Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PSI Vad är det? Vad är på gång?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PSI Vad är det? Vad är på gång?"— Presentationens avskrift:

1 PSI Vad är det? Vad är på gång?
Startsida – ska alltid finnas med! Socialdepartementet

2 Vidareutnyttjande av handlingar
Vissa myndigheter har till kärnuppgift att tillhandahålla information Mot avgift, eller Avgiftsfritt. Informationsresurser finansieras genom både anslag och avgifter. Ett 20-tal statliga myndigheter har intäkter från vidareutnyttjande av information: Bl.a. Lantmäteriet, Bolagsverket, Sjöfartsverket och SCB. Totalt drygt 500 mnkr i intäkter för staten. - Förhållandevis liten intäkt. Socialdepartementet 2

3 Det rättsliga sammanhanget
2 kap. Tryckfrihetsförordningen innehåller bestämmelser om allmänna handlingar offentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar begränsningar i rätten att förfoga över handlingar på grund av sekretess- eller integritetsskäl. Registerförfattningar reglerar skyldighet och rätt att tillhandahålla handlingar Myndighetsinstruktioner m.m. reglerar skyldighet att tillhandahålla handlingar Upphovsrättslagen reglerar begränsningar i rätten att förfoga över en handling av immaterialrättsliga skäl. Måste beaktas i det större rättsliga sammanhanget. Socialdepartementet 3

4 PSI-direktivet 2003 Bakgrund:
Betydande skillnader i regler och praxis i MS gällande utnyttjande av informationsresurser i offentlig förvaltning. Harmonisering av regelverket krävs för att säkerställa att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids. Innehåller minimiregler - en allmän rättslig ram - för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter. Ett viktigt syfte var att skapa lika villkor för alla vidareutnyttjare. Reglerna innefattar bl.a.: Avgiftsprinciper Licenser Praktiska arrangemang för vidareutnyttjande Punktlista Socialdepartementet

5 PSI-lagen (2010:566) Reglerar: Reglerar inte
Villkor för vidareutnyttjande (dvs. användning av handlingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet) Praktiska förutsättningar för vidareutnyttjande Reglerar inte Rätten att få tillgång till handlingar (regleras i TF) Skyldighet att tillhandahålla handlingar (regleras i registerförfattningar, instruktioner m.m.) Rätten att vidareutnyttja handlingar (regleras i upphovsrättslagen, OSL och PUL) Punktlista Socialdepartementet 5

6 PSI-lagen (2010:566) Syfte: Lagen gäller:
Främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Lagen innehåller bestämmer som avser att förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor för hur handlingar får användas som begränsar konkurrensen. Lagen gäller: Statliga och kommunala myndigheter Enskilda som omfattas av offentlighetsprincipen (organ som anges i bilagan till OSL (2009:400) samt aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner och landsting utövar et rättsligt bestämmande inflytande. Punktlista Socialdepartementet 6

7 PSI-lagen (2010:566) I Avgifter: De samlade intäkterna från avgifter får inte överstiga de totala kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning, inkl. rimlig avkastning på investering. Villkor: Icke-diskriminerande för jämförbara kategorier användare Egen affärsverksamhet: Samma avgifter och andra villkor ska tillämpas för myndighetens egna verksamhet som för andra som vidareutnyttjar handlingen. Punktlista Socialdepartementet 7

8 PSI-lagen (2010:566) II Exklusiv rätt: Får endast beviljas när det är nödvändigt av allmänt intresse och då endast 3 år i taget. Information om villkor: Information om avgifter och andra villkor samt på begäran ange beräkningsgrunderna för avgifterna. Begäran och beslut: En begäran om vidareutnyttjande ska behandlas skyndsamt. Beslut får överklagas hos förvaltningsrätten. Punktlista Socialdepartementet 8

9 Förslag till ändringar i PSI-direktivet
Kommissionens bedömning: Reglerna från 2003 håller inte längre takten med de snabba förändringar som sker vad gäller teknik och mängd information. Fortfarande stora skillnader i regler och praxis i medlemsstaterna, framförallt när det gäller avgiftsdebitering men även gällande när vidareutnyttjande ska tillåtas samt överklagandemöjligheter. Vidare harmonisering krävs för att avlägsna förekommande och kommande skillnader mellan medlemsstaterna vad gäller utnyttjande av informationsresurser i den offentliga sektorn. Punktlista Socialdepartementet 9

10 Förslag till ändringar I
Kulturinstitutioner Arkiv, museer och bibliotek omfattas av direktivet Undantag från vissa bestämmelser Avgifter Marginalkostnad för uttaget huvudregel Undantag för exceptionella fall för avgiftsfinansierade verksamheter Oberoende myndighet Beslut ska kunna överprövas av en oberoende myndighet Avgiftsgrunder ska fastställas av en oberoende myndighet Socialdepartementet 10

11 Förslag till ändringar II
Alla tillgängliga handlingar ska få vidareutnyttjas Offentliga uppgifter ska författningsregleras Kulturinstitutioner får i vissa fall bevilja exklusiva rätter Termen elektronisk form ersätts med maskinläsbart format Medlemsstaterna ska rapportera omfattning av vidareutnyttjande m.m. till kommissionen Direktivet ska ses över efter fem år Socialdepartementet 11


Ladda ner ppt "PSI Vad är det? Vad är på gång?"

Liknande presentationer


Google-annonser