Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson

2 Upphandling av välfärdstjänster – valet av modell  Upphandling av välfärdstjänster kan ske genom  avrop av tjänster enligt ett ramavtal upphandlat enligt LOU  Införandet av ett valfrihetssystem och tillämpning av LOV  Valet av modell styrs i viss mån av om LOU eller LOV tillämpas  Varför utnyttjas inte den möjligheten fullt ut av upphandlande myndigheter?

3 Utgångspunkten - LOU  Procedurregler för anskaffning av tjänster finns i lagen om offentlig upphandling. Den grundar sig i EU-direktiv.  Hälsovård och sociala tjänster (välfärdstjänster) är s.k. B- tjänster och regleras i nuläget av svenska regler och EU- fördragets principer, och inte av EU-direktiv.  Strikt upphandlingsförfarande  Kvalificering av leverantörer.  Utvärdering mht det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller lägsta pris.  Utvärdering av kvalitet ”på papperet”.  Begränsade möjligheter för användare/avropare att välja leverantör mht kvalitet i utförandet.

4 Lag om valfrihetssystem  Tillämpas för vissa hälso- och sjukvårdstjänster  omsorgs- och stödverksamhet för äldre/personer med funktionsnedsättning  hälsovård  om ett valfrihetssystem har inrättats  Leverantörerna blir kvalificerade i systemet.  Användarna får avropa efter fritt val – den enskildes bedömning av kvaliteten avgör.

5 Varför utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut för välfärdstjänster?  Min utgångspunkt  Alla typer av tjänster bör upphandlas på ett sätt som innebär att avroparen/brukaren har en valfrihet och som säkerställer kvalitet i utförandet och kontinuitet i verksamheterna.  Det är viktigt för att säkerställa att offentliga sektorn erhåller kvalitet även på lång sikt.  Målet måste vara goda affärer med  hög grad av servicen till medborgarna  hög kvalitet i de tjänster offentliga sektorn anskaffar.  Valfrihetssystem enligt LOV?  Varför inrättar inte alla landsting och kommuner ett sådant för alla tjänster som LOV omfattar?

6 Varför utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut för välfärdstjänster?  Förarbetsuttalanden till LOU (prop. 2006/08:128, del 1, s. 179f)  Fördelningsnyckel bör användas.  Uttalandena om rangordning har blivit en huvudregel i praktiken.  Rangordning kan frångås:  t.ex. där vård- och omsorgstagares rätt att utöva inflytande på de varor och tjänster myndigheten ska tillhandahålla eller  till följd av behandlande läkares val/vissa patienters speciella behov.  Svensk rättspraxis  Valfrihetssystem kan användas som avropsordning i ramavtal som upphandlas enligt LOU för t.ex. neuro- och fysiologiska undersökningar och tandtekniska tjänster där brukarens behov bör styra avropen.

7 Förslag till nya EU-direktiv  Direktiven kan komma att beslutas tidigast hösten 2013. Medför ny svensk lagstiftning 2014/2015.  B-tjänster kommer att regleras av EU-direktiv. Gäller kontrakt om sociala tjänster som överstiger 750.000 euro.  t.ex. vård- och omsorgstjänster  nationell avropsordning får användas  hänsyn ska få tas till enskilde användarens specifika behov, deltagande och egenmakt  Upphandlingsutredningen 2010, SOU 2013:12  enskildes val vid ramavtalsavrop enligt LOU  t.ex. vid. färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning, hemtjänst och annan äldreomsorg

8 Fokus på kommersiella villkor  Kommersiella villkoren i kontrakten med leverantörerna ska vara marknadsanpassade  De kommersiella villkoren ska tillämpas under avtalets genomförande  Uppföljning och intern kontroll  Uteslutning i ny upphandling p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen?

9 Helena Rosén Andersson helena.rosen-andersson@lindahl.se


Ladda ner ppt "Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser