Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011."— Presentationens avskrift:

1 Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011

2 Peter Lindblom Avdelningschef Malin de Jounge Upphandlingssakkunnig Henrik Grönberg Föredragande

3 Agenda •Reglerna om avtalsspärr och överprövning m.m. •Upphandlingsskadeavgift •Exempel på otillåtna direktupphandlingar •Konkurrensverkets erfarenheter, arbetssätt och prioriteringar

4 Ändringsdirektivet 2007/66 •Förändrade bestämmelser i de befintliga rättsmedelsdirektiven •Huvudsyftet att komma till rätta med två problematiska företeelser: o ”Race to signature” – myndigheter/enheter som skyndar sig att ingå avtal i syfte att utestänga möjligheten till överprövning o Otillåtna direktupphandlingar

5 Förbud mot att ingå avtal (16 kap) 1.Avtalsspärr (6 och 8 §§) 2.Förlängd avtalsspärr i förvaltningsrätt (9 §) 3.Interimistiskt beslut (4 §) 4.Tiodagarsfrist efter domstols avgörande (10 §) 5.Avtal som ingås innan tilldelningsbeslut har meddelats

6 Avtalsspärr •Förbud att ingå avtal under viss tid •Inträder om det föreligger skyldighet att underrätta om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § eller 15 kap. 19 § LOU •Mycket viktigt att tilldelningsbeslut innehåller tillräcklig motivering (se prop. s 114)

7 Avtalsspärr, forts •10 dagar vid elektronisk underrättelse (e-post, fax etc.) •15 dagar vid underrättelse på annat sätt •Avtalsspärrens längd måste anges i tilldelningsbeslutet •Söndagsregeln i lagen om lagstadgad tid gäller numera

8 Förlängd avtalsspärr i förvaltningsrätten •Inträder automatiskt •Inträder endast när ordinarie avtalsspärr gäller •Gäller under målets handläggning i förvaltningsrätten

9 Förlängd avtalsspärr, forts •Förvaltningsrätten får i undantagsfall besluta att den förlängda avtalsspärren ska upphöra •Upphör när förvaltningsrätten avgör målet, därefter löper en tiodagarsfrist då man inte får teckna kontrakt •Gäller inte i kammarrätt eller i Högsta förvaltningsdomstolen

10 När gäller inte avtalsspärr? •Vid upphandling utan föregående annonsering •Vid upphandlingar som undantagits annonseringsplikt på grund av rikets säkerhet •När det endast finns en anbudsgivare •Vid tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

11 Frivillig avtalsspärr •Vid tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning •Förhandsinsyn inför upphandling utan föregående annonsering

12 Övriga förbud •Avtal som ingås innan tilldelningsbeslut har meddelats •Interimistiskt beslut att avtal ej får ingås •Tiodagarsfrist efter domstols avgörande vid avslag på ansökan

13 Underrättelse om tilldelningsbeslut Ansökan om överprövning i förvaltningsrätten Dom eller slutligt beslut från förvaltningsrätten (ej bifall) Avtalsspärr Förlängd avtalsspärr (Interimistiskt beslut) Tiodagarsfrist Avtal före underrättelse om tilldelningsbeslut Tillåtet att ingå avtal

14 När kan avtal ogiltigförklaras? •Otillåten direktupphandling →ett ingånget avtal som inte har föregåtts av en annonserad upphandling på det sätt som krävs enligt LOU eller LUF

15 När kan avtal ogiltigförklaras? forts •Vid överträdelse av 1a) avtalsspärr, 1b) förlängd avtalsspärr, 1c) interimistiskt beslut, 1d) tiodagarsfrist eller vid 1e) avtal innan tilldelningsbeslut har meddelats i kombination med 2) annan överträdelse av regelverket och 3) leverantör har lidit eller kan komma att lida skada

