stockholms stad) 2014-11-22 SIDAN 7

8 SoL 4 kap. 1§ ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. ” Lag (2010:52). 2014-11-22 SIDAN 8

9  ”Skälig levnadsnivå” = en minimistandard  Kan behovet tillgodoses på annat sätt? 2014-11-22 SIDAN 9

10  Hemtjänst  Anhöriganställning 2014-11-22 SIDAN 10

11 SoL 4 kap. 2§  ”2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.”  Hemvårdsbidrag 2014-11-22 SIDAN 11

12 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  Personkretstillhörighet  ”Goda levnadsvillkor”  Personlig assistans - ”grundläggande behov”  Anhöriganställning 2014-11-22 SIDAN 12

13 Andra lagrum som beaktas vid bedömningen av rätten till insatser  Äktenskapsbalken  Föräldrabalken 2014-11-22 SIDAN 13

14 Frågor? 2014-11-22 SIDAN 14

15 Tack för mig!  Malin.torberger@stockholm.se076-12 25 416 Malin.torberger@stockholm.se 2014-11-22 SIDAN 15


Ladda ner ppt "Utgångspunkter vid biståndsbedömning Malin Torberger Utredare vid Socialförvaltningen, Stockholms stad 2014-11-22 SIDAN 1."

Liknande presentationer


Google-annonser