Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändringar i EU:s rättsmedels-direktiv m.m.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändringar i EU:s rättsmedels-direktiv m.m."— Presentationens avskrift:

1 Ändringar i EU:s rättsmedels-direktiv m.m.
Förbundsjurist Ulf Palm Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för juridik Tfn E-post:

2 Ändrade rättsmedelsdirektiv
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 Ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfarande för prövning av offentlig upphandling Medlemsländerna skall ha infört de ändrade direktiven i nationell lagstiftning senast den 20 december 2009

3 Ändrade rättsmedelsdirektiv (avtalsspärr, Artikel 2 a)
Avtalsspärr på minst 10 kalenderdagar från det att den upphandlande myndigheten skickat tilldelningsbeslut Vid underrättelse per post gäller minst 15 kalenderdagar Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid skall tillämpas Avtalsspärrens längd skall framgå av tilldelningsbeslutet Avtalsspärr är inte obligatoriskt vid avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning (Artikel 2 b) Avtalsspärren gäller inte om det endast finns en anbudsgivare kvar att tilldela kontraktet

4 Ändrade rättsmedelsdirektiv (automatiskt interimistiskt beslut)
Automatiskt interimistiskt beslut vid ansökan om överprövning inom tiden för avtalsspärren (Artikel 2 p.3)

5 Ändrade rättsmedelsdirektiv (förlängd avtalsspärr)
Förlängd avtalsspärr gäller vid en ansökan om överprövning som innebär att avtal om upphandlingen får tidigast ingås efter utgången av en period av 10 kalenderdagar från det att rätten skiljt målet ifrån sig och ordinarie avtalsspärr löpt ut (Artikel 2.3) Den förlängda avtalsspärren skall enligt vårt förslag bara gälla i länsrätten

6 Ändrade rättsmedelsdirektiv (avtals ogiltighet)
Avtal om upphandling skall förklaras ogiltigt (sakna verkan) vid allvarligare överträdelser av upphandlingslagstiftningen (Artikel 2 d) Otillåten direktupphandling Överträdelse av bestämmelserna om avtalsspärr Överträdelse av bestämmelserna om förnyad konkurrensutsättning

7 Ändrade rättsmedelsdirektiv (alternativa sanktioner)
Alternativa sanktioner skall vara effektiva, proportionella och avskräckande (Artikel 2 e). Sanktion i form av avgift (förslag minst sek och högst sek) Avtalstidens längd förkortas Som grund för alternativa sanktioner nämns bl.a. tvingande hänsyn till allmänintresset

8 Ändrade rättsmedelsdirektiv (frivillig förhandsinsyn)
Om den upphandlande myndigheten/enheten inför en direktupphandling publicerar ett särskilt meddelande i EUT om sin avsikt att direkttilldela ett kontrakt samt iaktta avtalsspärr om minst 10 kalenderdagar från publiceringen kan avtalet inte ogiltigförklaras (Artikel 2 d 4)

9 Ändrade rättsmedelsdirektiv (ny tidsfrist för ansökan om överprövning)
Medlemsländerna får föreskriva att en ansökan om överprövning som avser åtgärder med anledning av en otillåten direktupphandling eller överträdelse av avtalsspärr får alltid tas upp till prövning om den inkommer före utgången av en period om 30 kalenderdagar från efterannonsering inklusive en motivering till beslutet att direkttilldela kontraktet (Artikel 2 f a) Samma tidsfrist gäller också när berörda anbudsgivare underrättats om avtalets ingående (Artikel 2 f a)

10 Ändrade rättsmedelsdirektiv (ny tidsfrist för ansökan om överprövning)
Medlemsländerna får föreskriva att ansökan om överprövning under alla omständigheter skall göras före utgången av minst 6 månader räknat från och med dagen efter det att avtalet ingicks (Artikel 2 f b)

11 Avbrutna upphandlingar
Det föreslås att en ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling får tas upp till prövning endast om den inkommer före utgången av 15 kalenderdagar från det att myndigheten/enheten skickat underrättelse om avbrytandet

12 Preklusionsfrist Det föreslås numera att en preklusionsfrist inte bör införas

13 Ändrade rättsmedelsdirektiv (vad skall gälla för upphand-lingar enligt 15 kap. LOU och LUF?)
Tänkbart förslag: Bestämmelserna om ogiltighet och sanktionsavgift skall tillämpas vid sådana upphandlingar som regleras i 15 kap. LOU och LUF under förutsättning att upphandlingens värde överstiger X prisbasbelopp enligt lagen (1962:381 om allmän försäkring)

14 Domstolens beslut i överprövningsmål
Tänkbart förslag: Bestämmelserna om överprövning ändras på så sätt att domstolen i stället för ett förordnande om att upphandlingen skall rättas eller göras om enbart utmynnar i ett undanröjande av det beslut som överprövningen avser Efter avtalsslut skall domstolsingripande enbart kunna utmynna i ogiltigförklaring eller beslut om sanktionsavgift (eventuellt förkortad avtalstid)


Ladda ner ppt "Ändringar i EU:s rättsmedels-direktiv m.m."

Liknande presentationer


Google-annonser