Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Personuppgiftslagen (PuL) och Polisdatalagen (PdL)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Personuppgiftslagen (PuL) och Polisdatalagen (PdL)"— Presentationens avskrift:

1 1 Personuppgiftslagen (PuL) och Polisdatalagen (PdL)

2 2 Polismyndigheten i Stockholms län Karl-Göran Marklund Polismyndigheten i Stockholms län Rättsenheten Personuppgiftsombud 010-56 378 59 0708-95 19 98

3 3 Polismyndigheten i Stockholms län Personuppgiftslagen Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

4 4 Polismyndigheten i Stockholms län Personuppgift All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

5 5 Polismyndigheten i Stockholms län Inblick i lagen Polisdatalagen

6 6 Polismyndigheten i Stockholms län Lagens innebörd Lagen ger en ram inom vilken personuppgiftsbehandlingen måste ske Lagen reglerar inte i detalj hur behandlingen ska gå till – det vill säga inte arbetssätt Ger större möjligheter att behandla personuppgifter för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet Ger bättre förutsättningar för samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna genom utökade möjligheter till informationsutbyte

7 7 Polismyndigheten i Stockholms län Polisdatalag SFS 2010:361 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 2 kap. Allmänna bestämmelser 3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter 4 kap. Register –DNA-profiler –Fingeravtrycks- eller signalementsregister –Penningtvättsregister –Det internationella registret 5 kap. Behandling av personuppgifter i Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet

8 8 Polismyndigheten i Stockholms län Polisdatalagens syfte 1 kap. 1 § Lagen syftar till att möjliggöra personuppgiftsbehandling i polisens brottsbekämpande verksamhet samt skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

9 9 Polismyndigheten i Stockholms län Förhållandet till personuppgiftslagen Polisdatalagen gäller istället för personuppgiftslagen Utgångspunkten är att bestämmelserna i personuppgiftslagen inte ska tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter som omfattas av polisdatalagen. Vissa utpekade paragrafer i personuppgiftslagen ska tillämpas.

10 10 Polismyndigheten i Stockholms län Grundbegrepp från Personuppgiftslagen Personuppgifter: All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter: Varje åtgärd, ex insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, samkörning med mer. Personuppgiftsansvarig : Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Som regel är det en organisation som avses – inte chefen eller tjänstemannen. I vårt fall: Polismyndigheten i Stockholms län. Personuppgiftsombud Den fysiska person som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt.

11 11 Polismyndigheten i Stockholms län Härmed avses all egentlig brottsbekämpande verksamhet inom polisen som inte direkt kan knytas till en brottsutredning det vill säga, allmänna misstankar om pågående brottslig verksamhet som inte kan konkretiseras eller allmänna misstankar om framtida brott. Förebygga, förhindra eller upptäcka brott

12 12 Polismyndigheten i Stockholms län Härmed avses det arbete polisen bedriver under förundersökningen och annan utredning som bedrivs så snart handläggningen avser ett konkret brott. Handläggning av brottsanmälan Då grund att inleda förundersökning föreligger Spaning som bedrivs under förundersökning Utreda eller beivra brott

13 13 Polismyndigheten i Stockholms län Känsliga personuppgifter Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras, etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv uppgift som samlas in om en person får kompletteras med uppgift enligt ovan om det är absolut nödvändigt uppgift enligt ovan får alltid behandlas för diarieföring och i en anmälan uppgift som beskriver utseende ska utformas objektivt och med respekt för människovärdet (jfr FAP 473-1)

14 14 Polismyndigheten i Stockholms län Behörighet Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter

15 15 Polismyndigheten i Stockholms län Utlämnande av personuppgift Samtliga brottsbekämpande myndigheter har rätt att ta del av uppgifter som gjorts gemensamt tillgängliga, utan hinder av sekretess, om uppgifterna behövs i den mottagande myndighetens brottsbekämpande verksamhet.

16 16 Polismyndigheten i Stockholms län Gemensamt tillgängliga uppgifter För behandling av personuppgifter som fler än ett fåtal personer har åtkomst till -gemensamt tillgängliga uppgifter- finns olika begränsande bestämmelser för att värna den personliga integriteten.

17 17 Polismyndigheten i Stockholms län Gemensamt tillgängliga uppgifter Avser uppgifter för behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i polisens brottsbekämpande verksamhet. Avser inte uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av. Gäller inte när personuppgifter behandlas för diarieföring eller uppgifter som lämnats till polisen i en anmälan eller liknande och behandlingen är nödvändig för handläggningen.

18 18 Polismyndigheten i Stockholms län Vad får göras gemensamt tillgängligt? Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslighet, om a) fängelse 1 år eller mer eller b) sker systematiskt Uppgifter som behövs för övervakningen av en person, om han eller hon a) kan antas komma att begå brott, fängelse i två år eller mer, och b) är allvarligt kriminellt belastad eller kan antas utgöra ett hot mot andras säkerhet. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning eller beivrande av brott. Uppgifter som behövs för att fullgöra vad som följer av internationella åtaganden, om det krävs för den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras. Uppgifter som har rapporterats till polisens kommunikationscentraler


Ladda ner ppt "1 Personuppgiftslagen (PuL) och Polisdatalagen (PdL)"

Liknande presentationer


Google-annonser