16 När kan avtal ogiltigförklaras? forts •Vid 1) avrop enligt ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning enligt 5 kap 7 § LOU i kombination med 2a) överträdelse av 5 kap 7 § LOU eller 2b) ramavtalets förutsättningar och 3) leverantör har lidit eller kan komma att lida skada

17 Undantag från ogiltighet •Om avtalsspärr iakttas efter tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning •Korrekt genomförd förhandsinsyn •Tvingande hänsyn till ett allmänintresse

18 Konsekvenser av ogiltighet •Eventuellt tilldelningsbeslut upphör att gälla •Civilrättslig ogiltighet •Retroaktiv ogiltighet – alla prestationer som redan hunnit utbytas mellan avtalsparterna ska återgå •Om prestationerna inte kan återgå ska ”förmögenhetsläget återställas” •Kan medföra rätt till skadestånd för den leverantör som drabbas av ogiltigheten

19 Förhandsinsyn •Frivilligt tillkännagivande om avsikten att ingå avtal genom o förhandlat förfarande utan föregående annonsering (4 kap 5-9 §§ LOU/4 kap 2-3 LUF) o direktupphandling (15 kap 3 § 2 st LOU/LUF) •Annonsering i elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (TED/svenska databaser)

20 Förhandsinsyn, forts •Vissa krav på annonsens innehåll – viktigt att annonsen verkligen innehåller tillräckliga uppgifter •Iaktta en avtalsspärr •Om korrekt genomförd finns ingen möjlighet till överprövning när avtalsspärren löpt ut – däremot upphandlingsskadeavgift

21 Förhandsinsyn – Konkurrensverkets iakttagelser •Avsikten med förhandsinsyn är att leverantörer ska kunna bedöma om det finns anledning att överpröva •En förhandsinsyn förutsätter att avtal ännu inte ingåtts med viss leverantör •I flera fall bristfällig information i meddelandet om förhandsinsyn •Kan få allvarliga konsekvenser både för myndigheten och leverantören

22 Konkurrensverkets iakttagelser, forts •Måste ange faktiska omständigheter i det konkreta fallet som visar varför undantag från annonseringsplikten föreligger •Kontraktsvärdet saknas ofta under tröskelvärdena •Likaså vilken leverantör som avses •Om det finns brister i den krävda informationen kan myndigheten drabbas av överprövning där det ingångna avtalet ogiltigförklaras

23 Tidsfrister för överprövning •Överprövning av beslut om avbrytande ska ske inom 10/15 dagar •Överprövning av avtals giltighet ska ske o Inom sex månader från det att avtalet slöts o 30 dagar från efterannons eller underrättelse om att avtal slutits

24 Tidsfrister, forts. •Överprövning av upphandling ska ske före utgången av ”den vanliga” avtalsspärren o Saknar betydelse om annan leverantör ansökt före avtalsspärrens utgång o Saknar betydelse att avtal inte har ingåtts direkt efter avtalsspärrens utgång

25 Upphandlingsskadeavgift •Konkurrensverket ska ansöka om: o Avtal består trots överträdelse av avtalsspärr eller förlängd avtalsspärr o Avtal består på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse •Konkurrensverket får ansöka vid o Otillåten direktupphandling

26 Tidsfrister för Konkurrensverket •Ansökan först när leverantörers frister att begära ogiltighet har löpt ut, alternativt när mål om ogiltighet vunnit laga kraft •Preskription ett år efter avtalets ingående, alternativt inom sex månader från laga kraft i ogiltighetsmål

27 Upphandlingsskadeavgiftens storlek •Lägst 10 000 kr •Högst tio miljoner kr •Högst tio procent av kontraktsvärdet •Särskild hänsyn till överträdelsens allvar

28 Upphandlingsskadeavgift, forts •Strikt ansvar •Ingen avgift i ringa fall •Får efterges om det finns synnerliga skäl •Tillfaller staten •Kan dömas ut även om förhandsinsyn har skett

