Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

European Commission Internal Market & Services DG 1 Förändrad revision i Europa: Perspektiv från EU’s kommission Stockholm,10 januari 2012 Paulina Dejmek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "European Commission Internal Market & Services DG 1 Förändrad revision i Europa: Perspektiv från EU’s kommission Stockholm,10 januari 2012 Paulina Dejmek."— Presentationens avskrift:

1 European Commission Internal Market & Services DG 1 Förändrad revision i Europa: Perspektiv från EU’s kommission Stockholm,10 januari 2012 Paulina Dejmek Medlem av kommissionär Michel Barniers kabinett, Bryssel

2 European Commission Internal Market & Services DG 2 Översikt 1. Inledning/bakgrund 2. Huvudpunkter i förslagen 3. Process i Rådet och Europaparlamentet

3 European Commission Internal Market & Services DG 3 Inledning/bakgrund Huvudsyften: • En mera homogen och bättre fungerande inre marknad för revisionsbranschen • Klargörande av revisorns roll, undvika intressekonflikter, ökat förtroende • Högre kvalitet, ökad dynamik, bättre insyn för allmänheten • Utökad, mera integrerad, europeisk tillsyn

4 European Commission Internal Market & Services DG 4 Inledning/bakgrund • Grönbok från kommissionen i oktober 2010: 700 konsultationssvar. Rapport från Europaparlamentet (september 2011). • Granskning av nationella myndigheter i EU och internationellt har pekat på behov av reform (ex. Rapport från House of Lords i UK, PCAOB i USA). • Del av EU’s pågående omfattande arbete för att återställa förtroendet för och på värdepappersmarknaderna: ex. reviderade kapitalregler för banker och försäkringsbolag, ny värdepapperslagstiftning, reviderade regler för kreditvärderingsinstitut, redovisning, transparens, bolagsstyrning etc. • 4.600 miljarder euro i offentligt stöd/garantier till banksektorn mellan 2008 och 2010: Revision utan anmärkning av ett stort antal av dessa banker före och under samma period.

5 European Commission Internal Market & Services DG 5 Två nya rättsakter • 1. Revidering av revisionsdirektivet från 2006 (ex. EU-pass, tillsyn, användning av ISAs, regler om ägande) • 2. En ny förordning med särskilda regler för revision av "företag av allmänt intresse", f.f.a finansinstitut och stora börsnoterade bolag.

6 European Commission Internal Market & Services DG 6 Nya regler för lagstadgad revision (alla företag) • Regler om ömsesidigt godkännande av revisorer inom den inre marknaden (EU- pass) • Nya äganderättsregler – ökade möjligheter för icke-revisorer att investera i revisionsföretag • Obligatorisk användning av ISAs i alla medlemsstater • Utökade befogenheter för tillsynsmyndigheterna • "Big Four-klausuler" inte längre tillåtna

7 European Commission Internal Market & Services DG 7 Nya regler för lagstadgad revision (“företag av allmänt intresse”) • Utvidgad revisionsrapport • Utvidgad rapport till revisionskommittén och styrelsen • Utökade befogenheter för revisionskommittén • Krav på regelbunden upphandling, roteringsregler (6+2 år, 9+3 år om gemensam revision) • Begränsning av möjligheterna att tillhandahålla icke-revisionsrelaterade tjänster till revisionskunder • Samordning av tillsyn på europeisk nivå genom ESMA.

8 European Commission Internal Market & Services DG 8 Särskilda regler • Totalförbud för de största revisionsföretagen att tillhandahålla icke-revisionsrelaterade tjänster till stora företag av allmänt intresse (= revisionsföretag som ingår i ett nätverk med en revisionsomsättning överstigande 1500 miljoner euro inom EU och för vilka en tredjedel av den revisionsrelaterade omsättningen kommer från revision av stora företag av allmänt intresse). • Särskilda regler för små och medelstora företag: Medlemsstaterna ska tillse att revisionskraven för medelstora företag är anpassade till dessa företags behov och proportionerliga. Samma sak gäller för små företag i de fall medlemsstaterna kräver revision av dessa företag (följer inte av EU-lagstiftning).

9 European Commission Internal Market & Services DG 9 Process • Pågående process: Kommissionens förslag behandlas nu av EU’s lagstiftare, Rådet och Europaparlamentet (utskottet för juridiska frågor i samarbete med utskottet för finansiella och ekonomiska frågor) med ambitionen att finna en överenskommelse i första läsning under 2012.

10 Tack för uppmärksamheten! paulina.dejmek@ec.europa.eu


Ladda ner ppt "European Commission Internal Market & Services DG 1 Förändrad revision i Europa: Perspektiv från EU’s kommission Stockholm,10 januari 2012 Paulina Dejmek."

Liknande presentationer


Google-annonser