29 Ärenden i domstol Otillåtna direktupphandlingar: •Akademiska Hus Uppsala AB – 10 000 000 kr (<1%) •Migrationsverket – 5 500 000 kr (< 8%) •Sigtuna kommun – 850 000 kr kr (< 8%) •Länstrafiken i Jämtland – 1 900 000 kr kr (< 8%)

30 Ärenden i domstol, forts Överträdelse av avtalsspärr: •Tornberget - 150 000 kr Avtal som tillåtits bestå av tvingande hänsyn: •Sjöfartsverket - 1 800 000 kr

31 Övriga förändringar •Fast beloppsgräns för direktupphandling •Inköpscentraler •Elektronisk auktion •Konkurrenspräglad dialog

32 Exempel på otillåtna direktupphandlingar •Bristfällig annonsering •Uppdelning av inköp i flera mindre delar i syfte att komma under direktupphandlingsgränsen eller gräns för tröskelvärde •Myndigheter som felaktigt inte upphandlar alls

33 Otillåtna direktupphandlingar, forts •Väsentliga förändringar – förlängning, utvidgning, partsbyte, tilläggsleveranser etc. •Avrop av varor eller tjänster som inte ingår i det ramavtal som avropet sker ifrån •Avrop från ett ramavtal som myndighet inte ursprungligen varit part i

34 Otillåtna direktupphandlingar, forts •Fortsatt tillämpning av ett avtal som domstol ogiltigförklarat •Ingående av kontrakt trots att domstol förordnat om rättelse eller ny upphandling •Köp från egen juridisk person när något av kontroll- eller verksamhetskriterierna (Teckal-kriterierna) inte är uppfyllt

35 Otillåtna direktupphandlingar, forts •Felaktigt åberopande av någon undantagsbestämmelse i LOU/LUF (tekniska skäl, synnerlig brådska etc.) •Felaktigt åberopande av att avtalet i fråga inte omfattas av LOU/LUF:s tillämpningsområde (hyresavtal, tjänstekoncessioner, forskningstjänster etc.)

36 Förstärkt tillsyn •Konkurrensverket ska verka för en effektiv upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer •Efter regelförändringarna den 15 juli 2010 har Konkurrensverket ett förstärkt fokus på otillåtna direktupphandlingar •Konkurrensverkets ”karenstid” för att ansöka om upphandlingsskadeavgift är 6 månader från avtalet

37 Konkurrensverkets prioriteringspolicy •Hur allvarligt problemet eller företeelsen är •Hur viktigt det är med ett vägledande avgörande •Om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera

38 Konkurrensverkets prioriteringar – otillåten direktupphandling UTAN INBÖRDES RANGORDNING •Kontrakt som avser stora ekonomiska värden eller lång avtalstid •Kontrakt som kan antas ha en extra stor skadeverkan för åsidosatta leverantörer på den aktuella marknaden •Särskilt allvarliga överträdelser, såsom domstolstrots och upprepat beteende

39 Konkurrensverkets prioriteringar, forts •Upphandlande myndigheter och enheter som inte upphandlar alls •Fall som har en stor vägledande och preventiv effekt •Ärenden som rör ett utbrett missförstånd eller missbruk av undantag från skyldigheten att upphandla enligt regelverket

40 Omvärldsbevakning •Ökad ambition avseende omvärldsbevakning •Konkurrensverket har rekryterat personal som uteslutande arbetar med att spåra upp otillåtna direktupphandlingar •Tips från allmänheten

41 Så undviker du ogiltighet och upphandlingsskadeavgift •Planera inköpen i god tid genom att bl.a. gå igenom befintliga kontrakt •Gå igenom den egna ”direktupphandlingspraxisen” för att se om något behöver rättas till •Chansa inte vad gäller undantag från annonseringsplikten

42 Så undviker du… forts •Teckna inte kontrakt innan alla frister och förbud löpt ut •Man behöver inte längre ha bråttom med att teckna kontrakt •Stärk den professionella upphandlarens roll

43


Ladda ner ppt "Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser